DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

2x Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w

Standplaats: Arnhem en diverse projectlocaties, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
Duur: 01-07-2021 t/m 30-06-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdracht omschrijving
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 100 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior werkvoorbereider werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels vanuit het Provinciehuis in Arnhem en deels vanuit huis. Voorlopig is thuiswerken nog de norm ivm COVID-19.

Verantwoordelijkheden
De senior werkvoorbereider Infrastructuur:
- Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
- Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
- Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces "voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding". In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:

- Bestektekeningen
- Werktekeningen
- Ontwerptekeningen
- RAW- bestek
- Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het Definitief Ontwerp (DO) al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn:
- Basisovereenkomst
- Vraagspecificatie
- Annexen

De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet.

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling.

Eisen
- Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door:
a. een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of
b. een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2011 - heden) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten. Bij de beoordeling van de relevantie spelen de geleverde bijdrage, de mate van zelfstandigheid bij die bijdrage en het type projecten een belangrijke rol.

Gunningscriteria
- Externe heeft aantoonbaar ervaring met 3D tekensystemen en het maken van 3D ontwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de werkvoorbereiding van projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties, kunstwerken en groenvoorzieningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties
1. Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
2. Pro-actief (Klantgerichtheid): je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/gebruiker en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
3. Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
4. Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
5. Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

CV
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.
Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Interviews
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 28 mei 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist