DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Logistiek Makelaar (11) 32 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 17-05-2021 t/m 16-05-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 13 april 2021

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma's vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Expertiseteam 2
In dit team houden ongeveer 30 collega's zich bezig met deze strategische bereikbaarheidsopgave binnen de provincie Utrecht, waarbij we samen met onze partners werken aan een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid. We zijn betrokken bij de trajectstudies voor rijkswegen en voeren studies en verkenningen uit voor onze provinciale wegen. Daarnaast participeren we in samenwerkingsprogramma's met Rijk en gemeenten. De uitvoeringsprogramma's fiets, goederenvervoer en de kwaliteit van de leefomgeving vallen ook onder dit team.

Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer
Per jaar gaat er ongeveer 200 miljoen ton aan goederen in, naar en door de provincie Utrecht. Dit goederenvervoer is onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van de economische topregio Utrecht. Een goed ontwikkelde logistieke sector draagt bij aan een sterke economie. Maar tegelijkertijd veroorzaakt goederenvervoer lawaai en vervuiling en draagt het bij aan filevorming op het wegennet. Het is de rol van de provincie Utrecht om beide kanten van dit verhaal mee te nemen in het beleid. Enerzijds het goederenvervoer goed faciliteren om de economische ontwikkeling te ondersteunen en anderzijds de negatieve effecten van goederenvervoer op de kwaliteit van de leefomgeving zoveel mogelijk beperken. Hiervoor hebben we het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer opgesteld.

Programma Off Road
Een belangrijk element in het uitvoeringsprogramma is 'modal shift': verschuiving van goederenvervoer van de weg naar andere vervoerwijzen om de druk op het wegennet te verminderen, de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma ter stimulering van modal shift is deelname aan het landelijke programma Off Road van de Topsector Logistiek. In dit programma werken regionale overheden en de Topsector Logistiek samen aan de ontwikkeling van een landelijk netwerk van zogenaamde 'Joint Corridors Off-Road (JCOR)'. Concreet betekent dit het opstarten, ontwikkelen en opschalen van gezamenlijke transportverbindingen door verladers en vervoerders. De provincie Utrecht gaat ook participeren in dit programma door het opzetten van Joint Corridors van, naar en door de provincie Utrecht. Het accent ligt binnen deze aanpak op het realiseren van duurzaam transport via met name de binnenvaart en het spoor. Soms is het door bepaalde omstandigheden niet mogelijk om goederenstromen te verschuiven naar binnenvaart of spoor. Voor deze stromen gaan we kijken of het mogelijk is ze te bundelen en efficiënter en daarmee duurzamer te maken.

Wat ga je doen:
We zoeken een logistiek makelaar die het bedrijfsleven adviseert en activeert ten aanzien van de mogelijkheden van modal shift naar vervoer over water of per spoor. Hierbij ligt de focus op logistieke knooppunten in de stedelijke gebieden Utrecht en Amersfoort.

Je bent een netwerker die advies geeft aan verladers over de mogelijkheden van de overstap naar goederenvervoer over water of spoor of over de mogelijkheden voor bundeling van wegvervoerstromen. Hierbij geef je de betrokken verladers en vervoerders inzicht in de kosten en baten en de maatschappelijke effecten van de modal shift of van de bundelingsmogelijkheden binnen de Joint Corridors. Ook zoek je uit of er (subsidie)mogelijkheden en andere voordelen zijn te behalen met de overstap naar andere vervoerwijzen. Je hebt een goed netwerk onder bedrijven in de logistieke sector in de provincie Utrecht. Denk daarbij aan verladers, vervoerders, organisaties voor parkmanagement, brancheverenigingen etc. Je bent in staat om wat je waarneemt in de praktijk te vertalen naar 'Best Practices' en je deelt deze inspirerende praktische voorbeelden met je netwerk. Je communiceert proactief over de plannen en initiatieven in de regio en de kansen die die bieden voor modal shift en bundeling. Je bent de linking pin tussen de bedrijven en ondernemers en de regionale overheden in de regio Utrecht.

Voorbeelden van onderwerpen waar je mee te maken krijgt:
je vertaalt de landelijke visie en strategie van de Joint Corridors naar een regionaal actieplan voor de provincie Utrecht met concrete acties.
Je bouwt aan een JCOR-community van Utrechtse verladers en vervoerders en zet met hen gezamenlijke de Joint Corridors op zodat ze voldoen aan de wensen vanuit het bedrijfsleven.
Je zet als neutrale 'makelaar' een regionaal netwerk van JCOR-partners op en faciliteert zo om de modal shift te realiseren. Dit doe je vanuit een pragmatische insteek.
Je coördineert de Off-Road procesaanpak bij de uitwerking en (door)ontwikkeling van de Joint Corridors. Ook zorg je ook voor de daadwerkelijke uitvoering hiervan.

Hoewel het accent van de werkzaamheden van de logistieke makelaar ligt op de activiteiten in het kader van Off Road-programma kan de makelaar ook ingezet worden op andere activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer.

Wat verwachten wij
Functie-eisen
Afgeronde HBO-/WO-opleiding
Aantoonbare kennis door opleiding en/of werkervaring van logistieke processen in het algemeen en van modal shift in het bijzonder
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van logistiek makelaar of logistiek adviseur,

De aangeboden kandidaat heeft een netwerk in de logistieke sector in de regio's Utrecht en Amersfoort en onderhoudt dit netwerk actief sinds 2016.
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar werkervaring binnen of met overheidsorganisaties en zo bekend bent met hoe overheden functioneren en hoe ze samenwerken met bedrijven/ondernemers
De aangeboden kandidaat heeft geen commerciële belangen binnen de logistieke sector in de provincie Utrecht zodat je op neutrale wijze bedrijven kunt adviseren over hun logistieke mogelijkheden.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis door opleiding en/of werkervaring van logistieke processen in het algemeen en van modal shift in het bijzonder.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van logistiek makelaar of logistiek adviseur.
- De aangeboden kandidaat heeft een netwerk in de logistieke sector in de regio's Utrecht en Amersfoort en onderhoudt dit netwerk actief sinds 2016.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar werkervaring binnen of met overheidsorganisaties en zo bekend bent met hoe overheden functioneren en hoe ze samenwerken met bedrijven/ondernemers.
- De aangeboden kandidaat heeft geen commerciële belangen binnen de logistieke sector in de provincie Utrecht zodat je op neutrale wijze bedrijven kunt adviseren over hun logistieke mogelijkheden.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft opleiding en/of minimaal 3 jaar werkervaring op gebied van logistieke processen en modal shift.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als logistiek makelaar of logistiek adviseur.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 3 jaar werkervaring binnen de logistieke sector in regio's Utrecht en Amersfoort .
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen of met regionale overheden.

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist