DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Subsidiebeoordelaar POP3 36 u/w

Standplaats: Arnhem en vanuit huis (of andere externe lokatie)
Duur: 31-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Reageren voor: 29-04-2021

Opdracht omschrijving
Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig.

Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Binnen de afdeling worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld, de subsidies al dan niet verleend, de gesubsidieerde aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd en na afloop afgewikkeld.

De inzet van beoordelaars is breed (beleidsterrein, fase in het subsidieproces, type subsidie), zodat de aanvrager op tijd antwoord krijgt. Dit jaar vraagt met name het Plattelandsprogramma POP3 veel aandacht. Wij zijn daarom op zoek naar een externe collega beoordelaar. Wij vragen van de externe collega ook inzet op andere subsidieterreinen als de werkvoorraad daartoe aanleiding geeft.

De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. We verlangen dat je over jouw eigen takenpakket heen kunt kijken en actief suggesties voor verbetering van kwaliteit en snelheid kunt doen. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Wij gebruiken als team de Scrum Agile werkwijze, waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband moet kunnen werken. Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel.

Kennisdeling is van belang, in het bijzonder ook met de andere collega's die voor POP werken. Je neemt deel aan kennisdelingsbijeenkomsten met de RVO. Je werkt efficiënt. Daarvoor kun je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Je kunt complexe zaken eenvoudiger maken en waar nodig creatief met een oplossing komen. Je overlegt bij complexe dossiers of vragen met de POP3 juristen, je collega's en RVO om zo tot een goed onderbouwd oordeel te komen. Uiteindelijk neemt de POP3 procesmanager een besluit op basis van jouw oordeel. Met de POP3 procesmanager heb je in het werk dan ook regelmatig contact. Je werkt samen met de collega's van de programma's die zorgdragen voor de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de externe deskundigencommissie. Je hebt contacten met aanvragers voor het opvragen van ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden. Je gaat op werk- en controlebezoek. Waar nodig organiseer je overleg met een aanvrager, geef je voorlichting over de regels en de aanvraagprocedure en sta je aanvragers te woord over genomen besluiten.

Verantwoordelijkheden
Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou!

Je beoordeelt binnengekomen subsidieverzoeken en handelt deze binnen de geldende termijnen af. Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening (vooraf) en de subsidievaststelling (achteraf), en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (betalingsverzoeken, wijzigingsverzoeken).

Je toetst de verzoeken financieel en juridisch aan de inhoudelijke criteria uit de regeling. Omdat je voor het POP3-programma werkt en jouw werk op EU-conformiteit wordt getoetst door de RVO, leg jij jouw oordeelsvorming gedegen en auditproof vast in checklisten die daarvoor in gebruik zijn.

Subsidieverstrekking is een vak. Dat geldt zeker ook voor de POP-subsidies, waarbij het Europese kader en de relatie met de RVO het beoordelen en afhandelen van subsidieverzoeken extra ingewikkeld maakt. De toets door de RVO vraagt dat je kunt incasseren, en je moet in staat zijn om samen met de RVO te zoeken naar oplossingen als de situatie daarom vraagt. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je werkt aan financieel meest complexe en politiek gevoelige dossiers.

Wij verwachten van jou dat je meebeweegt met de ontwikkelingen in onze organisatie. Dat betekent onder meer dat je tijd weet vrij te maken voor brede vraagstukken die de POP-medewerkers of zelfs ook de gehele afdeling betreffen.

Je snapt dat de maatschappelijke opgaven van de provincie leidend zijn in wat wij te doen hebben en weet dat goed te combineren met de eisen vanuit rechtmatigheid.

Eisen
- Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding Nederlands Recht, Beleidskunde/Bestuurskunde, Bedrijfskunde of in een financieel/economische richting met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met subsidie werkzaamheden, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) met financiële en juridische zaken.

Gunningscriteria
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met subsidie werkzaamheden voor POP3 en/of Europese subsidies, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met financiële zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor Europese subsidies bij of voor een Gemeente, Provincie, Ministerie of Rijksdienst, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met procesmatig werken, denkt in processtappen en weet de werkprocessen gemakkelijk te doorgronden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met juridische zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties
Je kunt vlot, efficiënt en pragmatisch werken. Je overziet een proces en de stappen die zich daarbinnen voordoen en de verbetermogelijkheden die er zijn, ook bij de inrichting van zo'n proces. Je wilt continu leren en verbeteren. Je bent communicatief vaardig en kunt denken vanuit het perspectief van de klant. Hierbij ben je in staat om oplossingsrichtingen aan te dragen. Je bent enerzijds in staat om zelfstandig te werken en anderzijds kun je goed samenwerken. Je bent bereid om projectmatig te werken. Je bent resultaatgericht en analytisch ingesteld. Je kunt zelf op basis van beschikbare informatie tot een eigen afgewogen oordeel komen.

Je bent flexibel t.a.v. jouw takenpakket en veranderingen in het werkproces: daar waar nodig spring je bij om subsidiewerkzaamheden met andere inhoud op te pakken. Je gaat flexibel om met wensen en wijzigingen in de werkprocessen. Je kunt je goed inleven in anderen en andere belangen.

Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, maar beseft ook wat in de verhoudingen met RVO wel of geen kans maakt. Je kunt er tegen wanneer anderen opmerkingen op jouw werkresultaten hebben. Je doorziet snel de risico's in complexe situaties.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Resultaat- en oplossingsgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
2. Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen.
3. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
4. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
5. Zorgvuldigheid/nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.

CV
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.
Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Interviews
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 10 mei, dinsdag 11 mei en op woensdag 12 mei 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist