Capteur

Het sociaal akkoord: de hoofdpunten

Gepubliceerd op 128

Bezuinigingen 2014
De bezuinigingsmaatregelen waarmee in 2014 een bedrag van 4,5 miljard euro zou moeten worden bezuinigd is van tafel geveegd. In augustus wordt bekeken of er nog aanvullende maatregelen voor 2014 worden getroffen. De nullijn die was aangekondigd bij de overheid, in de zorg en het onderwijs gaat niet door.
 
WW-duur
De afspraken die in het regeerakkoord werden gemaakt over de WW-duur worden geschrapt. Volgens de nieuwe afspraak wordt de WW vanaf 2016 geleidelijk verkort naar twee jaar. Per sector kunnen in de cao’s afspraken worden gemaakt voor een langere WW. Het verlengde deel dat via de cao’s wordt geregeld wordt door de werkgevers en werknemers samen betaald, werknemers gaan namelijk weer de helft van de WW-premie betalen.
 
Ontslagrecht
Het ontslagrecht gaat veranderen: Als ontslag vanuit economische reden of arbeidsongeschiktheid wordt gegeven dan blijft de UWV-route de juiste route. Wanneer er een conflict gaande is moet de kantonrechter worden ingeschakeld.
 
Transitievergoeding en overgangsregeling na ontslag
Werknemers die ontslag hebben gekregen krijgen na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding om aan nieuw werk te komen. Deze vergoeding neemt toe per dienstjaar en met deze vergoeding kunnen zij bijvoorbeeld omscholing bekostigen. Het maximum is 75.000 euro en voor mensen die meer verdienen wordt het maximum vastgesteld op een jaar salaris.  kunnen maximaal een jaar salaris. Er wordt voor 50-plussers een overgangsregeling ontwikkeld.
 
Flexwerkers
Flexwerkers krijgen een sterkere positie: ze komen sneller in aanmerking voor een vast contract doordat het aantal tijdelijke contracten dat kan worden afgesloten wordt beperkt en er worden maatregelen genomen tegen schijnconstructies en ontduiking van minimumloon en cao.
 
Wajong
De huidige jongeren met een arbeidsongeschiktheidsregeling (Wajong) worden opnieuw gekeurd. De regeling geldt vanaf 2015 alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
 
Arbeidsgehandicapten
Er is geen quotum voor arbeidsgehandicapten meer. In het nieuwe akkoord hebben werkgevers zich verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het doel is dat er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen met een arbeidshandicap worden aangenomen, dit aantal moet tot die tijd geleidelijk aan worden opgebouwd. Wordt deze doelstelling niet gehaald dan volgt er alsnog een wettelijk quotum van 5% arbeidsgehandicapten.
 
Werkpleinen
Er komen 35 werkpleinen waar gemeenten en werkgevers samen meer mensen met een beperking aan het werk gaan helpen.
 
Minimumloon voor arbeidsongeschikten
Via loonkostensubsidie vult de overheid de salarissen van arbeidsongeschikten aan tot het minimumloon.
 
Pensioenopbouw
Wat betreft de pensioenopbouw worden een paar dingen veranderd. De fiscale regeling voor pensioenopbouw wordt met 0,4 procent verlaagd en de facilitering van pensioen vervalt boven een pensioengevend loon van 100.000 euro. De sociale partners hebben tot eind mei de tijd om hier nog aanpassingen in te doen.
 
Overbruggingsregeling AOW
De overbruggingsregeling voor mensen die de dupe zijn geworden van de verhoging van de AOW sinds 1 januari dit jaar en daardoor een AOW-gat hebben, zoals vutters en anderen met een vroegpensioen, wordt uitgebreid tot 200 procent van het minimumloon voor alleenstaanden en 300 procent voor stellen.