Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Verpleegkundige consulent LCR/RAV

Werkzaamheden

Als verpleegkundige consulent Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering behoort tot jouw takenpakket:

 • Bijdragen aan de professionalisering van de functie van reizigersverpleegkundige, initieert nieuwe ontwikkelingen in de reizigersadvisering en formuleert beleidsbijdragen;
 • Volgen van relevante (inter) nationale ontwikkelingen, trends, wet- en regelgeving binnen het vakgebied en implementeert deze waar nodig in de LCR kwaliteitsdocumenten;
 • Uitvoeren van beleidsvoorbereidende werkzaamheden uit voor het bestuur van het LCR;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de Kwaliteits consilium voor artsen en verpleegkundigen;
 • Beheren van LCR Kwaliteitsregister reizigersverpleegkundigen en reizigersgeneeskundig (huis)artsen;
 • Het geven van telefonische adviezen aan de beroepsgroep reizigersadviseurs;
 • Het verzamelen en delen van informatie op het gebied van epidemieën en reizigersgeneeskunde;
 • Het onderhouden van (inter) nationale contacten met relevante partijen op het terrein van de reizigersadvisering;
 • Ambtelijk secretaris voor de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR;
 • Het afhandelen van ter accreditatie aangevraagde nascholingen voor reizigersverpleegkundigen.

Daarnaast heb je een rol in de PR/communicatie van bureau LCR

Wat ga je doen?

 • PR activiteiten opzetten voor het bureau LCR;
 • Het beheren en zorgen voor de inhoudelijke informatie www.lcr.nl en www.mijnlcr.nl van de websites van het LCR;
 • Redactie voeren over en artikelen schrijven voor het LCR magazine, Vector.

Ten slotte adviseer je regelmatig reizigers bij het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam om ervaring en BIG registratie te behouden.

Wij vragen Ingeklapt

Een daadkrachtige en initiatiefrijke verpleegkundige met passie op het vlak van infectieziekte bestrijding en/of publieke gezondheidszorg. En verder:

 • Heb je hbo of aca­de­misch werk- en denk­ni­veau;
 • Be­heers je de En­gel­se taal goed, zo­wel schrif­te­lijk als mon­de­ling en be­schik je over goe­de re­dac­ti­o­ne­le vaar­dig­he­den;
 • Be­schik je over ge­de­gen ken­nis van en heb je rui­me er­va­ring met rei­zi­gers­ad­vi­se­ring;
 • Werk je zelf­stan­dig en ben je in staat be­leids­stuk­ken te schrij­ven;
 • Heb je af­fi­ni­teit met po­li­tiek be­stuur­lij­ke vraag­stuk­ken;
 • Heb je be­lang­stel­ling voor het ge­ven van na­scho­lin­gen en bij­dra­gen aan in­ter­na­ti­o­na­le con­gres­sen;
 • Het ge­volgd heb­ben van de op­lei­ding tot Ver­pleeg­kun­dig Spe­ci­a­list of op­lei­ding Maat­schap­pij en Ge­zond­heid strekt tot aan­be­ve­ling
 • Ben je bij voor­keur in­ge­schre­ven als rei­zi­gers­ver­pleeg­kun­di­ge in het LCR kwa­li­teits­re­gis­ter;
 • Het is een pre als je de op­lei­ding Maat­schap­pij en Ge­zond­heid hebt ge­volgd, of ken­nis hebt van In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding en ken­nis van de Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg.
Competenties Ingeklapt

Je beschikt over een proactieve werkhouding en bent gericht op samenwerking. Een echte netwerker met goede organisatie skills. Je gaat zelfstandig en doelgericht te werk. Daarnaast ben je accuraat, stressbestendig en flexibel.

Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Een in­spi­re­rend lan­de­lijk wer­kend team.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.973,- en maxi­maal € 4.494,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Het bureau LCR is organisatorisch ondergebracht bij het team Algemene Infectieziekten van de GGD Amsterdam. Dit is één van de zes teams van de afdeling Infectieziekten en omvat de sub teams Infectieziektebestrijding (IZB) en het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau (RAV).

Het drukbezochte Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam adviseert jaarlijks circa 25.000 reizigers naar (sub)tropische gebieden en mensen die vanwege hun beroep gevaccineerd moeten worden.

Informatie over het LCR is te vinden op www.lcr.nl

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.
Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.494,-
Contract:
Parttime - Fulltime