Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Assistent Projectleider Infrastructuur

Dit ga je doen

Onze projecten zijn onder andere het bouwen van de bruggen en parkeergarages, het onderhouden van de kademuren en de parken, zorgen voor de herinrichting van straten en pleinen en we helpen mee met de herontwikkeling van gebieden en stationslocaties voor de bouw van woningen en kantoren. We werken met het Integraal Projectmanagement model (IPM). Als Assistent Projectleider ondersteun je de Projectleider en ben je echt onderdeel van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het project. Bovenal vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de fysieke ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Samen met collega’s die houden van hun vak en van hun stad!

Dit is jouw kracht
 • Ondersteunen van de verantwoordelijke projectleider bij de voorbereiding, uitvoering en overdracht van infrastructurele en openbare ruimte projecten;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie;
 • Het vervullen van inhoudelijke deeltaken in het project, bijvoorbeeld in de projectbeheersing of het omgevingsmanagement;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectleider en projectteamleden over het project;
 • Voorbereiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces;
 • Verzamelen van benodigde informatie en deze op een juiste manier aanleveren;
 • Verantwoordelijk voor het financieel/administratief/organisatorisch beheer van het project;
 • Plannen, organiseren en notuleren van projectbijeenkomsten;
 • Maken van voortgangsrapportages, notities en andere stukken.
Competenties Ingeklapt
 • Een ci­viel­tech­ni­sche voor­op­lei­ding op hbo of wo ni­veau;
 • De po­ten­tie om je te ont­wik­ke­len tot pro­ject­team­lid op één van de IPM-werk­vel­den: tech­niek, pro­ject­be­heer­sing, pro­ject­lei­ding, om­ge­ving, con­trac­ten;
 • Een ste­vi­ge, cre­a­tie­ve per­soon­lijk­heid en vind je het leuk om in een com­plexe, soms hec­ti­sche en po­li­tiek ge­voe­li­ge om­ge­ving te wer­ken.
Wij bieden Ingeklapt
 • Mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.048,- (aan­vang sa­la­ris­schaal 9) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring;
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé;
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get om ex­tra ver­lo­fu­ren mee te ko­pen, op­lei­dings­kos­ten van te be­ta­len of te la­ten uit­be­ta­len in de vorm van ex­tra in­ko­men;
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den ge­richt op per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

En natuurlijk een fantastische werklocatie midden in het centrum van Amsterdam met één van de grootste, mooiste en breedste projectenportefeuilles in het land

De organisatie Ingeklapt

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • Bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners;
 • Wer­ken in een com­plexe ste­de­lij­ke om­ge­ving met veel sta­ke­hol­ders en bot­sen­de be­lan­gen, waar­in je uit­ge­daagd wordt om te bou­wen op je er­va­ring en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren;
 • Elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren;

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Jouw exacte startdatum is wat ons betreft bespreekbaar. Dus, wil je werken voor de grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest toffe projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Reageer dan uiterlijk 31 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs. #LI-POST

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo, Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.048,-
Contract:
Parttime - Fulltime