DA0504873: Projectleider Zorg

Solliciteer op de website van de werkgever

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling PMI van de Directie Informatie-voorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken.Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of ? doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgerichtwerken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische(en communicatieve) vaardigheden. Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdeling overstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers, beheerders en leveranciers en voert regie op deleveranciers die de werkzaamheden uitvoeren. Taken: Procesondersteuning
•  Verzorgt de regie tussen de opdrachtgevers (w.o. business owners, productowners), gebruikers, functionele en technische
beheerders, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen;
•  Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen.
Informatievoorziening
•  Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid;Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen,
informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen;
•  Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten.
Projectmanagement Verzorgt de inrichting en besturing van het devopsteam cq. projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting);
•  Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;
•  Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie
Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen;

Vaardigheden

Eisen:
• Projectmanagement: WO-/HBO Werk en denkniveau
• * Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen (10 jaar ervaring)
• * Aantoonbare ervaring in het verbinden van tegengestelde belangen in een complexe bestuurlijke (overheids-) omgeving (4 jaar ervaring)
• * Aantoonbare en relevante kennis en praktijkervaring met systeemontwikkeling trajecten in nog grotendeels traditioneel werkende zorgorganisaties (3 jaar ervaring)
• * Aantoonbare en relevante kennis en praktijkervaring met implementatie van proces & kwaliteitsmanagement oplossingen in het primaire proces in grote (semi-)overheidsuitvoerings- organisaties * Aantoonbare kennis van de AVG en implicaties ervan voor de gegevens-verwerving in informatiesystemen * Aantoonbare kennis en praktijkervaring t.a.v. actief stakeholdermanagement (van bestuurlijk t/m operationeel niveau) en het werken met roadmaps, businesscases en batenrealisatieplannen * Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen * Kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT * Kennis van technieken en methoden voor programma- en projectmanagement * Kennis van het beheer van Rijksfinanciën en de P&C-cyclus * Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving (5 jaar ervaring)

Wensen:
Bestuurssensitiviteit
Anticiperen
Omgevingsbewustzijn
Netwerken
Aansturen organisatie
Creativiteit
Overzicht houden, regievoeren
Plannen en organiseren
Resultaatgericht
Overtuigingskracht/verwerven
van draagvlak/beïnvloeding
Innovator met durf/lef
Motiveren

Scholing: HBO

Over de werkgever

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma's en Projecten van de Directie Informatie-voorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken. Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of ?doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden. Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdeling overstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers, beheerders en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren. Specifieke project(en) die bestuurd cq. begeleid moeten worden: Screening, risicotaxatie en terugdringen recidive Risicotaxatie verbeteren is een DJI beleidsprioriteit. De huidige systemen voor screening en risicotaxatie binnen de Directie Vervoer & Ondersteuning, de Divisie Gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring en de Forensische Zorg zijn een cruciale bron voor besluitvorming omtrent beveiliging, risicomanagement, behandeling en het voorkomen van recidive. Deze systemen moeten worden vernieuwd (digitaal werken). Binnen DI wordt een oplossingsrichting uitgewerkt die de verschillende initiatieven kan samenbrengen, waarbij getrapte risicotaxatie binnen DJI moet kunnen worden ondersteund. Hierbij krijgen alle justitiabelen bij binnenkomst een korte risicotaxatie (screening) en wordt er een delict analyse gedaan. Op basis van de uitkomst hiervan wordt bepaald welke risicotaxaties er eventueel nog meer nodig zijn, eventueel als onderdeel van een behandeling in forensische zorg (GGZ). Optimaliseren veilige gegevensuitwisseling DJI maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Doel is het bieden van nieuwe afdoende mogelijkheden om patiëntgegevens veilig uit te wisselen voor interne verwerking binnen DJI (o.a. systeemintegratie, stuurinformatie, etc.) en voor communicatie naar externe zorgpartners via veilige voorzieningen in de zorgsector (o.a.) Vecozo, Zorgmail, ZorgDomein en LSP).

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Uren per week: 36

Contract:

Daniel Saija

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HintTech B.V.

De heer Staffing
HintTech B.V.

Telefoon +31 (0)70 315 7679 | E-mail staffing@hinttech.com