DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior projectmanager 28 u/w

Standplaats: Zwolle
Duur: 03-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 26 april 2021

De opgave
Zwolle wil richting 2050 toewerken naar een gasloze, energieneutrale-, klimaatadaptieve- en circulaire stad waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De komende jaren maken we een transitie door naar een schone, betaalbare en lokaal gefundeerde energievoorziening, waarin iedereen mee kan doen. Voor 2025 is afgesproken dat de hoeveelheid CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd wordt met 25% en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze zal worden opgewekt. Om dit te bereiken is in 2019 een aanpak vastgesteld door de gemeenteraad.
Binnen de strategische opgave warmtetransitie is geothermie eén van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, is de keuze gemaakt om onder andere in de wijken Holtenbroek en Aa-landen de eerste stap in de transitie naar aardgasvrije wijken te zetten. De opgave is complex en nieuw en tegelijkertijd moet er in korte tijd grote stappen worden gezet. Op hoofdlijnen moeten de volgende werkzaamheden in 2021 worden uitgevoerd:
Begeleiden ontwikkeling geothermiebron en ontwikkelen warmtenet voor eerste fase warmteketen,
Opzetten van de organisatie van de warmteketen
Voeren vaan intensief gebiedsproces en participatieproces met stakeholders.

Ontwikkeling geothermiebron en warmtenet voor eerste fase warmteketen
Na uitgebreid voorwerk kreeg Zwolle in januari 2021 te horen dat de kansrijke locatie voor geothermie nabij Holtenbroek is uitgekozen om deel te nemen in het Europees onderzoeksproject RESULT. Verder onderzoek en een eerste boring gaan uitsluitsel geven over de hoeveelheid warmte die de geothermiebron gaat produceren. In 2021 moeten gezamenlijk met het samenwerkingsverband dat de geothermiebron gaat ontwikkelen en realiseren flinke stappen worden gezet in het opstellen van een integrale businesscase voor de geothermiebron en de eerste fase van de warmteketen met een warmtenet en levering van warmte aan afnemers in de wijken. Doelstelling is dat eind 2023 de geothermiebron en een groot deel van de eerste fase van de warmteketen operationeel zijn. Eindbeeld is dat Holtenbroek en Aa-landen in 2035 aardgasvrij zijn.

Opzetten van de organisatie van de warmteketen
De gemeente voert regie op de warmtetransitie. Uit een verkenning komt naar voren dat een warmtebedrijf het meest passende organisatiemodel is om optimaal regie te kunnen voeren op de warmtetransitie in Holtenbroek en Aa-landen. In 2021 werken we het oprichten van een warmtebedrijf verder uit. We organiseren een marktconsultatie en we gaan in gesprek met publieke partijen over mogelijke samenwerking. Dit leidt tot een integraal advies over de oprichting van een warmtebedrijf dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voeren van een Intensief gebiedsproces en participatieproces met stakeholders
We staan aan het begin van de warmtetransitie in Holtenbroek en Aa-landen. Draagvlak bij bewoners en andere stakeholders is daarbij cruciaal. Dit betekent dat we in 2021 intensief in gesprek gaan met woningbouwcorporaties en huurders, eigenaren van grote gebouwen, ontwikkelaars van geplande nieuwbouw en particulieren. Er liggen diverse intentieovereenkomsten over warmteafname. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten en corporaties over verduurzamen en renoveren van corporatiebezit in Holtenbroek. Deze intenties moeten in 2021 concreter worden en vertaald worden naar afspraken. Daarnaast is er een intensief proces nodig met particuliere woningeigenaren en VVE's.

De projectmanager is verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement van de warmtetransitie in Holtenbroek en Aa-Landen.

Van de projectmanager wordt het volgende verwacht:
Wij zoeken een ervaren projectmanager die direct hands-on dit project kan leiden en kan sturen op het behalen van de doelstelling voor 2023 en 2035.
In algemene zin het managen van de projecten/activiteiten die binnen de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de geothermiebron en eerste fase warmteketen, het opzetten van de organisatie van de warmteketen en het gebiedsproces en participatieproces van de warmtetransitie in Holtenbroek dienen te worden uitgevoerd.
Het opstellen en uitzetten van een plan van aanpak voor de warmtetransitie.
Het bij elkaar brengen van de verschillende ontwikkelingen en het borgen van de integrale samenhang.
Uitvoeren van het projectmanagement en de projectbeheersing. Hiertoe behoren het sturen op resultaat, risicomanagement, de tijd- en capaciteitsplanning en het financieel beheer. Je stelt een projectplan op en houdt dit actueel.
Je stuurt een projectteam aan met (deel)projectmanagers, een omgevingsmanager (nog te werven), een adviseur warmte en een communicatie-adviseur en je legt verantwoording af aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en het college.
Je verbindt belangen en weet de gemeente op een slimme manier te positioneren in het belangenveld zodat de gemeente de regie heeft en houdt. We vragen een doordacht proces om draagvlak te ontwikkelen samen met je omgevingsmanager in de wijk, bij de inwoners, eigenaren van grote gebouwen en de corporaties.
Je bent je bewust dat je werkt in een transitie. We verwachten dat je slim inspeelt op ontwikkelingen en continu scherp bent op de rol die de gemeente pakt om de Energietransitie in de wijk te maximaal aan te jagen.
Je geeft strategisch advies en legt besluiten en dilemma's voor aan je opdrachtgever, aan het college en de gemeenteraad.
Je kijkt vooruit en zet de lijnen uit. Je bent ervan bewust dat we nog maar aan het begin staan van de warmtetransitie in deze wijken en maakt scherp wat over een half jaar of jaar moet gebeuren en legt tijdig besluiten voor om daarop voor te sorteren.
Je verbindt je project met andere projecten in het programma energie en binnen en buiten de gemeente en draagt actief daar waar nodig aan bij.

De competenties, creatief, stressbestendig, flexibel, resultaatgericht, impactvol en omgevingssensitief worden getoetst tijdens het gesprek.
Kandidaat heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en is creatief in het vinden van oplossingen. Kandidaat schakelt snel op verschillende niveaus en legt makkelijk verbanden.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er. Kandidaten die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of adviesbedrijf, die dan de offerte indient. Bemiddeling is onvoldoende.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist