Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior juridisch adviseur mijnbouwschade

Achtergrond

De besluitvorming over schadetoekenningen is belegd bij de externe Tijdelijke commissie

mijnbouwschade Groningen (TCMG). Deze onafhankelijke externe Commissie heeft twee

deelcommissies. Een deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bezwaar. De

deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke

rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar.Inspectie en beoordeling van een besluit

over deze schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op een betrouwbare, duidelijke en zo

eenvoudig mogelijke wijze.


De Projectdirectie Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit

mijnbouwschade Groningen. Het gaat om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om

schadevergoeding op grond van het Besluit mijnbouwschade Groningen. De schadevergoeding kan

worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling voor facturen van een aannemer.

Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed.


In 2020 zullen de taken van de TCMG worden overgedragen aan het Instituut mijnbouwchade

Groningen (IMG). Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en handelt onafhankelijk van het

ministerie van Economische Zaken en Klimaat de schadeverzoeken af. De medewerkers van de

projectdirectie Groningen zullen een ambtelijke status behouden en werkzaam worden voor het IMG.

Het managementteam van de directie bestaat uit een projectdirecteur en drie hoofden; Frontoffice,

Schade expertise en afhandeling, en Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling. Daarnaast is er een

tijdelijke afdeling Corporate Communicatie en een tijdelijke afdeling ICT. Dit managementteam

draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat de TCMG in de gelegenheid wordt

gesteld om te besluiten over de schade-afhandeling.


De afdeling

De afdeling JZAO bestaat uit JZ en Ontwikkeling en Advies. JZ is het centrum binnen TCMG voor alle

juridische en bestuurlijk juridische vraagstukken. Ontwikkeling en Advies (OA) richt zich op de

bestuursondersteuning, de coördinatie, uitvoering en beheer van verschillende projecten die op de

rol staan (projectbureau), en de data-analyses. Gezamenlijk is JZAO de kennisafdeling van TCMG en

ontwikkelt en implementeert het verbeteringen binnen het primaire proces.


De functie

Als senior jurist adviseer je met jouw zeer goede en actuele kennis de collega's van de Projectdirectie

Groningen. Je draagt bij aan de juridische houdbaarheid van primaire beslissingen en procedures van

de commissie mijnbouwschade. Je adviseert in (zeer) complexe gevallen over de toepassing van het

Besluit mijnbouwschade Groningen en over de daarmee samenhangende regelgeving. Je werkterrein

omvat daarmee al hetgeen samenhangt met de inhoudelijke beoordeling en bestuursrechtelijke

afwikkeling van schades als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in Groningen, waarbij het

civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht op die inhoudelijke beoordeling van

toepassing is. Je adviezen gaan in op (zeer) complexe vraagstukken op alle rechtsgebieden waar de

TCMG mee te maken krijgt. Je adviezen zijn degelijk, maatgevend en kunnen de rechterlijke toets

doorstaan.


Tot de werkzaamheden van de senior jurist behoren ook het behandelen van bezwaar en beroep. Je

beoordeelt bezwaren van zwaar tot zeer zwaar gewicht en in voorkomende gevallen het advies van

de bezwaaradviescommissie. Daarnaast vertegenwoordig je de commissie in beroep of hoger beroep.

Het betreft een functie waarin je coordinerende werkzaamheden verricht. Dat kan zijn voor

het cluster advisering of bezwaar & beroep, doch ook andere werkzaamheden die coordinatie

behoeven. Je coordineert op inhoudelijk vlak als aanspreekpersoon met autoriteit. Daarnaast zorg je

dat het cluster of de andere werkzaamheden goed loopt. Je bent een inhoudelijk adviseur voor de

teammanger JZ en het hoofd JZAO. Je overleg met commissieleden over bestuurlijk-juridische

vraagstukken. Ook vergezel je de teammanger of hoofd JZOA bij externe overleggen.

Indien je het cluster bezwaar & beroep coordineert, zorg je ervoor dat de juristen goed voorbereid ter

zitting verschijnen en vertgenwoordig je de commissie in zeer complexe zaken.Vaardigheden

Voor deze functie is een afgeronde opleiding WO Rechten een vereiste. Daarnaast is minimaal 5 jaar ervaring met de afwikkeling van bezwaar en beroep binnen de overheid of binnen de advocatuur een vereiste.

Scholing: WO

Over de werkgever

Het team Juridische Zaken is onderdeel van de Afdeling Juridische Zaken, Ontwikkeling en Advies

(JZOA). De afdeling bestaat uit zo'n 50 medewerkers en kent twee teams/afdelingen: JZ en

Ontwikkeling en Advies. JZ is het centrum binnen TCMG voor alle juridische en bestuurlijk juridische

vraagstukken. Daarnaast richt Ontwikkeling en Advies op de bestuursondersteuning, de coördinatie

en beheer van verschillende projecten die op de rol staan, en de data-analyses. Gezamenlijk is JZAO

de kennisafdeling van TCMG en ontwikkelt en implementeert het verbeteringen binnen het primaire

proces. Het team Juridische Zaken bestaat uit zo'n 25-30 medewerkers en kent drie clusters:

advisering, bezwaar & beroep, en complexe schades.

Wat wij bieden

Deze functie is ingeschaald in schaal 12. Indien je beschikt over 7 jaar ervaring als jurist binnen de overheid met aantoonbare coördinerende ervaring kan je worden ingeschaald in schaal 13.


Het is tevens mogelijk om deze rol als ZZP'er in te vullen.

Uren per week: 36