Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Stedenbouwkundig Ontwerper

In team Noord werken de ontwerpers aan de ruimtelijke plannen en processen binnen de bestaande wijken in stadsdeel Noord. Het team is een multidisciplinair team waarin stedenbouwkundigen, ontwerpers openbare ruimte, juristen en planologen werken. We werken veel samen met collega ontwerpers van andere teams, met ander organisatiedelen en het stadsdeel aan de opgaven in stadsdeel Noord.

Belangrijke opgaven in Amsterdam Noord zijn onder andere het bieden van kansen voor de Ontwikkelbuurten, het stedenbouwkundig adviseren bij afwijkingen van het bestemmingsplan en het versterken van de ruimtelijke samenhang in Noord via de z.g. ‘Kansen- en verbindingenkaart Noord’. In veel projecten wordt verbetering van de sociaaleconomische situatie van de bewoners als uitgangspunt genomen maar spelen ook thema’s als verdichting, verbeteren van verbindingen en de omgang met de bestaande stad een belangrijke rol. Je waarborgt verder de implementatie van stedelijk beleid in stadsdeelprojecten en ontwikkelbuurten en zorgt voor input van gebiedskennis binnen stedelijke thema’s, beleid en projecten.

Werkzaamheden

 • Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
 • Onder begeleiding van een senior stedenbouwkundig ontwerper opstellen van werkplannen, maken van offertes, en fungeren als projectleider voor (delen van) projecten;
 • Deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Overleggen met externe stakeholders en bewoners;
 • Presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops.
Wij vragen Ingeklapt
 • Mi­ni­maal hbo op­lei­ding (ba­che­lor) rich­ting ste­den­bouw­kun­dig ont­werp;
 • Mi­ni­maal 1 jaar er­va­ring op het ge­bied van ont­werp, ana­ly­se en plan­vor­ming voor re­gu­lie­re ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken;
 • Aan­toon­ba­re ont­werp- en pre­sen­ta­tie­kwa­li­tei­ten (on­der an­de­re Mi­cro­sta­ti­on, Ado­be-pak­ket, Sketch-up);
 • Ken­nis en/​of er­va­ring met par­ti­ci­pa­tie en/​of co-cre­a­tie;
 • Uit­ste­ken­de con­tac­tu­e­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den in de Ne­der­land­se taal;
 • (Eni­ge) ken­nis en/​of er­va­ring op het ter­rein van ste­de­lij­ke ver­nieu­wing in na­oor­log­se ge­bie­den en duur­zaam­heid.
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Re­la­tie­be­heer;
 • Ini­ti­a­tief;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Over­tui­gings­kracht.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.973,- en maxi­maal € 4.494,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Ruimte en Duurzaamheid is onderdeel van de directie Ruimte en Economie. Deze directie creëert de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam te laten groeien tot een sterke metropool.
Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en kaderstelling van stedenbouwkundige, ruimtelijke én duurzame ontwikkeling.

Ruimte en Duurzaamheid adviseert het gemeentebestuur, werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten en werkt op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.
Om de organisatie vitaal en flexibel te houden, zetten we in op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 april 2021 via de sollicitatiebutton.

 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van de ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re.
 • In ver­band met de richt­lij­nen van het RIVM wer­ken onze col­le­ga’s zo­veel mo­ge­lijk thuis. Als je uit­ge­no­digd wordt voor een eer­ste ge­sprek, dan plan­nen we een vi­deo­ge­sprek met je in. Wij ne­men con­tact met je op om de in­struc­ties hier­voor met je door te ne­men, ruim voor­dat het ge­sprek plaats­vindt.
 • We wil­len een di­ver­se en in­clu­sie­ve or­ga­ni­sa­tie zijn, die ruim­te biedt aan ie­der­een. Di­ver­si­teit is een kracht die we ge­brui­ken om be­te­re re­sul­ta­ten te ha­len voor de stad. We stre­ven naar een per­so­neels­be­stand dat een af­spie­ge­ling is van de be­roeps­be­vol­king van Am­ster­dam, met alle ver­schil­len. Onze va­ca­tu­res staan open voor ie­der­een, ten­zij in de tekst iets an­ders staat.
  Wil je we­ten hoe het is om bij ons te wer­ken? Be­kijk dan de ver­ha­len van onze me­de­wer­kers.

  Ac­qui­si­tie stel­len we niet op prijs.
Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.494,-
Contract:
Parttime-Fulltime