DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider/ onderzoeker Toekomst Amsterdamse Erfpachtstelsel (13) 32-36 u/w

Standplaats: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Duur: t/m 01-11-2021, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Reageren voor: 20 april 2021

De functie/werkzaamheden in het kort
Onderzoek naar de toekomst van het Amsterdamse erfpachtstelsel
In opdracht van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, wordt een
ambtelijke knel- en verbeterpuntenanalyse uitgevoerd met betrekking tot de toekomst
van het voortdurende en het eeuwigdurende erfpachtstelsel, de Overstapregeling, het
beleid grondwaardebepaling en het overige vigerende erfpachtbeleid. Om de ambtelijke
onderzoeksscope zo breed en volledig mogelijk te houden zijn wij op zoek naar een
onderzoeker/schrijver die tevens de projectleidersrol op zich kan nemen voor dit
onderzoek. De resultaten van de knel- en verbeteranalyse zullen worden vastgelegd in
een rapportage met als werktitel "Rapportage Toekomst Erfpachtstelsel Amsterdam".

Inhoud van het onderzoek
- vooruitkijken naar de toekomst van het Amsterdamse erfpachtstelsel op de
middellange en lange termijn waarbij het naast elkaar bestaan van het voortdurende en
het eeuwigdurende erfpachtstelsel centraal staat;
- waarbij ook wordt gekeken naar de meerwaarde en de wenselijkheid van de
mogelijkheid van afkoop van de erfpachtcanon; en
- waarbij de conclusies en aanbevelingen van een lopend raadsonderzoek voor zover
nodig en mogelijk worden meegenomen. Het onderzoek van de commissie van de
gemeenteraad is meer op het verleden gericht en de centrale onderzoeksvraag luidt: "In
hoeverre is, sinds het van kracht worden van de Algemene Bepalingen 2000, de
consumentenbescherming voldoende geborgd voor erfpachters in Amsterdam, en is het
wenselijk en mogelijk om deze te verbeteren?" Het raadsonderzoek wordt uitgevoerd
door onderzoeksbureau Berenschot, is in november 2020 van start gegaan en zal naar
verwachting in mei 2021 worden afgerond.

Uitgangspunten college-onderzoek
Uitgangspunt voor het college-onderzoek is het gehele erfpachtstelsel waarbij
voortdurende en eeuwigdurende erfpacht naast elkaar functioneren in samenhang met
het vigerende grondprijsbeleid, een en ander binnen de kaders van de door het college
en de raad gemaakte keuzes in de periode 2016 en 2017. Doel van het
collegeonderzoek is niet om de in de vernieuwing van het erfpachtstelsel gemaakte
fundamentele keuzes (het naast elkaar bestaan van voortdurende en eeuwigdurende
erfpacht of de fundamenten van het grondprijsbeleid) opnieuw ter discussie te stellen,
maar om te kijken waar eventuele knelpunten zitten - bijvoorbeeld rondom doelmatigheid en transparantie - en waar verdere verbetering nodig en mogelijk is. Alle
elementen van het erfpachtstelsel kunnen daarbij aan de orde komen.

Het gaat dan om een breed onderzoek waarbij onder meer de voortdurende en de
eeuwigdurende erfpachtbepalingen, de Overstapregeling, het grondprijsbeleid en het
overige vigerende erfpachtbeleid zullen worden betrokken. Alle erfpachtbestemmingen
(woonbestemmingen, commerciële bestemmingen en sociaal maatschappelijke
bestemmingen) en alle soorten erfpachters (particulier, sociaal- maatschappelijk en
commerciële) zullen hierbij worden meegenomen.

Gebruik maken van externe partijen
Hoewel de projectleider/onderzoeker de input voor het onderzoek hoofdzakelijk binnen
de ambtelijke organisatie van Grond en Ontwikkeling zal ophalen, wordt van de
projectleider/onderzoeker tevens gevraagd om externe expertise en ervaringen bij het
onderzoek te betrekken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan
- één of meerdere dwarskijksessie(s) met externe specialisten;
- het ophalen van ervaringen en verbeterpunten bij woningerfpachters, commerciële
erfpachters en erfpachtersbelangenorganisaties;
- het ophalen van ervaringen en verbeterpunten bij ketenpartners als notariaat,
makelaars en banken;

Wij vragen aan het einde van de opdracht een rapport op te leveren met daarin:
- Een knel - en verbeteranalyse op basis van de input van de directie Grond en
Ontwikkeling, de erfpachters en onze belangrijkste stakeholders (makelaars, notarissen,
vastgoedprofessionals, banken);
- Uitkomst van de dwarskijksessies;
- Bouwstenen/lijst met aanbevelingen en verbetermogelijkheden over de toekomst voor
het erfpachtstelsel voor het nieuwe college;
- Snelheid is geboden; in de zomer 2021 moet het onderzoek zijn afgerond en de
rapportage worden opgeleverd.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en
zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de
gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte
en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en
Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals
sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de
stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen,
groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze
zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid
voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op:
https://www.amsterdam.nl/

De directie Grond & Ontwikkeling heeft als missie: "Meer waarde creëren voor de stad
en metropool Amsterdam". Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor
Amsterdammers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling
en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht
projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond &
Ontwikkeling is expert op het gebied van het uitgeven van grond in erfpacht, het
bouwrijp maken van gemeentelijke kavels, het transformeren en beheer van onroerend
goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij
strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het
erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en
transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks
wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro's. Deze
contracten worden door de afdeling opgesteld en daarna administratief, juridisch en
financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim
€ 100 miljoen en een balanstotaal van bijna € 8 miljard. De organisatie heeft hierdoor
zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de
afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ruim 300 medewerkers (vast en tijdelijk) verdeeld
over zeven teams en een staf.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze
opdracht (de motivatie dient dus te worden opgesteld door de kandidaat zelf).
De motivatie van de kandidaat zal worden besproken tijdens het interview, indien de
kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als
Projectleider/onderzoeker bij een 100.000+ gemeente of bij de Rijksoverheid.
- Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met gemeentelijk grondbeleid bij een 100.000+
gemeente of bij de Rijksoverheid en legt op cv expliciet uit hoe daar invulling aan is
gegeven.
- Op cv aantoonbare ervaring op het gebied van verbeterpunten observeren, signaleren;

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare onderzoekservaring in een complex
juridisch en financieel onderwerp
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met en kennis van
een erfpachtstelsel bij een grote gemeente, provinciale of bij de Rijksoverheid (rol
toelichten op cv);

Competenties:
- Omgevingsbewustzijn - Expert
- Samenwerken - Expert
- Relatiebeheer - Expert
- Initiatief - Expert
- Resultaatgerichtheid - Expert
- Overtuigingskracht - Expert

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Planning interviews
Week van 26 april 2021
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist