Nova Engineering NL - Eindhoven

Werken bij Nova Engineering NL - EindhovenNova Engineering NL - Eindhoven

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Locaties
Nieuwegein
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

Projectcoordinator Bouwservice
Functieomschrijving:- Levert een bijdrage aan de projectvoorbereiding op het gebied van organisatie, werkmethoden, planning, etc;- Maakt zelfstandig planningen en afrekeningen met betrekking tot mutatiewoningen van A tot Z (evt. volgens eenheidsprijzen) en/of kleine onderhoudsprojecten;- Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden in het kader van de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering van één of meerdere projecten conform bestek en tekeningen;- Maakt zelfstandig opnames met opdrachtgever en levert hiervan werkomschrijvingen aan ten behoeve van de calculatie;- Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief optimale inzet van bouwplaats medewerkers op het project, maakt hiervoor werkinstructies/werkmap;- Stuurt onderaannemers op het project aan;- Is verantwoordelijk voor een optimale inzet (en bestelling) van materieel en materialen;- Administreert dagelijks de gegevens met betrekking tot de uitvoering en bewaakt de voortgang, kwaliteit en financiën van het project (ook meer- en minderwerk);- Onderhoudt contacten met opzichter, leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers, etc. en fungeert tevens als accountmanager voor de opdrachtgever(s);- Zorgt ervoor dat het project wordt gerealiseerd conform het kwaliteitssysteem;- Draagt ervaringsgegevens aan ten behoeve van het projectinformatiesysteem van het bedrijfsbureau;- Voert minimaal eenmaal per jaar beoordelings-/functioneringsgesprekken met de eigen medewerkers conform het binnen de onderneming geldende beoordelingssysteem;- Neemt een proactieve houding aan t.o.v. terugdringing van het ziekteverzuim en draagt zorg voor een intensieve begeleiding ingeval van ziekte van medewerkers;- Overige tot de functie behorende en opgedragen werkzaamheden;- Voldoet aan VGM + VCA-taken conform checklist VGM-Handboek.Functie-eisen- Bouwkundige opleiding op MBO+/HBO-niveau;- Is bekend met de wettelijke voorschriften t.a.v. de veiligheid en andere op het bouwwerk betrekking hebbende voorschriften;- Kennis van bouwmaterialen en –materieel en bouwmethodieken;- Kennis van planningsmethoden;- Kennis van kosten- en manurenbewaking;- In het bezit van een VOL-VCA diploma;- Kennis van Office/Asta Powerproject;- Competenties: Zelfstandig, Leidinggeven (sturen, delegeren, motiveren, ontwikkelen van anderen), Interpersoonlijke effectiviteit (werken in teamverband, stressbestendig), bedrijfsmatig denken (commerciële instelling), stevigheid (mondeling en schriftelijk communiceren), operationeel (realiseren van doelen).Wij bieden:Onze mensen zijn de belangrijkste succesfactor. Vanuit deze overtuiging richt Men zich op een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers. Hierbij staan onze gedeelde normen en waarden – hoe gaan we om met elkaar, de omgeving en onze klanten - centraal.ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure Vandaag
Constructeur
Je hebt een proactieve werkhouding en een goedebeheersing van de techniek. Gelet op het integraal werken aan projecten binnenons bureau ben je een teamplayer, communicatief en in staat integraal te denkenén te handelen. Je bent kostenbewust en hebt géén 9 tot 5mentaliteit.Het vervaardigen van ontwerp- en uitvoeringsberekeningen voor alle voorkomende constructies in beton en staal (kennis van andere constructiematerialen is welkom).Het uitvoeren van ingang controles op berekeningen derden.Aansturen en controleren reken- en tekenwerk van medewerkers of derden.Het inventariseren van rekenwerk ten behoeve van de projectcalculatie en planning.Bewaken vanuit een technisch en budgettair oogpunt dat processen en activiteiten volgens de vastgestelde uitgangspunten verlopen.Werken aan aansprekende projecten.Een professionele organisatie.Marktconforme primaire arbeidsvoorwaarden.Werken in een enthousiast team.Een informele sfeer.Functie-eisenWerkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijkresultaat en handelt vanuit het groepsbelang.Werkt doelgericht en realiseert gestelde doelen op efficiënteen effectieve wijze.Bij het uitvoeren van het eigen werk wordt de kwaliteitbewaakt en zo nodig verbeterdAmbitie om hoogwaardige techniek te ontwikkelen enrelevant toe te passen in projecten.Breed geïnteresseerd in ander bouwdisciplines.Bereid om op locatie te werken.Communicatief vaardig.Je bent nauwkeurig, bereid samen te werken enresultaatgericht.Minimaal 5 jaar relevante ervaring bij een advies- ofingenieursbureau.Bekend met het gebruik van rekenprogramma’s, bij voorkeur Technosoft en SciaEngineer.ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 4 dagen geleden
Modelleur E+W
Je hebt een relevanteopleiding op MBO of HBO-niveau (werktuigbouwkunde, elektrotechniek ofbouwkunde) afgerond en hebt kennis van en ervaring met:Gebouwgebondenelektrotechnische en/of werktuigbouwkundige installatiesystemen.Normen en de praktischetoepassing hiervan.Parametrisch ontwerpenen modelleren in Revit (MEP)AutoCad, MS Office,Dynamo, DIALUX.De Dutch RevitStandards.Je werkt hetbasisontwerp van de installaties uit, voert rekenwerk uit en verricht hetmodelleerwerk. Je ontwikkelt het installatieontwerp uit tot op besteksniveauJe modelleert hetinstallatieontwerp uit in Revit.Je participeert inBIM-trajecten.Je ontwikkelt contentvoor nieuwe nog niet aanwezige componenten.Je ondersteunt deBIM-coördinator, projectleider of adviseur.Je bewaakt de inhoud ende voortgang van je werkzaamheden en voert hierover overleg met deBIM-coördinator, projectleider of adviseur.Je fungeert alsspecialist op specifieke (detail) vakgebieden. Je houdt je specialistischekennis actief bij, ontwikkelt deze verder en draagt deze uit.Functie-eisenJe hebt een relevanteopleiding op MBO of HBO-niveau (werktuigbouwkunde, elektrotechniek ofbouwkunde) afgerond en hebt kennis van en ervaring met:Gebouwgebondenelektrotechnische en/of werktuigbouwkundige installatiesystemen.Normen en de praktischetoepassing hiervan.Parametrisch ontwerpenen modelleren in Revit (MEP).AutoCad, MS Office,Dynamo, DIALUX.De Dutch RevitStandards.Je beschikt over goedeschriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands enEngels.Je bent proactief engedreven om jezelf en jouw specialisme te ontwikkelen.Je bent gericht op kwaliteit, bereid samen te werken en resultaatgericht.Vanuit een integrale advisering aan veelal hoogstaande en complexe bouwwerken worden de adviezen voor bouwfysica en installatietechniek verzorgd.Jij krijgt de kans daar een bijdrage aan te leveren. Je maakt deel uit van een groep specialisten met passie voor hun vak. Samenwerken, kennis delen en ambitie zijn hierbij sleutelwoorden.Voel jij je hierdoor uitgedaagd? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.Arbeidsvoorwaarden Sollicitatieprocedure 4 dagen geleden
Werkvoorbereider Infrastructuur
De Uitdaging:Het team van Projectmanagement, onderdeel van de afdeling Ontwikkeling, houdt zich bezig met de planvorming, voorbereiding en uitvoeringvan projecten.Het cluster infra, deel van team Projectmanagement,bestaat uit projectleiders, toezichthouders en werkvoorbereiders. De werkvoorbereider werkt in opdracht van projectleidersaan de voorbereiding en aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken. In andere gevallen besteedt hij/zij dewerkvoorbereiding uit aan externe ingenieursbureaus en controleert hij/zij deoutput van deze bureaus. Daarnaast adviseert hij/zij de interne opdrachtgevers.  Functie-inhoud:Opstellen van werkomschrijving of bestek cq. werkboek van een werk, inclusief het concept VenG-plan;Uitbesteden van de werkvoorbereiding (bestekken, tekeningen) aan derden op basis van opgestelde vraagspecificatie;Opstellenvan ramingen/calculaties op van civiel- en cultuurtechnische werken;Uitvoeren van (besteks)controles op hetuitbestede werk;Uitvoerenvan kostencalculaties in voorbereiding op gunning en gedurende de uitvoeringvan werken;Vertalenvan ontwerptekeningen naar bestekstekeningen met de projectleider;Adviserenvan de projectleider in de voorbereidingsfase van het werk ten aanzien van detekeningen, het bestek en de technische uitvoerbaarheid van het werk;Uitdragenvan je inhoudelijke expertise waar wenselijk en/of nodig.Functie-eisenJe bent initiatiefrijk en gedisciplineerd, kijkt over deeigen taakgrenzen heen. Je bent vaardig in woord en geschrift. Ademtklantgerichtheid en bent alert op signalen uit de interne en externe omgeving.In staat om zelfstandig je werkzaamheden te plannen en bent uitgesprokenbetrouwbaar in de nakoming daarvan. Ten slotte ben je een fijne collega diegraag samenwerkt, behulpzaam is en een goed gevoel voor humor heeft!Daarnaast stellen