DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Test coordinator Tactische Beheer Organisatie 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Duur: 26-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Reageren voor: 9 april 2021

Opdracht omschrijving
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
- De verschillen tussen regio's.

De Omgevingswet wordt per 1-1-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO - van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO in de loop van 2021 worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties (OBO's).

Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend en in beheer genomen stelsel, als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Testcoördinator met testautomatisering ervaring die onze test competentie team komt versterken.

Om het DSO-LV te kunnen gebruiken hebben vrijwel alle bevoegd gezagen niet zelf software ontwikkeld, maar hebben hiervoor een software pakket voor aangeschaft (VTH-, plan- en regelsystemen). Om de software van deze leverancier te kunnen koppelen met het DSO-LV hebben partijen bij de TBO de wens kenbaar gemaakt om gezamenlijk ketentesten te ontwerpen en te organiseren. De testcoördinator zal in nauwe samenwerking met de testmanager, verantwoordelijk voor de over-all testcoördinatie, hier invulling aan geven. Tevens wordt gevraagd de ontworpen testen te automatiseren.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Het realiseren van een testplan en een testontwerp voor de volgende scenario's:
Happyflow;
Gedefinieerde fouten;
Niet gedefinieerde fouten;
Geautomatiseerde ketentest;
Grote aantallen;
Hoge frequentie;
Coördineren van testexecutie;
De testdata over de keten beheren, zodat functionele integriteit bewaard blijft;
Testscenario's (daar waar mogelijk) automatiseren; herhaalbaarheid, minder menselijke fouten.

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:
- Aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau;
- Brede IT ervaring opgedaan in meerdere inhoudelijke en coördinerende rollen/functies;
- Minimaal 5 jaar ervaring als testconsultant waarvan minimaal 3 jaar als test coördinator;
- Minimaal 3 jaar ervaring als testautomatiseerder;
- Ruime ervaring met het organiseren van ketentesten, aangetoond in één of meerdere projecten bij verschillende (complexe) organisaties;
- Recente ervaring met het inrichten van ketentesten met dienstverleners en/of leveranciers;
- Minimaal één jaar ervaring in een complexe scaled agile (SAFe) georganiseerd project en/of programma;
- Affiniteit met werken bij (lokale)overheidsorganisaties en/of ZBO's;
- Kennis van methodieken als TMap, ISTQB/ISEB;
- Ervaring alsCertified Agile Tester (CAT);
- Aantoonbaar ervaring opgedaan in project met testautomatiseringstools; Selenium (incl. webdriver);
- Ervaring met Test Robot Framework en/of JMeter is een pré;
- Kennis van Jira.
- cv van maximaal 3 pagina's A4

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
- Proactief, initiatiefrijk en verbindend;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
- Analytisch vermogen;
- Standvastig;
- Creatief;
- Proactief;
- Teamspeler.

Gunningscriteria
- Beschrijf uw ervaring als testcoördinator in complexe scaled agile (SAFe) georganiseerde projecten en/of programma's. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden). 25%
- Beschrijf uw (recente) ervaring met het inrichten van een ketentest in een omgeving met een end2end systeemintegratie over meerdere ketens en ketenpartijen. Neem een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht. opdracht (max. 200 woorden). 25%
- Beschrijf hoe u als Cerified Agile Testen (CAT) werkzaam bent geweest binnen in een Agile project en hoe u hierbij de acceptatietesten ingericht heeft. Heeft U geen ervaring met CAT geef aan hoe methodieken als TMap of ISTQB/ISEB zijn toegepast. Geef een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden). 20%
- Beschrijf hoe u Test Robot Framework als testframework heeft ingezet, waarbij u o.a. JMeter heeft ingezet voor performance testen in één van uw recente projecten. Geef een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden). 20%
- U heeft ruime ervaring met Jira (met name bevindingen registratie en testcase management, geef aan waar u die ervaring heeft opgedaan (tevens uit CV te herleiden). 10%

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 april 2021 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist