Regisseur Openbare Ruimte

Solliciteer op de website van de werkgever

Het werkterrein van de regisseur omvat het beheer van de openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Dit betreft zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud. Daarnaast denkt de regisseur waar nodig mee over de inrichting van de openbare ruimte, zoals bij renovatie en herinrichting, verkeerskundige aanpassingen, bouwlocaties.
De belangrijkste taak van de regisseur openbare ruimte is opdrachtgeverschap richting Duo+ en daarmee grip hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. De regisseur bewaakt de te behalen maatschappelijke effecten, doelstellingen en resultaten en het overeengekomen tijdspad. Dit brengt onder ander de volgende activiteiten met zich mee:* Strategisch beleid initiëren en begeleiden (samen met adviseurs Wonen en Werken), begeleiden van Duo+ bij het opstellen van tactisch / operationeel beleid.* Bewaken van de kwaliteit van diensten en producten (kwaliteit van het onderhoud, van de inrichting, van de dienstverlening) in overeenstemming met afspraken met de gemeenteraad.* Bewaken van de financiële voortgang. De regisseur openbare ruimte is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de informatie van alle fasen en onderdelen van de planning & control cyclus: toetsen van begroting en jaarrekening voor het deelprogramma woonomgeving, bijdragen aan voortgangsrapportages, begeleiden van Duo+ bij het opstellen van meerjarenramingen en bewaken van de voortgang.* Opdrachtverstrekking aan Duo+ voor projecten op het gebied van planvorming, bijvoorbeeld beheerplannen, projecten planmatig onderhoud, accorderen van meldingsformulieren inkoop en aanbestedingsresultaten. * Raadsinformatie, collegevoorstellen, beantwoording van raadsvragen – meestal te schrijven door Duo+ – beoordelen, opgestelde voorstellen vrijgeven voor bestuurlijke besluitvorming. * Als spin in het web draag je het belang van beheer van de openbare ruimte uit, in de vorm van (bijdragen in) publicaties, contact met inwoners, gesprekken met belanghebbenden, bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten.* Uithoorn hecht belang aan samenwerking en integrale benadering van de openbare ruimte. Samen optrekken en overleg zijn hiervoor nodig. Het managementoverleg OGON BOR vindt eenmaal per kwartaal plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel (beide gemeenten zijn opdrachtgever van Duo+) en de afdeling Buurt van Duo+. Bespreken van financiële en capaciteitsvragen, toetsen van de voortgang en gezamenlijk bewaken van de kwaliteitsafspraken. Het Stafoverleg Leefomgeving is een driehoeksoverleg met Duo+ en de portefeuillehouder. Diverse interne en externe overleggen, zoals stuurgroep beheer, regionale overleggen op bepaalde thema’s zoals klimaat. Afstemming met collega’s van de eigen afdeling en de afdelingen Grondbedrijf & Vastgoed, Samenleven en Organiseren. Andere overleggen te initiëren waar nodig.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt de gemeente Uithoorn, gelegen langs de oevers van de Amstel. De dorpen Uithoorn en De Kwakel liggen centraal in de randstad. De woningen zijn er nog redelijk betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor de inwoners. Met zijn ligging midden in de randstad en aan de rand van het Groene Hart is Uithoorn een prachtige plek om te wonen en te werken. Weg van de grote drukte, volop in het groen en omgeven door water. Binnen 20 minuten ben je in Amsterdam en binnen een kwartier bereik je luchthaven Schiphol. Het gemeentebestuur is ambitieus. De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd en het centrum van Uithoorn zal ingrijpend worden verbeterd. Ook worden maatschappelijke accommodaties vernieuwd.
De gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega’s die werkzaam zijn binnen Duo+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor de gemeente uitvoert.
De openbare ruimte is de ontmoetingsplaats voor de circa 30.000 inwoners. Om de openbare ruimte duurzaam in stand te houden stelt de gemeente strategisch beleid vast. Door middel van beheer en onderhoud zorgen zij ervoor dat de openbare ruimte goed functioneert en er netjes uitziet. De uitvoeringsorganisatie Duo+ verzorgt als opdrachtnemer het beheer en onderhoud van de wegen, het groen, straatmeubilair, watergangen, riolering, kunstobjecten, de afvalinzameling, gladheidbestrijding, etc. Tot de taken van Duo+ behoren, behalve inrichting en beheer van de openbare ruimte, ook de interne bedrijfsvoering, klantcontact, vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving.
Wij zijn op zoek naar een regisseur openbare ruimte die de rol van ambtelijk opdrachtgever naar de uitvoeringsorganisatie Duo+ op zich neemt. Je vervult deze rol namens het afdelingshoofd die de rol formeel vervuld. Binnen de afdeling Wonen en Werken bepaalt de regisseur, in goed overleg met het afdelingshoofd Wonen en Werken en de portefeuillehouder, de strategische doelen en beleidsmatige ontwikkelingen. De vertaling hiervan naar beheer en onderhoud wordt door Duo+ opgepakt, waarbij de regisseur stuurt op de resulterende kwaliteit en het voldoen aan bestuurlijke afspraken.
Wat wij bieden

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je kwaliteiten worden gewaardeerd.Het salaris bedraagt max. € 5.169,- (schaal 11) bij een fulltime werkweek van 36 uur. Daarnaast biedt de gemeente Uithoorn een individueel keuzebudget van 17,05%, dat je naar eigen inzicht inzet (extra salaris, vakantiedagen, opleidingen). Je start met een contract voor een jaar, met de intentie het contract om te zetten naar een vast dienstverband.

Vaardigheden

* Minimaal afgeronde hbo opleiding op civieltechnische of cultuurtechnisch gebied, zoals bijvoorbeeld Van Hall Larenstein.
* Ruime kennis van en affiniteit met de verschillende vakgebieden binnen het deelprogramma woonomgeving.
* Minstens 5 jaar gemeentelijke ervaring met beheer van de openbare ruimte.
* Je kent de bestuurlijke processen en de procedures op het gebied van planning en control.* Je hebt een duidelijke mening over de kwaliteit van de openbare ruimte, het gebruik van (voorzieningen in) de openbare ruimte en hoe beheer en onderhoud daaraan kan bijdragen.* Je bent een stevige gesprekspartner en in staat om te sturen en te beïnvloeden vanuit de rol van opdrachtgever, zonder taken over te nemen; je kunt je concentreren op de hoofdlijnen van de verschillende disciplines binnen het werkterrein.* Je bent een verbinder, weet mensen bij elkaar te krijgen, weet te inspireren en te overtuigen. Daarbij kun je vlot schakelen tussen verschillende niveaus en gesprekspartners.* Je vertoont politieke sensitiviteit, weet vragen van het bestuur op de juiste waarde in te schatten en weet de juiste toon te vinden in college- en raadsvoorstellen.* Je beschikt over presentatievaardigheden in woord en schrift, weet in overleggen op alle niveaus je standpunten en ideeën duidelijk over te brengen, weet te luisteren.
* Je bent samenwerkingsgericht en brengt een goed gevoel voor humor mee.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564
Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.vast
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later