HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Bodemsanering

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Bodemsanering


Startdatum: 15-10-2020

Einddatum: 15-10-2021

Uren per week: 24

Locatie: Utrecht

Optie: ja, 2 x 1 jaar


Binnen het Domein Landelijke Leefomgeving wordt gewerkt aan het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 (verlengd tot eind 2021). Het bevat doelstellingen voor het saneren, beheren en gebruiken van de bodem en de ondergrond. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien 1-1-2022), waarbij een groot deel van de taken overgaan naar Gemeenten, zijn wij op zoek naar een projectleider overdracht van taken. Daarnaast voer je voorkomende werkzaamheden uit het PUB uit.


Wat ga je doen

Binnen het Domein voert het cluster Bodem het Provinciale Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 uit. Met de uitvoering van het PUB willen we eind 2020 o.a de volgende doelstellingen hebben bereikt:

we zorgen er voor dat de risico’s van de resterende spoedlocaties bodemverontreiniging zijn beheerst of weggenomen;

we zetten ons er voor in dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied).

Verder besteden we in het PUB onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen uit het convenant: het beheer van diffuse verontreinigingen, nazorg van verontreinigde en gesaneerde locaties; het beheer van voormalige stortplaatsen en het verbeteren van het beschikbaar stellen van bodeminformatie

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de Wet Bodembescherming te vervallen. Taken ten aanzien van nog resterende verontreiniging gaan grotendeels over naar Gemeenten. Jij zorgt er voor dat deze overdracht plaatsvindt. In dit proces zorg jij er voor dat samen met gemeenten en milieudiensten een gezamenlijk beeld wordt gevormd hoe de overdracht moet gaan plaatsvinden (ten aanzien van de pijlers: overdracht van taken, overdracht van informatie en gezamenlijk opstellen van bodembeleid als input voor de Omgevingsvisies en plannen

Wij zoeken een zeer ervaren projectleider die naast technisch inhoudelijke kennis op het gebied van bodemsanering ook aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van procesgericht werken t.a.v. bovengenoemde werkzaamheden. Je gaat je met name bezig houden met de overdracht van bevoegd gezag taken van de Wet Bodembescherming aan gemeenten.


Aanvraag eisen : de eis en de schorlist aanvragen een voorbeeld krijg je van HerCor BV

Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau en/ of wo-bachelor,-master niveau. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 4 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent. met ja/nee

Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft 3 jaar of meer ervaring met bodemonderzoeken en complexe bodemsaneringen op het gebied van bodemverontreiniging, Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van alle bevoegd-gezag taken ( zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van de Wet Bodembescherming. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de nieuwe wetgeving voor bodem onder de Omgevingswet : a. Aanvullingswet- en besluit Bodem. b. En de gevolgen voor het grondwater met het wegvallen van de wet Bodembescherming in relatie tot de Kaderrichtlijn water.

Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring of opleiding waar deze kennis is opgedaan.

Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met procesgerichte werkzaamheden ten aanzien van complexe vraagstukken van het Bodemconvenant. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring of opleiding waar deze kennis is opgedaan.


Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft kennis van de Aanvullingswet en het besluit Bodem en enige ervaring met het implementeren hiervan. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaand met hoe en waarom kan de aanbieding terzijde worden gelegd. 1 tot en met 2 jaar ervaring (100 Punten)


Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van het vastgesteld bodembeleid. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaand met hoe en waarom kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Bij provincie (100 Punten)

• Bij een andere overheid (50 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaand met hoe en waarom kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 5 jaar of meer (100 Punten)

• 3-5 jaar (50 Punten)


Aanvraag sluit op 28-9-om 11:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 2109

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist