Capteur

Miljoenennota 2014: de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 195

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek merkten we de laatste tijd al dat het aantal vacatures toeneemt en dat de werkloosheid lijkt te stabiliseren. Dit zijn de verwachtingen en veranderingen voor de arbeidsmarkt die het kabinet in de Miljoenennota voor 2015 heeft bekendgemaakt:
 
De economische groei is geraamd op 1,25 procent en de werkloosheid daalt naar verwachting naar 605.000 mensen.
 
Het kabinet wil de economische groei gaan gebruiken om door te gaan met het toekomstbestendig maken van stelsels en publieke voorzieningen: “Op terreinen waar de afgelopen jaren fors is hervormd, is nu tijd en ruimte nodig voor een goede uitvoering.”
 
De arbeidsmarkt is zo’n terrein met hervormingen: mensen met een beperking moeten meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, de positie van flexwerkers wordt verbeterd, het pensioenstelsel moet transparanter en stabieler en het stelsel van kindregelingen eenvoudiger, zodat men beter kan overzien wat de financiële gevolgen zijn bij keuzes om arbeid en zorg te combineren.
 
Omscholing met behulp van een WW-uitkering
In sectoren waar een tekort aan personeel bestaat kunnen werklozen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering, zodat zij in deze sectoren aan het werk kunnen. Voor de uren dat men werkt krijgt men salaris en voor de uren waarin men wordt omgeschoold krijgt men WW. Voor werkgevers wordt het financieel aantrekkelijker om iemand die wordt omgeschoold in dienst te nemen. Deze maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd en voor mensen met een WW-uitkering.
 
Wet Werk en Zekerheid
Hier heeft u gedurende de afgelopen maanden op Jobbird.com al meer over gelezen. Nog even de belangrijkste punten op een rij die per 1 januari 2015 in werking treden:
-       Per 1 januari is geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten en moeten ook tijdelijke contracten verplicht een maand voor aflopen worden opgezegd.
-       Per 1 januari wijzigt het ontslagrecht: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt voortaan via het UWV afgehandeld; ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter.
-       Per 1 januari krijgt iedereen, ongeacht de ontslagroute, recht op een transitievergoeding
 
Vereenvoudiging stelsel van kindregelingen
Op dit moment is er een complex stelsel met 10 regelingen om ouders te ondersteunen. Dit aantal wordt teruggebracht naar 4. Volgen het kabinet maakt de vereenvoudiging het stelsel rechtvaardiger en begrijpelijker en daardoor hebben de ouders beter overzicht van de financiële gevolgen van keuzes bij het combineren van werk en zorg.
 
Er ligt een wetsvoorstel voor harmonisering van de inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders in de bijstand en werkende alleenstaande ouders. Dit lost de armoedeval voor alleenstaande ouders in de bijstand op, waardoor een belangrijke financiële belemmering voor alleenstaande ouders om te gaan werken wordt weggenomen.