Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Cloud engineer

 • Je spart met de de andere CCC teams over de mogelijkheden voor het onboarden van de workload en de benodigde aanpassingen aan de bouwblokken om ze geschikt te maken voor een specifiek scenario;
 • Je helpt Business DevOps teams bij het op de juiste wijze implementeren van hun pipeline en processen en bij het toepassen van best practices zodat ze de bouwblokken die de product- en platformteams voor de gemeente Amsterdam ontwikkelen kunnen toepassen. In consulterende rol coach je de teams ook in de agile/scrum manier van werken en help je ze te werken volgens het principe van het CI/CD;
 • Je helpt de klant bij het inrichten van de cloud- en security vraagstukken van de infrastructuur en het Azure platform. Je vervult een brugfunctie tussen de producten- en platformteams die de bouwblokken en het basis platform beheren en de klant die gebruik maakt van het platform met daarop de geïnstantieerde bouwblokken;
 • Je voert de oplossingen uit die in architectuur is bedacht door de Azure CCoE Cloud Solution Architect. Hierbij adviseer je de klant, dit is de applicatie eigenaar. Om dit goed te kunnen doen werk je nauw samen met de applicatie eigenaar en zijn BizDevOps scrumteam. Hiermee zorg je ervoor dat de applicatie volgens de juiste principes kan landen op de Azure public cloud. Jouw expertise draag je over naar de organisatie. Je zorgt dan ook voor een goede begeleiding zodat de door jouw uitgevoerde werkzaamheden, naadloos overgaan. Vanuit je eigen ervaring ben je volledig zelfstandig in staat om de brug te slaan naar de teams en hun te begeleiden om te starten met het in gebruik nemen van het Azure platform. Daarnaast ben je in staat om mee te denken over mogelijke oplossingen voor technische problemen waar het team tegenaan loopt.
Wij vragen Ingeklapt
 • Je hebt de cer­ti­fi­ce­ring Mi­cro­soft Cer­ti­fied Azu­re Fun­da­men­tals (AZ-900) en Mi­cro­soft Cer­ti­fied Azu­re De­vOps En­gi­neer Ex­pert (AZ-400)

Jij hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring gericht op:

 • Die­pe In­hou­de­lijk tech­ni­sche- in­fra­struc­tu­re­le er­va­ring van Mi­cro­soft Azu­re en ont­wik­ke­len van in­fra­struc­tu­re as code in ARM en Po­werS­hell;
 • Ont­wik­ke­len van bouw­blok­ken/ code op ba­sis van Mi­cro­soft Azu­re PaaS / CCoE / Cloud Na­ti­ve (en in min­de­re mate IaaS);
 • Het in staat zijn Cloud ar­chi­tec­tu­ren te be­oor­de­len en im­ple­men­te­ren in sa­men­wer­king met de (Biz)De­vOps teams van de klan­ten;
 • Soft­wa­re­ont­wik­ke­ling/ ope­ra­ti­ons (waar­on­der Scrum, De­vOps, Biz­De­vOps) en best prac­ti­ces bij cloud-ba­sed in­fra­struc­tuur;
 • Wer­ken met Azu­re De­vops. (boards, dash­boards, que­ries, re­po’s en pi­pe­li­nes).

Werken in een agile team en het begeleiden van teams in het:

 • Op­zet­ten van Re­lea­se Pi­pe­li­nes op ba­sis van CI/​CD in Azu­re De­vOps;
 • Op­stel­len van au­to­ma­ti­se­ring voor het pro­vi­si­o­nen van Azu­re ser­vi­ces;
 • Toe­pas­sen van Cloud Cen­ter of Ex­cel­len­ce re­com­men­ded prac­ti­ces
 • Toet­sen van Risk Con­trol Fra­me­works voor cloud om­ge­vin­gen;
 • Wer­ken vol­gens de Scrum/ De­vOps prin­ci­pes;
 • Toe­pas­sen van een Sour­ce Code re­po­si­to­ry met be­hulp van Git.
Competenties Ingeklapt
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen, re­sul­taat­ge­richt­heid en om­ge­vings­be­wust­zijn (ge­vor­derd);
 • Klant­ge­richt­heid en sa­men­wer­ken (ge­vor­derd);
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid (ba­sis).

We zijn op zoek naar een energiek persoon die met passie in staat is om technisch georiënteerde mensen te overtuigen en mee te nemen in de transitie naar een andere manier van werken met nieuwe technologie. Jij bent dan ook in staat om goed met jouw team(s) en stakeholders te communiceren zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook lukt het jou om via video conferencing te inspireren.

Verder ben je:

 • Een team­spe­ler met fo­cus op het ha­len van re­sul­ta­ten
 • Sterk in je pro­bleem­op­los­sen­de vaar­dig­he­den
 • Com­mu­ni­ca­tief heel goed vaar­dig, zo­wel ge­schre­ven als ver­baal, zo­dat je bij klan­ten en col­le­ga’s het Cloud Com­pe­ten­ce Cen­ter goed over het voet­licht kunt bren­gen.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

De afdeling Het Cloud Competence Center (CCC) van Gemeente Amsterdam ondersteunt de implementatie van de public cloud binnen gemeente Amsterdam. Het CCC wordt binnen Amsterdam ingericht omdat we nieuwe expertise en standaarden willen opbouwen binnen de organisatie. Dit doen we door de verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwikkelen en het inrichten van een cloud-native platform en het begeleiden van de transitie naar dit nieuwe platform.

Het CCC bestaat uit diverse experts die kennis verspreiden door de organisatie en best practices delen. Het CCC is verantwoordelijk voor het definiëren van de roadmap, standaarden en architectuur van de expertise/standaarden, en het ondersteunen van werving, trainingen en aantrekken van partners gerelateerd aan de nieuwe competenties. Het CCC is in ontwikkelling en groeit in de opstartfase hard. Er wordt gewerkt volgens agile / SAFe principes en de Microsoft Cloud Center of Exellence recommended practices en daarmee heeft het CCC een trekkersrol binnen Amsterdam.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.169,-
Contract:
Fulltime