DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Assetmanager Landelijk 32 u/w

Standplaats: Rotterdam, landelijk werkzaam met focus op omgeving midden van het land
Duur: 12-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 12 mei 2021

Opdracht omschrijving
De landelijke huisvestingsopgave van de politie is enorm. De politie investeert namelijk flink in de huisvesting van medewerkers. Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed en wil jij bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De Sector Huisvesting zoekt een senior assetmanager voor een landelijk opererende politie eenheid.

Als senior assetmanager werk je mee aan het ontwikkelen van objectvisies en het huisvestingsplan voor de eenheid. Je fungeert als gedelegeerd eigenaar van de vastgoedobjecten binnen de eenheid. Daarbij gaat het om een omvangrijke portefeuille in het hele land.

Vanuit jouw functie:
fungeer je als regisseur bij complexe strategische huisvestingsopgaves;
overleg en onderhandel je met stakeholders over vastgoedvraagstukken;
vertaal je huisvestingsbehoeftes van de eenheid naar huisvestings- en beheerprogramma's;
regisseer je complexe besluitvorming binnen de politie;
draag je actief bij aan beleids- en organisatieontwikkeling via de ontwikkeling van de huisvestingsopgave.

De vastgoedportefeuille van eenheid bestaat uit diverse verzamelkantoren maar ook huisvesting voor bijzondere eenheden. De invloed van de landelijke politiek is groot op deze eenheid waardoor de huisvestingsportefeuille veel dynamiek kent en besluitvorming ten aanzien van de portefeuille om sensitiviteit vraagt. Aan jou de taak om hier vanuit Huisvesting het aanspreekpunt voor te zijn richting de eenheid, de vragen in goede banen te leiden en passende huisvesting te organiseren.

Jouw belangrijkste aanspreekpunt is het Hoofdbedrijfsvoering binnen de Eenheidsleiding, daarnaast heb je veel contact met sectorleidingen en teamchefs. Je beweegt je dus met name op strategisch/ tactisch niveau binnen de eenheid en jouw werkzaamheden zijn daar op gericht. Denk aan het actualiseren huisvestingsplan van de eenheid, het opstellen van adviezen, onderzoeksopdrachten en dergelijke. Daarbij heb je de beschikking over 1 à 2 ondersteuners die met name op tactisch operationeel niveau werkzaam zijn en jou helpen met onderzoeken, analyes en het schrijven van notities.

Doelstelling
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden
Als assetmanager fungeer je als gedelegeerd eigenaar van de vastgoedportefeuille van jouw eenheid en voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit waaronder:
volgen van ontwikkelingen binnen de politie en identificeren welke gevolgen die ontwikkelingen hebben op de huisvesting van jouw eenheid;
aanspreekpunt en adviseur namens de sector huisvesting voor huisvestingvragen van de eenheid;
vorm en inhoud geven aan de gewenste portefeuillesturing;
actualiseren van het huisvestingplan voor de eenheid;
objectvisies opstellen voor de objecten binnen de portefeuille van de eenheid;
initiëren nieuwe huisvestingsprojecten die passen binnen het meerjaren programma huisvesting politie;
overleggen met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming;
overleggen met gemeentes en (keten)partners over vastgoedvraagstukken.

Vakmatige taken
de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, mede op basis van marktontwikkelingen;
het bevorderen van de deskundigheid van collega's door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.
tevens beoordeel je als mentor de vakvolwassenheid van collega's.

Contacten
Je onderhoudt op tactisch en strategisch niveau (met zwaartepunt op strategisch niveau) contacten met:
management team en operationeel leidinggevenden van de Eenheid
relevante ketenpartners (Rijksvastgoedbedrijf, Defensie, etc.)
medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum
medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum
vastgoedpartijen zoals verhuurders
gemeenten

Eisen
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat (NIET in Word). Van maximaal 7 pagina's A4.
Eis 2. Minimaal een WO-opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek, Planologie of vergelijkbaar.
Eis 3: Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar relevante werkervaring als asset manager of gelijkwaardige rol in een aantoonbaar politiek bestuurlijk gevoelige organisatie.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Beschrijf in de toelichting een referentieopdracht waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardige opdracht is geweest, zoals het gevraagde in het functieprofiel van deze aanvraag. De beschrijving bevat duidelijk de volgende punten (1 t/m 5):
1. De rol van de kandidaat;
2. De werkzaamheden en de periode inclusief naam organisatie waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden;
3. De verantwoordelijkheden;
4. Het stakeholderveld, inclusief de span of control;
5. Het resultaat.
35%
Wens 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van Huisvestingsplannen en objectvisies voor (non-profit) organisaties met meerdere objecten variërend in grootte tussen 1.000 en > 5.000m2. In die jaren dienen de werkzaamheden overwegend in het teken te hebben gestaan van het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van huisvestingsplannen en objectvisies.
Wens 3. Bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig realiseren (met mandaat), van complexe ruimtelijke- en organisatieopgaven. 20%
wens 4. Aantoonbare ervaring met managen van besluitvormingsprocessen in complexe organisatorische politiek bestuurlijke omgevingen. 25%

Vereiste (gedrags)competenties:
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Politiek bestuurlijk sensitief: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Het verificatiegesprek zal plaatsvinden zsm na de beoordeling van de offertes.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist