I20176: Pilotbegeleider (adviseur/onderzoeker) informatieveilig gedrag in de zorg, focus op gedragsverandering (8 - 15 uur per week)

Solliciteer op de website van de werkgever

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers in de zorgsector een pilotbegeleider (adviseur/onderzoeker) met focus op gedragsverandering bij individuen en binnen organisaties. Deze aanvraag hangt samen met de aanvragen:- pilotbegeleider met focus op informatieveiligheid, privacybescherming, ICT en ervaring in de zorgsector
- pilotbegeleider met focus op meten van gedragsverandering

Achtergrond opdracht
Goede zorg kan niet zonder goede informatievoorziening. Dit betekent dat de zorg niet veilig is, wanneer de informatievoorziening niet veilig is. Het beleid van de minister voor Medische Zorg en Sport op informatieveiligheid in de zorg onderscheidt vier lijnen om dit te verbeteren:
- Bewust worden van informatieveiligheid door de kennis erover te verhogen;
- Beveiligen van systemen met passende wet- en regelgeving en certificering;
- Bewaken van de naleving van de veiligheidsregels en monitoring van (cyber)kwetsbaarheden om de weerbaarheid te vergroten en alertheid te verhogen;
- Blussen van (cyber)incidenten door de juiste instanties in staat te stellen cyberincidenten snel te bestrijden en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Het project Informatieveilig gedrag draagt bij aan de doelen Bewust worden en Bewaken. Na de inventarisatiefase in 2019 is gebleken dat bewustzijn en kennis verhogen belangrijk zijn, maar niet automatisch leiden tot informatieveiliger gedrag.
Dit project richt zich daarom op het daadwerkelijke gedrag dat medewerkers in de zorg vertonen bij omgang met (patiënten)informatie, zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van informatie geborgd blijft.

De verandering die dit project uiteindelijk wil bewerkstelligen is dat zorgorganisaties effectieve aanpakken voor gedragsverandering kennen en gebruiken voor hun belangrijkste informatieveiligheidsproblemen.

ICTU voert deze opdracht uit in opdracht van het ministerie van VWS en de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Toelichting opdracht
De opdracht betreft het ondersteunen van zorginstellingen met effectieve manieren/interventies die kunnen helpen de gedragsverandering binnen zorginstellingen op het gebied van informatieveiligheid te bewerkstelligen. . Deze zorginstellingen bevinden zich binnen de volgende branches:
- Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
- Gehandicaptenzorg
- Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
- Ziekenhuizen (algemeen en umc’s, inclusief categorale instellingen en revalidatiecentra)

Wij verwachten deze ondersteuning bij maximaal vijf zorginstellingen uit te voeren, binnen pilots in de periode april t/m juni 2020.
Wij realiseren ons dat deze periode zeer kort is om alle stappen te doorlopen die nodig zijn voor daadwerkelijke gedragsverandering. Door een gefocuste aanpak, kortcyclisch, streven we binnen deze tijd een maximaal resultaat voor de zorgorganisatie na.
Hoe dan ook is eind juni het ijkmoment voor de geleerde lessen van alle pilots. We nemen de bevindingen tot dat moment mee en geven aanbevelingen voor de volgende fase.

Je maakt onderdeel uit van een team deskundigen op het gebied van gedragsverandering bij individuen, veranderen van gedrag in een organisatie, meten van gedragsverandering, informatieveiligheid, ICT en de sector Zorg. Samen met een zorgorganisatie gaat dit team op een gestructureerde manier op zoek naar de meest effectieve gedragsinterventie voor hun belangrijkste informatieveiligheidsprobleem.

Grosso modo voert het team de volgende activiteiten uit: samen met de pilotorganisatie de aanpak, gewenste resultaten en wederzijdse verwachtingen bespreken, informatieveiligheidsproblemen en oorzaken van het gedrag achterhalen, voorstel voor in te zetten interventie(s), mogelijk interventies uitvoeren en uitvoeren van de gedragsmetingen gedurende het proces. De precieze aanpak wordt bepaald met het team, zodra deze compleet is.

De resultaten zijn:
- Voorstel aanpak pilots met inbreng van eigen deskundigheid (gedragsverandering bij individuen, veranderen van gedrag in een organisatie, meten van gedragsverandering, informatieveiligheid, ICT en de sector Zorg of combinatie hiervan)
- Pilots zijn begeleid: het team begeleidt de pilotorganisaties met een gestructureerde aanpak voor hun belangrijkste informatieveiligheidsprobleem naar de inzet van de meest passende gedragsinterventies, inclusief de start van de effectiviteitsmetingen.
- Evaluatieverslag per organisatie

Begeleiding
Er wordt een expertgroep geformeerd die reflecteert op de aanpak gedurende het project.

Marktconsultatie
We hebben in de periode 19 t/m 23 maart een marktconsultatie gehouden met deskundigen op het gebied van gedragsverandering bij individuen, veranderen van gedrag in een organisatie, meten van gedragsverandering, informatieveiligheid, ICT en de sector Zorg. De leerpunten en suggesties ter aanscherping van de aanvraag zijn verwerkt in deze resource-aanvraag en de andere drie aanvragen voor pilotbegeleiders.

Geplande data selectiegesprek(ken) Vrijdag 17 april 2020

Locatie:  normaliter is de locatie is Den Haag (ICTU). Verder flexibel, afhankelijk van de locatie van de pilotorganisaties. I.v.m. de huidige Coronamaatregelen zal zeker de eerste periode op afstand gewerkt worden. ICTU biedt hier passende faciliteiten voor aan.


Uren:
15

Over de werkgever

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden, met als werkveld de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Twee van de diensten die ICTU aanbiedt, zijn informatieveiligheid & privacy en gedrag- & verandermanagement.

Vaardigheden

Eisen (nb: knock out criteria)
1. Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van gedragsverandering bij individuen en binnen organisaties. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
2. Heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond.

Wensen
Deskundig in gedragsverandering bij individuen en binnen organisaties. 30% Kandidaat toont deskundigheid aan in de motivatiebrief, bijvoorbeeld door het benoemen van zelf uitgevoerde opdrachten op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties en publicaties, rapporten of presentaties die de kandidaat over gedragsverandering heeft geschreven, gemaakt of gegeven.

Beoordeling vindt plaats aan de hand van de tekst in de motivatiebrief:
• Deskundigheid uitstekend aangetoond = 10 punten
• Deskundigheid voldoende aangetoond = 6 punten
• Deskundigheid ten dele aangetoond = 2 punten
• Deskundigheid niet aangetoond = 0 punten

Is deskundig in (één van) de andere gevraagde kennisgebieden:
- informatieveiligheid en privacybescherming 15%
Kandidaat toont deskundigheid aan in de motivatiebrief, bijvoorbeeld door het benoemen van zelf uitgevoerde opdrachten op het gebied van informatieveiligheid en privacybescherming en publicaties, rapporten of presentaties die de kandidaat over informatieveiligheid en privacybescherming heeft geschreven, gemaakt of gegeven.

Beoordeling vindt plaats aan de hand van de tekst in de motivatiebrief:
• Deskundigheid uitstekend aangetoond = 10 punten
• Deskundigheid voldoende aangetoond = 6 punten
• Deskundigheid ten dele aangetoond = 2 punten
• Deskundigheid niet aangetoond = 0 punten

Is deskundig in (één van) de andere gevraagde kennisgebieden:
- meten van gedragsverandering 15%
Kandidaat toont deskundigheid aan in de motivatiebrief, bijvoorbeeld door het benoemen van zelf uitgevoerde opdrachten op het gebied van meten van gedragsverandering binnen organisaties en publicaties, rapporten of presentaties die de kandidaat over meten van gedragsverandering heeft geschreven, gemaakt of gegeven. 

Beoordeling vindt plaats aan de hand van de tekst in de motivatiebrief:
• Deskundigheid uitstekend aangetoond = 10 punten
• Deskundigheid voldoende aangetoond = 6 punten
• Deskundigheid ten dele aangetoond = 2 punten
• Deskundigheid niet aangetoond = 0 punten

Recente aantoonbare ervaring met informatievoorzienings-trajecten binnen zorgorganisaties 15%
• > 5 jaar ervaring = 10 punten
• 2 – 5 jaar ervaring = 4 punten
• < 2 jaar ervaring = 0

Recente aantoonbare ervaring met het opstellen van evaluatieverslagen, rapporten en/of publicaties op tactisch niveau 10%
• > 5 jaar ervaring = 10 punten
• 2 – 5 jaar ervaring = 4 punten
• < 2 jaar ervaring = 0

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Hinttech Staffing

Hinttech Staffing

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later