we ook eisen aan je kennis en ervaring:Bedreven in het gebruik van de GWW-Bundel van IBIS software;Bedreven in het maken van tekeningen met Microstation;;Ervaring in de uitvoering van civieltechnische werken is een pre, bijvoorbeeld als toezichthouder of projectleiderAfgerondeMBO- of HBO-opleiding in de civiele techniek is een must-have;Jaar relevante werkervaring, als werkvoorbereider van civiel- encultuurtechnische werken;Kennisvan en aantoonbare ervaring met de standaardsystematiek voor kostenramingen(SSK/CROW);Kennisvan en aantoonbare ervaring met de toepassing van UAV2012 en RAW2015;Aantoonbare ervaring met het opstellen van RAW bestekken;Kennisvan en aantoonbare ervaring met het begeleiden van aanbestedingsprocedures;In staatom zelfstandig kleinschalige projecten te regisseren;ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 4 dagen geleden
Geotechnisch Specialist Dijkversteviging
Je hebt passievoor geotechniek en dijkverbeteringen in het bijzonder en de drive om het besteuit jezelf en het team te halen.Je beschikt overeen groot analytisch vermogen en werkt nauwkeurig.Je bent helder enduidelijk in je rapportages en advisering. Goede schriftelijke en mondelingeuitdrukkingsvaardigheid is hierbij vereist.Je hebtaffiniteit met constructies en computertoepassingen.Functie-eisen3 tot 5 jaargerichte ervaring met geotechnische advisering in de werkgebiedendijkverbeteringen, utiliteitsbouw en infrastructuurJe hebt passievoor geotechniek en dijkverbeteringen in het bijzonder en de drive om het besteuit jezelf en het team te halen.Je beschikt overeen groot analytisch vermogen en werkt nauwkeurig.Je bent helder enduidelijk in je rapportages en advisering. Goede schriftelijke en mondelingeuitdrukkingsvaardigheid is hierbij vereist.Je hebtaffiniteit met constructies en computertoepassingen.klantgerichtheid/inlevingsvermogen.inhoudelijkeprofessionaliteit.ondernemerschap.flexibiliteit.kwaliteitgericht.resultaatgericht.samenwerken.Wij bieden jou dekans om te werken aan aansprekende, uitdagende projecten. Vanafhaalbaarheidsstudies tot en met de begeleiding van de uitvoering.Dit in eendynamische en inspirerende werkomgeving.Technischeinnovatie en persoonlijke ontwikkeling zijn voor ons  sleutelwoorden evenals integraal ontwerpen. Ineen enthousiast team van professionals werken we samen om maximale resultatente boeken.ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 4 dagen geleden
Uitvoerder Bouw
Is verantwoordelijk (tijd, kwaliteit, informatie enorganisatie) voor de realisatie van (deel) projecten (door derden) bijafwijkingen escalatie naar projectleider/projectmanager;Is verantwoordelijk op de bouwplaats voor de kortetermijnplanning, de communicatie met derden en de afstemming tussen derden;Is verantwoordelijk voor het op tijd en juist invoerenvan de administratie op de bouwplaats;Is verantwoordelijk voor veiligheid (ARBO) op de bouwplaats;Operationeel aanspreekpunt op de bouwplaats;Rapporteert aan de Manager Projecten;Rapporteert operationeel aan de Projectmanager of een Projectleider;Geeft operationeel leiding aan een uitvoeringsteam.Functie-eisenJe hebt een afgeronde MBO/HBO- opleiding BouwkundeMinstens 10 jaar relevante werkervaring.Betreft een zeer pragmatische meewerkende uitvoerder;Mogelijkheid bestaat dat hij gedeeltelijk meewerkt in demontage;Moet een goed gevoel hebben met de voortgang vanmontagetijden zodat strak gestuurd kan worden op efficiëntie op de bouw;Kan meerdere projecten gelijktijdig aansturen;Heeft eigen montage ervaring en kan overweg met digitalemiddelen;Kan hiërarchisch en functioneel leiding geven aan eengroep monteurs;Je bent een vakman pur sang, en neemt van nature graaghet voortouw;Je kunt goed organiseren, werkt planmatig engestructureerd;Je verdiept je graag in de klant en bent in staat met hemmee te denken;Enthousiasme en uitstraling in het werken in ditvakgebied;Je hebt een ruime ervaring in nieuwbouw en renovatie inde utiliteit.Wat kan je van ons verwachten?Een uitdagende job en een enthousiast en zeer deskundigteam;Een open en informele werksfeer, waarin vakmanschap enambitie hand in hand gaan met het lef om te kiezen voor innovatieveoplossingen;Een uitstekend salaris en zeer concurrerendearbeidsvoorwaarden.ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 4 dagen geleden

Contactgegevens
Nova Engineering NL - Eindhoven
Nieuwegein
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Rick Roijackers