DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch adviseur Europees programma OP Oost 24 u/w

Standplaats: Provinciehuis te Arnhem, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
Duur: 03-05-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 1 april 2021

Opdracht omschrijving
Het Europese programma OP Oost 2014-2020 is een regionaal programma voor het landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel). Dit programma is gericht op het stimuleren van innovatie door en samenwerking tussen MKB bedrijven en het versterken van de omslag naar een koolstofarme economie in Oost Nederland. Het totale reguliere programma budget bedraagt circa € 300 miljoen, waarvan € 100 miljoen EU-gelden afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op dit moment zijn deze middelen nagenoeg allemaal vastgelegd in projecten. Daarnaast is het programma kortgeleden uitgebreid met 100 mln euro voor Covid-herstelmaatregelen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland is de managementautoriteit van het programma. De managementautoriteit is verantwoordelijk voor het volledige beheerder van het programma. Dit houdt onder andere in dat de subsidies worden verleend, gecontroleerd en vastgesteld. Daarnaast verzorgt de managementautoriteit ook de verantwoording over de uitvoering van het programma naar de Europese Commissie en controlerende instanties. En er vind regelmatig inhoudelijke afstemming plaats met de soortgelijke EFRO-programma's in Noord-, West- en Oost-Nederland en het Ministerie van EZK.

De komende periode concentreren de werkzaamheden van het programma zich vooral op het begeleiden, controleren en vaststellen van de 130 gesubsidieerde projecten die eerder zijn verleend. Daarnaast start de openstelling van de Covid-herstelmaatregelen per 1 april 2021 en zullen zich rondom het verleningstraject waarschijnlijk veel vragen over staatsteun voordoen. En tot slot zijn ook de voorbereidingen van het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 in volle gang waarbij de interpretatie van de nieuwe EU-regelgeving en het inregelen van alle uitvoeringstechnische zaken zoals het juridisch kader een belangrijke rol spelen.

Via deze opdracht zoeken wij een juridisch adviseur die tijdelijk werkzaamheden verricht ter versterking van het programma OP Oost.

De werkzaamheden zijn:
Opstellen en actualiseren van beleidsregels. Belangrijk onderdeel hierin zijn de mogelijkheden/onmogelijkheden vanuit de staatssteunwetgeving.
Opstellen van subsidieplafonds.
Adviseren over interpretatie en toepassing van EU-regelgeving, zowel m.b.t. staatssteun maar ook de specifieke EU-subsidieverordeningen (m.n. EFRO).
Adviseren over en/of afhandelen van bezwaar- en beroepszaken.
Overleg en afstemming met het Rijk en de overige Managementautoriteiten over de toepassing van het wetgevend kader voor zowel het lopende programma als het nieuwe programma 2021-2027.
Delen van kennis en ervaring met de overige Managementautoriteiten.

Eisen:
- Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) met subsidierecht binnen een overheidsorganisatie.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) op het gebied van Europese regelgeving en (complexe) staatssteun.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over proceservaring bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hier op. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen.
Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. Je denkt voordat je wat doet.
Proactief/initiatief nemend: Je signaleert uit eigen beweging kansen en benut deze op constructieve wijze of brengt deze onder de aandacht van beslissers.
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je bent daarnaast in staat kort en bondig (to the point) te formuleren. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 19 april of op dinsdag 20 april 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist