JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior adviseur coördinatie ketenoefenen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Programma Aan de slag met de Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd en de voorziene datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en diverse teams/deelprogramma gericht op de ondersteuning van de invoering en ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Meer informatie over het programma; zie https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
Team Veranderopgave Rijk Het team Veranderopgave Rijk implementatie Omgevingswet is een apart team dat de inbreng in de interbestuurlijke samenwerking in het kader van de implementatie van de Omgevingswet coördineert. Tevens coördineert het team de rijksinbreng om het DSO-LV zo goed mogelijk te laten aansluiten op de rijkswensen, helpt rijkspartijen hun zaaksystemen en nog te verwerven plansoftware aan te sluiten, en heeft een veranderkundige oefenaanpak lopen. Het aansluiten is begin 2021 bijna helemaal gerealiseerd en een test- en oefenjaar breekt aan. Een oefenteam van vier á vijf professionals coördineert cq faciliteert het oefenen met digitale complexere vergunningsaanvragen tussen rijkspartijen onderling die actief zijn in VTH en andere overheden, en stemt ook af met de organisatie die het loket maakt en beheert en de wetgevende partijen wiens regels in dat loket staan.

Project ‘oefenaanpak’ Een van de belangrijkste implementatiemijlpalen voor 2020 betreft 'Vergunningverlening per 2021 verloopt via DSO‐LV binnen termijnen en in afstemming met alle relevante bevoegd gezagen'. Een oefenteam draait in 2021 om rijkspartijen te ondersteunen bij het al oefenend behalen van deze mijlpaal. Al voorziene acties zijn om openstaande punten en rode draden uit de oefenaanpak van 2020 verder brengen in het kader van vraaggerichte oefenaanpak (denk aan samenwerkingsruimte, werkprocessen, projectbesluit), de focus te leggen op de keten, resultaten in demo’s te laten zien cf conclusies halfjaarlijkse monitor. De aanpak is om vraaggericht het oefenen zowel interdepartementaal als interbestuurlijk in een faciliterende rol op te pakken samen met rijkspartijen. De verbinding naar andere overheden leggen wordt in 2021 belangrijk. Bij dit oefenen wordt de feedbackloop belangrijk, bij het oefenen worden ervaringen opgedaan (en evt kinderziektes in beeld gebracht) die relevant zijn op ‘andere’ tafels, een stevige feedbackloop is in 2021 van belang en vergt uitwerking.

Opdrachtomschrijving - Het oefenteam zoekt een ervaren senior adviseur "coördinatie ketenoefenen" die bij de tweewekelijkse interdepartementale oefensessies als focusgebied heeft en vraaggericht faciliteert dat de gehele VTH-keten aan bod komt. - Een belangrijk deel van het werk zal ook accounthouderschap zijn, dat wil zeggen dat hij/zij met bepaalde rijkspartijen intensiever contact houdt, net zoals collega's in het team dat doen bij andere rijkspartijen. - Daarnaast is zijn/haar aandachtsveld ook om te borgen dat in de lopende oefening voldoende verbinding wordt gelegd met decentrale overheden. - Kennis op hoog expertiseniveau is nodig van zowel werkprocessen bij meerdere rijkspartijen in de vergunningsverlening onder de nieuwe Omgevingswet, het landelijke nieuwe DSO-LV en lokale zaaksystemen die aansluiten op het DSO-lV. Een belangrijke pré daarbij is kennis van hoe gemeenten, provincies en waterschappen hun vergunningsverlening vorm geven en op dit moment de implementatie ieder voor zich en in koepelverband realiseren. - Ervaring met implementatie van de Omgevingswet bij zowel gemeentelijke als rijkspartijen is een vereiste omdat dit laatste jaar voor de inwerkingtreding snel en direct en vraaggericht geleverd moet worden, er is geen tijd voor een 'inwerkperiode'.
Uren:
16
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken is JS Consultancy op zoek naar een senior adviseur "coördinatie ketenoefenen. Dit betreft een functie voor 16 uur per week. De opdracht is per j februari voor de duur van 1 jaar. De werklocatie is in Den Haag, maar vooralsnog wordt er veel vanuit huis gewerkt.Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy schaal 13 inschaling rijksoverheid). Dit betreft een opdracht voor 16 uur per week, 1 februari voor de duur van 1 jaar. De werklocatie is in Den Haag, maar vooralsnog wordt er veel vanuit huis gewerkt.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je beschikt over een diploma ten minste op HBO-niveau.
* Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode.
* Je beschikt over kennis van de Omgevingswet en het DSO-LV,
* Je hebt werkervaring op het gebied van gemeentelijke én rijks- implementatie-praktijk van de Omgevingswet.

Wensen
* Je het kennis van werkprocessen bij vergunningsverlening bij meerdere overheden.
* Je hebt ervaring met zowel decentrale als landelijke overheden.
* Je legt makkelijk verbinding en zoekt de samenwerking op met collega’s.
* Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur ons z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutton). Voor