DA0406141: Medior/senior implementatie consultant Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS)

Solliciteer op de website van de werkgever

De implementatie consultant is werkzaam binnen het domein Zorg van DI. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de DJI beleidsadviseurs voor Gezondheidszorg. Hierbij worden de DJI zorgprofessionals (artsen en apothekers) zelf nadrukkelijk betrokken door middel van een expertgroep farmaceutische zorg. Verwacht wordt dat de implementatie consultant in staat is om DJI te adviseren over de implementatie strategie en ?aanpak door hierbij een strategie en prioritering aan te brengen in het EVS verwervingstraject en de EVS implementatie. Daarmee enerzijds een bijdrage te leveren aan het opstellen van het programma van eisen- en wensen en anderzijds te adviseren over een voor DJI situatie toegesneden implementatieaanpak vanuit zijn/haar aantoonbare ervaring met vergelijkbare trajecten. Als implementatie consultant werk je samen met collega's binnen informatiemanagement, projectmanagement en implementatie en DJI beleidsadviseurs voor Gezondheidszorg. Taken
•  Het adviseren over- en opstellen van de juiste implementatie strategie en ?aanpak voor een nieuw te verwerven EVS.
•  Het leveren van input en advies t.a.v. het programma van eisen- en wensen.
•  Het analyseren van het DJI medicatievoorschrijfproces (EVS) en adviseren hierover.
•  Het bijhouden van verslaglegging, documentatie en acties hiervoor.
•  Het presenteren van de eindresultaten voor professionals en management.
Deze functie kan mogelijk gecombineerd worden met de aanvraag Expert verandertraject. Het zullen dan wel twee losse contracten worden.

Vaardigheden

Eisen:
•  Werk- / denkniveau: HBO/WO.
•  Kennis- en ervaring op het gebied van implementatie van een (geïntegreerd) EVS. Een inhoudelijke achtergrond met en ruime werkervaring op het gebied van medicatieveiligheid en farmaceutische zorg. Bekend en vertrouwd met
   ICT-vraagstukken in de zorg en specifiek met medicatiemanagementsystemen (EVS). (5 jaar ervaring)

Wensen:
• Scherp analyserend en kritisch vermogen
• (Vaktechnische) overtuigingskracht en uitgebreide kennis op het gebied van medicatieveiligheid.
• Organisatie sensitiviteit (gevoel voor verhoudingen).
• Flexibiliteit en servicegerichtheid.
• Presentatievaardig
• Bekend met relevante (privacy)wetgeving waaronder Wbp, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wetgeving in de zorg, zoals de WGBO en Informatiebeveiliging in de zorg  NEN 7503, 7510 t/m 7513.
• Op basis van gerelateerde werkervaring, expertise en vakkennis in staat te adviseren over implementatie strategie en - aanpak.
• Bekend met relevante ontwikkelingen zoals MP9.0, Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.
• In staat om te identificeren en te benoemen wat wel en niet bijdraagt aan de oplossing van waargenomen uitdagingen. Daarbij hoort het systematisch analyseren van bedrijfsprocessen en het kunnen komen tot een verantwoorde
  inschatting van de noodzakelijke maatregelen en strategie teneinde als DJI te voldoen aan de eisen en regelgeving in de zorg en meer specifiek met betrekking tot farmaceutische zorg.

Over de werkgever

Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Binnen DJI is een integraal elektronisch patiënten dossier (EPD) in gebruik ten behoeve van de medische dossiervorming van de justitiabelen. Dit integrale dossier bevat tevens een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) vanwaaruit digitaal receptenverkeer met apotheken wordt gerealiseerd, welke vervangen dient te worden. Belangrijkste kenmerken zijn: veilige en optimale patiëntenzorg, informatie is altijd elektronisch en actueel beschikbaar, gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd en zijn uniform, zorgvuldige en veilige overdracht van gegevens binnen en buiten DJI, eenvoudig vergelijken en uitwisselen gegevens, sturingsinformatie en ketenkoppelingen op basis van standaarden. In het kader van een analyse van de gesignaleerde problemen rondom de medicatie en het receptenverkeer is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een vervangend EVS, dat beter past bij het DJI-specifieke proces van medicatieverstrekking, te verkrijgen. Op basis van een referentieonderzoek en een martkconsultatie heeft DJI gekozen het EVS te vernieuwen door een nieuw te verwerven geïntegreerd EVS (waarin voorschrijvers en apothekers in één systeem werken).

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Uren per week: 16

Contract:

Daniel Saija

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HintTech B.V.

De heer Staffing
HintTech B.V.

Telefoon +31 (0)70 315 7679 | E-mail staffing@hinttech.com