Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior interne auditor

van junior auditor betreft een startfunctie binnen de afdeling. Met deze startfunctie wil Interne Audit zorg dragen voor een opbouw van personele kwaliteiten binnen de afdeling voor langere termijn. In deze startfunctie kun je je verder ontwikkelen en doorgroeien naar volgende functies.

Wij vragen Ingeklapt
 • Be­zig met een op­lei­ding op het ge­bied van au­di­ting of ac­coun­tan­cy (of re­cent af­ge­rond);
 • Eni­ge werk­er­va­ring (ca. 1-3 jaar) op het vak­ge­bied au­di­ting of ac­coun­tan­cy;
 • Eni­ge er­va­ring met het uit­voe­ren van recht­ma­tig­heids­con­tro­les;
 • Be­kend­heid met stan­daar­den op ge­bied van in­ter­ne au­dit, waar­on­der de stan­daar­den van­uit het In­sti­tuut van In­ter­nal Au­di­tors (IIA);
 • Eni­ge ken­nis van en er­va­ring met ac­tu­e­le au­dit­tech­nie­ken en toe­pas­sin­gen bin­nen de lo­ka­le over­heid;
 • Ken­nis van een ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie, ge­meen­te­lij­ke pro­ces­sen, en ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de lo­ka­le over­heid zijn een pré.
Competenties Ingeklapt
 • Pro-ac­tief en zelf­stan­dig;
 • Re­sul­taat­ge­richt;
 • Ana­ly­tisch;
 • Team­spe­ler;
 • Ener­giek, nieuws­gie­rig, vol­har­dend en en­thou­si­as­me­rend;
 • Over­tui­gend;
 • Hu­mor.
Wij bieden Ingeklapt
 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 2.973,- en maxi­maal € 4.494,- (sa­la­ris­schaal 10) bru­to per maand op ba­sis van 36 uren per week;
 • Een vast dienst­ver­band voor on­be­paal­de tijd volgt, na­dat na een over­een­komst voor be­paal­de tijd van 1 jaar suc­ces­vol is door­lo­pen;
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en reis­kos­ten op ba­sis van het aan­tal ki­lo­me­ters;
 • Goe­de ba­lans tus­sen werk-pri­vé;
 • Naast een 36-uri­ge werk­week kun je re­ke­nen op goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een In­di­vi­du­eel Keu­ze Bud­get (IKB). Het IKB be­draagt 17,05 % van je bru­to­sa­la­ris en kun je keu­zes ma­ken die pas­sen bij jouw le­vens­fa­se, per­soon­lij­ke wen­sen en doe­len.Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.
 • Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

De gemeente Amsterdam is volop in beweging en werkt continu aan het verder verbeteren van de dienstverlening de uitvoering van wettelijke taken en overige zaken in belang van de burger. De taken dienen door de gemeente zo goed mogelijk worden uitgevoerd, waarbij de belangrijkste risico’s in voldoende mate worden beheerst en tekortkomingen tijdig worden gesignaleerd en indien nodig worden hersteld. De afdeling Interne Audit helpt de gemeente bij het signaleren van de tekortkomingen en adviseert over de verbetering van de interne beheersing. De afdeling Interne Audit zal daarnaast ook de rechtmatigheidscontroles gaan uitvoeren voor de rechtmatigheidsverantwoording. Door het uitvoeren van audits draagt de afdeling Interne Audit bij aan het verbeteren van de effectiviteit van de interne beheersing en de rechtmatigheid.

Als junior auditor val je binnen de afdeling Interne Audit onder de directie Middelen & Control. Wij zijn een jonge afdeling en daarmee bedoelen wij: een afdeling die nog niet zo lang bestaat en waar we verder bouwen aan het inrichten van onze afdeling. Hierbij zullen we ons de komende jaren ook richten op het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles. Dat betekent dat er voldoende ruimte is voor initiatief en ontplooiing. Sterker nog dat vragen we aan je. Daarbij wordt het volgen van trainingen/permanente educatie gestimuleerd.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30-5-2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo, Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.494,-
Contract:
Fulltime