DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Key User Syllabus 32-36 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 17-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 11 maart 2021

Opdracht omschrijving
Context Politieacademie
De Politieacademie is bij wet aangewezen als onderwijsinstituut en kennisinstituut voor de politie. Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid opgenomen dat de Politie Academie (PA) haar taken ook uitvoert voor andere organisaties in het veiligheidsdomein. Van de PA wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden. In het kader van het samenspel en onderdeel van de politie, maar ook voor de eigen bedrijfsvoering, ervaart de PA steeds meer de noodzaak om integraal scherp zicht te hebben op haar onderwijs- en onderzoekproducten en de hieraan gerelateerde inzet van medewerkers, middelen en daaraan verbonden kosten.

Context
- De Politieacademie heeft momenteel voldoende uitdagingen bij de totstandbrenging van nieuw onderwijs, het implementeren van Capaciteit Management (CM), transitiewerkzaamheden en het in stand houden en verbeteren van onderwijs logistiek processen en systemen, waaronder het plan- en roosterproces.
- Binnen de Politieacademie, specifiek binnen de onderwijs logistieke systemen en binnen Capaciteit Management is Syllabus + een belangrijke applicatie die nauwlettende ondersteuning en doorontwikkeling nodig heeft.
- De key user is hét aanspreekpunt voor de primaire gebruikers van de onderwijs logistieke systemen. In casu zijn dat de medewerkers van de onderwijsadministratie en de tactische en operationele planners.
- Syllabus is het plannings- en roosterprogramma van de Politieacademie en is op een aantal aspecten aangepast voor het gebruik. Het is daarom goed om volledig ingeschoten te zijn op het functioneren van Syllabus, maar ook te begrijpen dat Syllabus onderdeel uitmaakt van een grotere keten, de onderwijslogistieke keten.
- De key user Syllabus coacht de gebruikers op de mogelijkheden en het juiste gebruik van Syllabus.

Doelstelling
- Bijdragen in de continuïteit van het gebruik van Syllabus als plannings- en roosterpakket.
- Bijdragen in de professionaleitsbevordering van gebruikers van Syllabus.

Verantwoordelijkheden
- De tactische en operationele planners in het onderwijs ondersteunen en professionaliseren in het gebruik van Syllabus.
- Bijdrage leveren aan de synchronisatie van tussen Syllabus en aanpalende applicaties t.b.v. het plan- en roosterproces. Het begrijpen wat de relaties zijn in deze keten en de systemen is essentieel.
- De data van het planningsprogramma op orde houden en controles uitvoeren op de invoer van de data. Dit is vooral belangrijk in relatie tot capaciteitsmanagement en de dashboards binnen de PA;
- Afstemmen met Product Owner, Applicatiebeer, Functioneelbeheer en gebruikers.
- Adviseren over centrale uitgangspunten en gebruik van de applicatie en het verwerken van wijzigingen;
- Adviseren bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs tav de relatie in Syllabus en daarmee de keten;
- Het optimaliseren van het gebruik van Syllabus;
- Bijwonen van de verschillende overleg gremia.

Vakmatige taken
- Je maakt de vertaalslag tussen wat er op de werkvloer gebeurt en hoe dat het beste door ICT gefaciliteerd kan worden;
- Je bent nauw betrokken bij de inrichting van andere administratieve systemen en processen die van invloed zijn op het onderwijs logistieke keten proces;
- Je schrijft toegepaste handleidingen voor gebruikers op gebruikers niveau;
- Je verzorgt periodiek instructies en trainingen voor (nieuwe) medewerkers;
- Je voert periodieke controles uit op de input in de applicaties;
- Je koppelt bevindingen terug en adviseert over verbeteringen aan de Product Owner;
- Je participeert in diverse overleggen binnen de Politieacademie;
- Je wisselt beheers ervaringen en -wensen uit met functioneel beheer en collega's vanuit de keyuserrol;
- Coördineren en begeleiden van diverse trajecten, o.a. onderwijscycli.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
- Onderwijs (gebruikers; team en Sectorleiding);
- Coördinator Cluster Ketenregie;
- Productowner;
- Businesannalist;
- Programma Capaciteitsmanagement.

Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
- Afgeronde volwaardige (4-jarige), erkende HBO opleiding.

Werkervaring
- Aantoonbare werkervaring met het instrueren en begeleiden van gebruikers van een plan- en roostersysteem;
- Aantoonbare werkervaring met Syllabus;
- Aantoonbare werkervaring met het schakelen met o.a. functioneel beheer en van hieruit een vertaalslag kunnen maken naar de eindgebruiker/eigen werk en omgekeerd;
- Affiniteit voor ICT die vanuit die combinatie aanspreekpunt is voor de ICT aspecten van de applicatie waar men mee werkt.

Eisen
- Minimaal een afgeronde, volwaardige (4-jarige), erkende HBO opleiding.
- Aantoonbare werkervaring met het instrueren en begeleiden van gebruikers van een plan- en roostersysteem.
- Aantoonbare werkervaring met Syllabus.

Gunningscriteria
- Aantoonbare werkervaring met het professionaliseren, instrueren en begeleiden van gebruikers van een plan- en roostersysteem. Beschrijf hier duidelijk om wat voor professionaliseringsslag het ging en geef een beschrijving hoe je gebruikers hebt geïnstrueerd en begeleid.
- Aantoonbare werkervaring met het schakelen met o.a. functioneel beheer en van hieruit een vertaalslag kunnen maken naar de eindgebruiker/eigen werk en omgekeerd.
Aanvullende opleiding/certificering op het gebied van planning, roosteren, capaciteitsmanagement.

Competenties
- Sociale vaardigheden: Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden.
- Analytisch denkvermogen: Ontleed systematisch een complex probleem in zijn elementen. Dat wil zeggen: verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem onderscheiden en de benodigde informatie verzamelen over de achtergronden en oorzaken.
- Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
- Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
- Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
- Proactief: Vooruitziend, anticiperend op verwachte ontwikkelingen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Affiniteit voor ICT die vanuit die combinatie aanspreekpunt is voor de ICT aspecten van de applicatie waar men mee werkt.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat (NIET in Word). Van maximaal 7 pagina's A4.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist