Capteur

Arbeidsrecht op de schop: wet Werk en Zekerheid aangenomen

Gepubliceerd op 222

De wet Werk en Zekerheid is er om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen en de rechtspositie van flexwerkers te versterken.
 
Vanaf 1 juli 2014
-       Mag er in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
-       Mag er in tijdelijke contracten alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen.
-       Moeten werknemers met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk bericht krijgen waarin de werkgever laat weten of het contract wel of niet wordt verlengd.
-       Gelden de ketenbepaling en transitievergoeding niet voor werknemers onder de 18 jaar die maximaal twaalf uur per week werken. Ook niet als zij bij ontslag inmiddels 18 jaar zijn.
-       Maken uitzendkrachten na anderhalf jaar aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
-       Mag in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht is (als een werknemer niet nodig is, hoeft er niet worden doorbetaald). Deze periode van zes maanden kan nu nog in de cao onbeperkt worden verlengd, maar dat mag straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.
 
Vanaf 1 juli 2015
-       Krijgt een werknemer eerder een vast dienstverband. Als een werknemer verschillende tijdelijke contracten krijgt, die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat er na twee jaar een vast contract. Nu is dat nog een opvolgingsperiode van maximaal drie maanden en een totale periode van drie jaar.
-       Ontstaat ook bij een vierde tijdelijk contract een vast dienstverband.
-       Loopt ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV. Ontslag vanwege persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als de werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag.
-       Kan een werkgever die via het UWV geen toestemming krijgt voor ontslag alsnog naar de kantonrechter. Die kijkt naar dezelfde criteria als het UWV. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV dan kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter.
-       Kan een werknemer die niet schriftelijk instemt met het ontslag, maar toch wordt ontslagen zónder toestemming van het UWV, ook naar de kantonrechter om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen.
-       Kan een werknemer zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Dat geldt ook bij een opzegging met wederzijds goedvinden: een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.
-       Wordt de ontslagvergoeding een transitievergoeding. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Voor de transitievergoeding kan een betalingsregeling worden getroffen.
-       Wordt van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten verwacht dat ze al het beschikbare werk als passend werk aanvaarden. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening kan het inkomen niet lager zijn dan in de WW.