Zorggroep Noorderboog

Onze medewerkers en vrijwilligers bepalen samen de kracht en de kwaliteit van onze organisatie. Voor ons enthousiaste team van medewerkers en vrijwilligers zijn de wensen van onze bewoners en cliënten richtinggevend voor ons handelen. Wij streven naar een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de ouderenzorg besteden we veel aandacht aan ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Leren van en met elkaar vinden we belangrijk. We zoeken samen naar de mogelijkheden om jou sterk te maken voor je werk.


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Specialist Ouderengeneeskunde / Medisch Manager

Specialist Ouderengeneeskunde / Medisch Manager

ECN

gemiddeld 36 uur per week

onbepaalde tijd

Waar kom je te werken?

Omschrijving Zorggroep Noorderboog
Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes. Zorggroep Noorderboog wil mensen met een intensieve zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Jouw plaats in de organisatie
Het Expertisecentrum van Zorggroep Noorderboog kent een duaal management waarbij de medisch manager, binnen een integrale verantwoordelijkheid en een gezamenlijke resultaatverantwoordelijkheid, leidinggevend is aan de behandelsector (medisch, paramedisch en gedragswetenschappers). Als specialist ouderengeneeskunde maak je deel uit van de vakgroep ouderengeneeskunde dat zorg verleent aan cliënten die door meerdere (complexe) gezondheidsproblemen beperkt zijn geworden in hun functioneren binnen en buiten Zorggroep Noorderboog. Je ontvangt leiding van de Raad van Bestuur en je maakt deel uit van het managementteam.

Wat ga je precies doen?

Jouw rol als Medisch Manager
De medisch manager is, naast de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud en ontwikkeling van het behandel- en zorgbeleid en de bewaking hiervan, ook medeverantwoordelijk voor het strategisch zorg- en behandelbeleid van de zorgorganisatie. De medisch manager is lid van het MT. De medisch manager is tevens eerste geneeskundige en WZD-arts met kennis van de gezondheidszorg en van de wet- en regelgeving. Samen met de Manager ECN stuur je de verschillende behandelteams / vakgroepen aan. 

Jouw rol als Specialist Ouderengeneeskunde (SO)
We verwachten dat je minimaal 16 uur per week werkzaamheden verricht als uitvoerend SO om je registratie te kunnen behouden. Taken zijn;
• Medische taken met verrichten van geriatrisch onderzoek, behandeling, preventie en begeleiding bij (kwetsbare) ouderen en hun naasten
• Zorgdiagnostiek, zorgprognostiek en zorg management;
• Verantwoordelijk voor de inhoud, de uitvoering en de regie van het zorgplan in een multidisciplinair team en draait mee in de bereikbaarheidsdiensten;
• participeert in zorg innovatieve activiteiten. Dit heeft als doel om mede gestalte te geven aan het beleid van de instelling op diverse terreinen;
• Wetenschappelijke belangstelling is een pré en zal worden gefaciliteerd;
• Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van Specialisten Ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist in een prettige en informele werksfeer;
• Bereikbaarheidsdiensten verrichten in de ANW.

Impressie van jouw werkzaamheden en resultaatgebieden:

Behandelbeleid
Resultaat: Beleid op het gebied van behandeling is ontwikkeld in lijn met de visie van de organisatie, wet- en regelgeving en ontwikkelingen. Het beleid is vertaald naar jaarplannen en passende instrumenten en geïmplementeerd in de organisatie.

Taken:
• Je ontwikkelt en initieert het behandelbeleid binnen de organisatie, gebaseerd op de visie van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen;
• Je stelt een meerjarenplan en jaarplannen op voor de afdelingen;
• Je informeert en adviseert het management over de uitvoering van het behandelbeleid. Je signaleert knelpunten in de uitvoering en onderneemt verbeteracties;
• Je initieert nieuwe vormen van dienstverlening die van invloed zijn op het strategische organisatiebeleid;
• Je bouwt en onderhoudt een in- en extern netwerk, stemt dienstverlening af met betrokken partijen en onderzoekt uitbreidingsmogelijkheden voor samenwerking en/of dienstverlening en neemt hier in overleg met Raad van Bestuur initiatieven in;
• Je signaleert ontwikkelingen in de markt en bij de klant, bespreekt voorstellen met de Raad van Bestuur en het managementteam en onderneemt gerichte actie om het aanbod te ontwikkelen;
• Je bent initiërend, bewakend en (mede-)uitvoerend t.a.v. het kwaliteitsbeleid van de stichting, verwijzend naar het wenselijk te voeren beleid vanuit het kader van de Kwaliteitswet;
• Je bent belast met de taken die de wet WZD aan de medisch manager opdraagt,
d.w.z. het bewaken van de dwangopnames (RM en IBS) binnen Zorggroep Noorderboog, het beoordelen en het afgeven van Geneeskundige Verklaringen i.h.k.v. de procedure voor het verlengen of starten van een Rechtelijke machtiging, zowel voor interne cliënten als cliënten in de eerste lijn (extramuraal).

Organisatiebeleid en advies
Resultaat: Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid, waarbij ontwikkelingen in acht zijn genomen. Advisering van RvB en management heeft plaatsgevonden op het gebied van organisatieontwikkelingen. Samenwerkingsverbanden met externe partijen zijn aangegaan.

Taken:
• Je bent als lid van het managementteam mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid;
• Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van integraal meerjarenbeleid en het jaarplan van de organisatie en je draagt het beleid van de organisatie mede uit; 
• Je onderzoekt mogelijkheden tot uitbesteding van diensten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe organisaties, brengt daarbij kosten en voor- en nadelen in kaart en neemt op basis hiervan beslissingen in overleg met het management en RvB;
• Je volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie;
• Je bent sparringpartner voor de RvB en managers en je adviseert over organisatieontwikkelingen. Je fungeert hierbij als procesbegeleider bij besluitvorming en implementatie;
• Je leidt of participeert in stuur- en projectgroepen.

Leidinggeven
Resultaat: Medewerkers van de afdeling zijn (indirect) aangestuurd waarbij op heldere wijze is gecommuniceerd en overlegd. De relevante wet- en regelgeving is op juiste wijze geïmplementeerd.

Taken:
• Je organiseert en coördineert de werkzaamheden van de afdeling;
• Je realiseert een heldere communicatie- en overlegstructuur voor de afdeling;
• Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en houdt in dat verband functionerings- en ontwikkelingsgesprekken;
• Je bewaakt de implementatie en naleving van de voor de afdeling relevante wet- en regelgeving;
• Je stuurt veranderingsprocessen aan binnen de zorgeenheid naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Wat vragen we van je?

Kennis is vereist op het niveau van een WO opleiding op het gebied van geneeskunde, aangevuld met een opleiding tot specialist ouderengeneeskunde met een BIG registratie. Je hebt kennis van en inzicht in aanverwante kennisgebieden zoals paramedische vakgebieden en psychiatrische ziektebeelden. Ontwikkelingen in je vakgebied, maatschappelijke ontwikkelingen, volg je actief en vertaal je naar de organisatie.

Kennis van de (gezondheidszorg) wet- en regelgeving (o.a. WGBO, WZD, BIG etc.) en kennis van de landelijke kwaliteitsrichtlijnen binnen de gezondheidszorg is essentieel.
Je verricht je werkzaamheden naar eigen inzicht op basis van het strategische organisatiebeleid. Je neemt beslissingen op organisatorisch en personeelsgebied. Voor het ontwikkelen van het strategisch behandelbeleid zijn initiatief en creativiteit vereist.
Je neemt initiatief in de ontwikkeling van strategische beleidsontwikkeling. Organisatorisch kun je terugvallen op de RvB.

Voor het leiding geven, het aansturen van veranderingsprocessen, het implementeren van beleid en het onderhouden van in- en externe contacten op diverse niveaus heb je sociale vaardigheden nodig zoals tact, kunnen luisteren, overtuigingskracht, conflicthantering, standvastigheid en onderhandelingsvaardigheid.

Je draagt verantwoordelijkheid voor het initiëren en ontwikkelen van het strategisch behandelbeleid. Je oefent invloed uit op het strategisch beleid van de organisatie als lid van het managementteam. Je representeert de organisatie in externe contacten.

Voor het verdedigen van beleidsvoorstellen, het onderhouden van diverse in- en externe contacten en bij het leidinggeven heb je mondelinge uitdrukkingsvaardigheden nodig. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heb je nodig voor het opstellen van beleidsvoorstellen en jaarplannen. Daarbij werk je met een computer waar je gezien de hoeveelheid te verwerken teksten met enige snelheid op kunt werken.

Je bent oplettend op het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving, bij het leidinggeven aan de afdeling en bij het ontwikkelen van het strategisch behandelbeleid. Onvoldoende oplettendheid heeft gevolgen voor de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid. 

Volharding, geduld en doorzettingsvermogen heb je nodig bij het leidinggeven, het implementeren van beleid en bij de advisering aan het management en de RvB. Je werkt systematisch en ordelijk bij het ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid. Omdat je beschikking hebt tot vertrouwelijke personeelsinformatie en strategische bedrijfsinformatie is het belangrijk dat je integer bent. Je vertegenwoordigt de organisatie op strategisch niveau met een representatief voorkomen en gedrag in diverse in- en externe contacten en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Je moet kunnen omgaan met tegengestelde belangen en consequenties van genomen beslissingen zijn niet altijd te overzien, dit kan je psychisch belasten.

Wat bieden we je?

Een fantastische baan waarin je al je ambities kunt verwezenlijken en je veel ruimte hebt voor persoonlijke ontwikkeling. Je komt te werken in een sector en bij een organisatie die volop in ontwikkeling is en waar jij er toe doet.

Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. De functie van specialist ouderengeneeskunde / medisch manager is ingedeeld conform de cao VVT. De overige arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Noorderboog zijn op de functie van toepassing. Wij hebben daarnaast een pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. korting op je zorgverzekering en sportschoolabonnement of deelname aan het fietsenplan.

Meer weten?

Wil je aanvullende informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Erwin Duits, bestuurder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0522 – 498 498.

Tijd voor een kennismaking?

Stuur dan jouw gegevens voorzien van motivatie en cv naar ons toe. Dit kan via onze werken-bij website: Specialist Ouderengeneeskunde / Medisch Manager - Zorggroep Noorderboog . Om je sollicitatie definitief door te zetten dien je het privacyreglement te accorderen.

Een belangrijke voorwaarde om bij ons in dienst te komen, is het afleggen van een assessment, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook het natrekken van referenties behoort tot de aanstellingsprocedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren:
36 uur per week
Dienstverband:
fulltime

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Minimaal 10 jaar zorg ervaring

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.000,- tot € 7.000,- per maand
Plus:
13de maand, eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, vakantiegeld, pensioenregeling