DA0405706: Verdiepingsmanager Personen & Identiteit - Specifiek

Solliciteer op de website van de werkgever

Verdiepingsmanager Personen & Identiteit - Specifiek De verdiepingsmanager stuurt één of meerdere clusters van projecten aan, die ?verdiepingen' worden genoemd. Om die reden wordt de functie intern aangeduid als Verdiepingsprojectmanager. Er zijn momenteel zo'n 6 verdiepingen waartoe de ongeveer 60 projecten behoren. De Verdiepingsprojectmanager legt verantwoording af aan het hoofd PMI en maakt deel uit van het MT PMI. Taken:
•  Resultaatbewaking van projecten op scope, tijd en budget en waar nodig bijsturen;
•  Sturen op projectbenefits en bewaken realisatie business case;
•  Signaleren en monitoren van de samenhang tussen projecten;
•  Bevorderen van effectiviteit van projectmanagers binnen de bestuurlijke en operationele omgeving van de projecten;
•  Ondersteunen projectmanagers in tactische en operationele aansturing leveranciers (in samenwerking met Inkoop, JZ, …);
•  Begeleiden van projectmanagers in het volgen van de interne afspraken, de processen en de procedures;
•  Toezien op het voldoen aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.);
•  Adviseren van het hoofd PMI en het MT DI;
•  Voorbereiden van stuurgroepvergaderingen en adviseren van stuurgroep-voorzitter(s);
•  Werving, coaching en beoordeling van projectmanagers op effectiviteit, efficiency, houding en gedrag.

Vaardigheden

Eisen:
• Programmamanagement: WO Werk en Denkniveau
• 5.1.3 Programmamanagement I(V): Technieken en methoden voor programma- en projectmanagement
• Aantoonbare en relevante project- en programmamanagementervaring, op het gebied van IV/ICT projectmanagement en onderhavige processen (10 jaar ervaring)
• Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen; (10 jaar ervaring)

Wensen:
• Bestuurssensitiviteit
• Resultaatgericht
• Overzicht/helicopterview
• Anticiperen
• Omgevingsbewustzijn
• Netwerken
• Aansturen organisatie
• Overzicht houden, regievoeren
• Coachen
• Verbinden, bruggenbouwen
• Kwaliteitsbewust
• Creativiteit
• Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en regelgeving
• kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT;
• Kennis van het beheer van Rijksfinancien en de P&C-cyclus;
• Ervaring bij SSC-I

Over de werkgever

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega's, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 100 miljoen euro. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de I-board, die op het niveau van de hoofddirectie DJI de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Het beleid is om waar mogelijk gebruik te maken van oplossingen uit de markt, waarbij het eigen Shared Service Centrum ICT (SSC-I) optreedt als systeemintegrator. Binnen de Directie Informatievoorziening is de afdeling ProjectManagement & Implementatie (PMI) verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van IV-oplossingen. De afdeling bestaat uit een kleine vaste kern en maakt voor de uitvoering van de ongeveer 60 projecten intensief gebruik van expertise uit de markt. Voor de beheersing en voortgangsbewaking van het projectportfolio maakt DI gebruik van standaard methodieken die op grond van interne, markt en interdepartementale ontwikkelingen continue doorontwikkeld moeten worden.

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Uren per week: 36

Contract:

Daniel Saija

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HintTech B.V.

De heer Staffing
HintTech B.V.

Telefoon +31 (0)70 315 7679 | E-mail staffing@hinttech.com