DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Omgevingsmanager Natura 2000-projecten AVAV, B&B en LEM 20-28 u/w

Standplaats: Gemeente Dinkelland en i.v.m. RIVM maatregelen voorlopig vanuit huis
Duur: 01-06-2021 t/m 30-09-2022
Optie tot verlenging: In overleg
Reageren voor: 20 april 2021

Organisatie
De omgevingsmanager gaat formeel deel uitmaken van het team 'Projecten en Uitvoering' van de eenheid Natuur en Milieu van de Provincie Overijssel voor de N2000 projecten. In de dagelijkse praktijk is de omgevingsmanager werkzaam bij de bestuurlijk trekker, gemeente Dinkelland.

In de projectorganisatie maakt de omgevingsmanager deel uit van het IPM team voor de drie Natura2000-projecten van de gemeente Dinkelland. Binnen het omgevingsteam is een communicatieadviseur beschikbaar (4-8 u/p/wk.) en zijn twee omgevingsverbinders (samen + 32 u/p/wk.) actief, die op het niveau van individuele eigenaren en lokale partners schakelen tussen team en omgeving.

Project
Voor de Natura 2000-gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld (B&B), Lemselermaten (LEM) en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf 2015 is in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in het gebied gewerkt aan inrichtingsplannen voor de 3 gebieden (fase 2, planuitvoeringsfase). Het inrichtingsplan voor B&B is in het najaar 2020 in procedure gegaan. Voor AVAV en LEM wordt op dit moment een afrondende slag gemaakt. De inrichtingsplannen vertalen we in Provinciaal InpassingsPlannen (PIP's) en vergunningaanvragen. Tussen mei en uiterlijk eind 2021 leggen we voor alle drie de gebieden een Ontwerp-PIP voor aan GS en aan de Gemeenteraad. In de volgende fase (fase3, planuitvoeringsfase) lopen we de PIP- en vergunningprocedures door. Parallel vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten we op het grondspoor nog een aantal slagen maken om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.
Onder de (met name agrarische) grondeigenaren rondom de gebieden bestaat weerstand tegen de projecten. Doordat de maatregelen een sectorale natuurinsteek hebben wordt het effect ervan op agrarisch sectorniveau als negatief beleefd.

Voor één van de drie projecten (B&B) dienen we een deel van de maatregelen op Duits grondgebied uit te voeren. Overeenstemming met de betreffende eigenaren en de wettelijke borging hiervan vragen van de omgevingsmanager speciale aandacht.

Meer informatie over het project is na te lezen op de website: www.Dinkelland.nl/natura2000.

Opdracht omschrijving
Bij de afronding van de planuitwerkingsfase (fase 2) is de opgave om onder tijdsdruk van de opdrachtgevers met een zorgvuldige technische onderbouwing maximaal draagvlak voor de plannen in de omgeving te bereiken. Draagvlak moet hierbij worden opgevat als het beperken van de weerstand tegen de plannen op basis van zo veel mogelijk begrip voor de onontkoombaarheid en de inhoud ervan. In de PIP-procesfase (fase 3a) staat het schakelen centraal tussen provinciaal PIP-team, technisch management en omgeving rond het tijdig aanleveren van stukken en adequaat inspelen op zienswijzen en mogelijke beroepen. Maximaal begrip voor de gevoeligheden binnen de agrarische sector en het creatief zoeken naar de ruimte om hiermee optimaal rekening te houden wordt hierbij van de omgevingsmanager gevraagd.

Voor de uitvoeringsfase (fase 3b) is de beschikbaarheid van de benodigde gronden cruciaal. Daartoe is vanaf fase 2 een goede samenwerking nodig met de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technische management en de omgeving. Ook dienen tijdig voor uitvoeringsfase alle uitvoeringsvergunningen beschikbaar te zijn.
In alle fases moet het overleg met de directe omgeving gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen te worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd die is gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten.

Gezien het krachtenveld zijn we op zoek naar een pragmatische omgevingsmanager die zich makkelijk beweegt tussen de partijen in het gebied.

Aanvullingen en of bijzonderheden:

Het project maakt onderdeel uit van de Ontwikkelopgave N2000 waarin de Samenwerk Beter Partners samen werken aan de realisatie van de opgave (Waterschappen, Natuurterreinbeheerders, Gemeenten, Provincie en LTO wisselend levert 1 van deze partners de bestuurlijk trekker). In dit geval is de gemeente Dinkelland de bestuurlijk trekker van de drie projecten. De provincie Overijssel levert een deel van de personele capaciteit. Om deze reden wordt de omgevingsmanager geworven door de provincie Overijssel, maar vinden de werkzaamheden plaats op locatie in de Gemeente Dinkelland. De omgevingsverbinders zijn goed bekend met het gebied en zijn bewoners.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Verantwoordelijk voor:
- Regie op PIP- en vergunningenproces
- Regie op grondverwerving
- Organisatie van overleg met de omgeving
- Stakeholdermanagement en communicatie
- Aansturen van de communicatieadviseur en de omgevingsverbinders De eigen bijdrage aan het functioneren als IPM-team

Eisen
- De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal vijf jaar werkervaring in het landelijk gebied bij of voor een overheidsorganisatie in de periode 2010 - 2021.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal vijf jaar werkervaring met gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied in de periode 2010 - 2021.
- De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met communicatieprocessen waarin veel weerstand was te overwinnen.

Gunningscriteria
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring als omgevingsmanager in uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied.
- De kandidaat heeft inzicht in de waarden en normen binnen de agrarische sector en ervaring in het werken met deze doelgroep.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met grondverwervingsprocessen in het landelijk gebied.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met planvormingsprocedures en vergunningaanvragen in het landelijk gebied.
- Mogelijk beschikt u over aanvullende 'toegevoegde waarde' voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Competenties
- Communicatief vaardig;
- Omgevingssensitief;
- Proactief handelend en vooruit denkend;
- Strategisch adviesvaardig;
- Teamspeler.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Interviews
De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 29 april 2021 tussen 9:00 en 13:00 uur. Het interview vindt plaats via TEAMS.Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist