H&M

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Customer service agent (Dutch-speaking)

AlscollegabijonzeklantenservicezorgjijervoordatH&M de eerstekeuzevan de klantis. Ditdoe je door de allerbesteklantenservicetebiedenbijhet beantwoordenvan telefoontjes, e-mails en eventueelvia chat. Je helptonzeNederlandstaligeklantenwanneerze ietswillenwetenover bestellingen, leveringenen/of betalingenen je beantwoordtvragenover de Online Shop en onzewinkels.Wat hebjenodigom bijonsaande slag tekunnengaan?Je be nt klantvri endelijk, oplossingsgerichten stressbestendig. Je bent communicatiefs terke n beheerstde Nederlandsetaalui ts tekend, in woorde n geschrift. JouwEngels is ookva n e engoedniveau.Ve rde rbeschikje ove r goedecomputer va ardigheden. Ook ben je’s avondstot 21.00 uure n i n het weekeindetot 17.00 uurbe s chikbaar.Tevensben je:•Kl a ntgerichtmet e engroote mpathischve rmogen.•Ee nte amplayerdie kanmultitasken.•Ope n mi nded en nietbang voorve randeringen.•Ee npro-actievehoudinge n i n staatom tezelfreflectere n.•Be ke ndmet Mi crosoft office.•Be s chikbaarom va naf6 juli2020tes ta rtenme t eenfulltime trainingWat biedenwijjou?•Ee ncontract voor28, 32 of 38 uurpe r we ek. Ji jkiestzelfhet aantalurene n krijgtop basis daarva ne enva st salarisper ma a nduitbetaald. Het salarisop basis va n 38 uurper week bedraagt€ 1680,05 brutope r maand.•Je komtme teenin dienstbijH&M e n hebtuitzichtop e envast contract.•Je be gintmet 3 we kenbetaaldetraining zodatje onzeklantenaansluitendmeteene enge weldigeservi ce kuntve rlenen. Ook alsje voorafnogge ene rvaringi n het va khebtopgedaan!•Je kri jgtbijonse enrooster datte lkensvoore enperiodeva n 10 we kenwordtuitgegeven.•Goe de secundairevoorwaardenzoalskortingop H&M producten, reiskosten-e n maaltijdvergoeding.•Opl e idingen e n tra iningen•Le ukecollega ́smet wieje in eeninformelee n ontspannensfeersamenwerktop eenplekwaarje je zelfmag zijn.•He e rlijkekoffiege maaktmet ve rsgemalenbonen(en ookl ekkerethee natuurlijk).•Ti jde nsje pauzee ven ontspannenme t onzevoetbaltafel, Pl ayStation, tafeltennisof e enwandelingin de parkachtigeomge vi ngrondomonscenter.Wie zijnwij?H&M i s e enva n de grootstemodebedrijvente rwereld. Bij onzeklantenservicedraaithet a llemaalom de klant. Logischtoch? I n onsmooieCustomer Servi ce Ce nter i n de Geusseltin Maastricht helpenwijdagelijksme t zo'n450 col lega'sonzeklantenin 9 ve rs chillendelandene n in 6 ve rschillendetalen.Ben jijdegenedie we zoeken? Mooi!Stuurda n je CV s amenmet e enmotiva tiebrief, waarinje uitlegtwaaromjijvoordezebaangaat, naarDutchRecruitmentCSMaastricht@hm.com.Eerstcontact opnemen?Da t ka nmet Edmée Reinders vi a06-12305560 of Richard Hagedoornvia 06-13106342. WhatsAppenmag ook. Jouwberichtenworde nvan maandagt/m vri jdagtussen9.00 e n 16.00 uurbeantwoord.

Alscollegabijonzeklantenservicezorgjijervoordat H&M de eerstekeuze van de klant is. Dit doe je door de allerbesteklantenservicetebiedenbij het beantwoorden van telefoontjes, e-mails en eventueel via chat. Je helptonzeNederlandstaligeklantenwanneer ze ietswillenweten over bestellingen, leveringen en/of betalingen en je beantwoordtvragen over de Online Shop en onzewinkels.


Wat hebjenodig om bijonsaan de slag tekunnengaan?


Je bent klantvriendelijk, oplossingsgericht en stressbestendig. Je bent communicatiefsterk en beheerst de Nederlandsetaaluitstekend, in woord en geschrift. Jouw Engels is ook van eengoedniveau.

Verderbeschik je over goede computer vaardigheden. Ook ben je ’s avondstot 21.00 uur en in het weekeindetot 17.00 uurbeschikbaar.Tevens ben je:

 • Klantgericht met eengrootempathischvermogen.Eenteamplayer die kanmultitasken.

 • Open minded en niet bang voorveranderingen.

 • Een pro-actievehouding en in staat om tezelfreflecteren.

 • Bekend met Microsoft office.

 • Beschikbaar om vanaf6 juli 2020testarten met een fulltime training

Wat biedenwijjou?

 • Een contract voor 28, 32 of 38 uur per week. Jijkiestzelf het aantaluren en krijgt op basis daarvaneen vast salaris per maanduitbetaald. Het salaris op basis van 38 uur per week bedraagt € 1680,05 bruto per maand.

 • Je komtmeteen in dienstbij H&M en hebtuitzicht op een vast contract.

 • Je begint met 3 wekenbetaalde training zodat je onzeklantenaansluitendmeteeneengeweldige service kuntverlenen. Ook als je voorafnoggeenervaring in het vakhebtopgedaan!

 • Je krijgtbijonseen rooster dattelkensvooreenperiode van 10 wekenwordtuitgegeven.

 • Goede secundairevoorwaardenzoalskorting op H&M producten, reiskosten- en maaltijdvergoeding.

 • Opleidingen en trainingen

 • Leukecollega´s met wie je in eeninformele en ontspannensfeersamenwerkt op eenplekwaar je jezelf mag zijn.

 • Heerlijkekoffiegemaakt met versgemalenbonen (en ooklekkere thee natuurlijk).

 • Tijdens je pauze even ontspannen met onzevoetbaltafel, PlayStation, tafeltennis of eenwandeling in de parkachtigeomgevingrondomons center.

Wie zijnwij?

H&M is een van de grootstemodebedrijventerwereld. Bij onzeklantenservicedraait het allemaal om de klant. Logischtoch? In onsmooie Customer Service Center in de Geusselt in Maastricht helpenwijdagelijks met zo'n 450 collega'sonzeklanten in 9 verschillendelanden en in 6 verschillendetalen.

Ben jijdegene die we zoeken? Mooi!

Stuur dan je CV samen met eenmotivatiebrief, waarin je uitlegtwaaromjijvoordezebaangaat, naarDutchRecruitmentCSMaastricht@hm.com .

Eerst contact opnemen?

Dat kan met Edmée Reinders via 06-12305560 of Richard Hagedoorn via 06-13106342. WhatsAppen mag ook. Jouwberichtenworden van maandag t/m vrijdagtussen 9.00 en 16.00 uurbeantwoord.


Uren per week: Fulltime