DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Groenbeheer (10) 18 u/w

Standplaats: Roermond
Duur: t/m 01-04-2022, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 6 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.
Reageren voor: 8 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) is de organisatie die programma's en projecten realiseert en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.

PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio's. PPO doet dit voor programma's, D&C-projecten (Design & Construct) kleiner dan € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten. PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

ZN A Vaarwegen
Binnen PPO is ZN-A Vaarwegen het cluster dat zich bezig houdt met onderhoud, inspecteer en verbetering van de vaarwegen, oevers, stuwen, sluizen en bruggen in Zuid-Nederland, van Eijsden tot de Biesbosch. We begeleiden projecten van instandhouding tot renovaties, van calamiteiten tot de afhandeling van storingen en tot het verrichten van inspecties en het geven van advies aan de beheerder.

We werken vanuit de bedoeling aan de gemeenschappelijk opgave van Regio, PPO en markt m.b.t. het veilig beschikbaar zijn van de vaarwegen in Limburg en Brabant. Dit met effectieve inzet van middelen, waarbij veiligheid voorop staat en geen concessies worden gedaan op kwaliteit. We tonen goed huisvaderschap zoals we zouden doen wanneer het om ons eigen huis gaat. Onze professionele teams werken integraal en zelfsturend. We zoeken naar duurzame oplossingen en onze afspraken zijn SMART. Bij een kwaliteitstoets scoren we groen. We zijn een betrouwbare partner voor regio en Markt. We komen afspraken na en kennen het belang van onze partners. We zorgen voor overzicht op ons areaal door informatie aan de regio aan te leveren. We zijn een partner in de keten met wie het goed samenwerken is. We helpen elkaar waar nodig en bewaken dat er voor iedereen een prettige en veilige sfeer is om samen te werken en waar ruimte is voor een kritische noot om als cluster te leren en verder te ontwikkelen. Een cluster waar medewerkers trots & tevreden zijn en staan voor hetgeen wat ze doen.

Beschrijving organisatieonderdeel c.q. project
De opdracht valt binnen de dienst Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO), afdeling Techniek en Technisch Management Zuid-Nederland, in het Cluster ZN A Vaarwegen.

Bij ZN A Vaarwegen worden onderhoudswerkzaamheden, zowel vast onderhoud als variabele maatregelen, in Zuid-Nederland uitgevoerd aan onder andere sluizen, stuwen, pompgemalen, duikers, (beweegbare) bruggen, oevers en bermen, faunavoorzieningen, beplanting.
Het cluster is vormgegeven in een IPM-rollen model, waarbij systeemgerichte contractbeheersing (SCB), risico gestuurd werken en UAV-GC uitgangspunten zijn.

Opdrachtomschrijving
Als Adviseur Groenbeheer fungeer je als expert met de nodige kennis van en ervaring met groenstructuren in de breedste zin.
De focus van de functie ligt op de begeleiding van een Prestatiecontract. Het Prestatiecontract omvatten reguliere onderhoudswerkzaamheden, inspecties en uitvoering van activiteiten als variabele maatregelen.
Daarnaast kunnen afzonderlijke (kleinere) opdrachten worden voorbereid en uitgevoerd.

Je lost op een zelfstandige wijze multidisciplinaire technische en groenbeheer vraagstukken op in één of meerdere deelprojecten en hebt hierbij contacten met Opdrachtnemers en intern Rijkswaterstaat.
Je bent hierbij een belangrijke schakel binnen het projectteam en in relatie met de technisch manager. Daartoe coördineer je vraagstukken op gebied van groenbeheer binnen het projectteam en zoek je binnen het projectteam naar de juiste oplossingen.
Je legt verantwoording af aan de Technisch Manager.
Vanzelfsprekend hebben veiligheid, informatievoorziening en duurzaamheid je aandacht.

Rol Adviseur Groenbeheer PPO
- Dankzij je proactieve operationele afstemming stuur je op een goed verloop van de werkzaamheden. Naast je rol in projecten volg je uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Daar waar je kansen of risico's ziet, kom je proactief met voorstellen en oplossingen.
- Je zet je specifieke inhoudelijke expertise in binnen de Prestatiecontracten en adviseert in verschillende fasen van het project op het eigen werkpakket.
- Je bent het aanspreekpunt binnen het projectteam voor alle vragen betreffende Groenbeheer.
- Je treedt op als vertegenwoordiger van het IPM-team in overleggen met de opdrachtnemer en de beheerder betreffende Groenbeheer.
- Je toetst plannen van opdrachtnemers aan het Ecologisch Protocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat.
- Je beoordeelt offertes van opdrachtnemers aan de uitvraag en stelt hiervoor een advies op.
- Je toetst ontwerpen en andere voorstellen van Opdrachtnemers op kwaliteit en veiligheid en maakt een gedegen beoordeling en evaluatie met betrekking tot het ontwerp, de effecten hiervan en de technische aspecten op Groenbeheer.
- Je toetst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken en beoordeelt hierbij inspectie- en toestandsrapportages.
- Je signaleert (technische) risico's, onder andere betreffende groenbeheer, raakvlakken en afwijkingen én denkt mee over passende oplossingen en/of beheersmaatregelen. Daarbij bewaak je dat het risicodossier op technische aspecten periodiek geactualiseerd wordt en daarvoor de benodigde informatie verzamelt en aangeleverd wordt (oorzaken en gevolgen risico's).
- Je doet voorstellen en geeft adviezen om de uitvoering van het project en/of het proces te verbeteren. Bovendien draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis van jouw vakgebied.
- Je hebt overzicht in de voortgang van de groenbeheer aspecten van acties, zoals beoordeling VTW's, ontwerpen, verbetervoorstellen en zorgt voor voortgang van deze acties.
- Je beoordeelt/toetst af- en opleverdossiers aan de geldende RWS-eisen en standaarden.
- Het inhoudelijk gevraagd en ongevraagd adviseren van het IPM-team, opdrachtnemers, de regionale dienst, de districten, bestuurlijke instanties, 0800-vragen op het gebied van ecologie en groen en het daartoe schriftelijk opstellen van adviezen, rapporten waarin mogelijke alternatieven worden aangegeven.

Locatie
Hoofdlocatie is Roermond. Ook vanuit locatie 's-Hertogenbosch worden werkzaamheden uitgevoerd en regelmatig overleg gevoerd. Vanwege de Corona-pandemie en de richtlijnen vanuit de organisatie werken we momenteel hoofdzakelijk vanuit huis.
Locatiebezoeken kunnen in gehele areaalgebied van Zuid-Nederland plaatsvinden.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting groenbeheer, natuur- of landschapsmanagement of vergelijkbaar.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Groenbeheer in infrastructurele onderhoudsprojecten
- De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Ecologisch Protocol Gedragscode en aanverwante wettelijke eisen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van technische specificaties door middel van functioneel specificeren (FS)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het toetsen en bewaken van de kwaliteit van ontwerpen, uitvoeringsplannen en de realisatie hiervan door Opdrachtnemers.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het toetsen van Wijzigings-voorstellen (VTW's), Afwijkingen, V&V-plannen en Instandhoudingsadviezen.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum [mm-jjjj] van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist