Klant van Jobbird LM Uitzendbureau

Werken bij LM UitzendbureauLM Uitzendbureau


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Wieringerwerf
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

LM Uitzendbureau” Een uitzendbureau met visie

LM Uitzendbureau is een breed uitzendbureau met het oogpunt op de techniek en met hart voor uw organisatie. Onze dienstverlening is het middel en onze mensen zijn de sleutel tot uw succes. LM Uitzendbureau heeft hard voor uw zaak en wij voelen ons sterk betrokken bij zowel onze klanten, flexwerkers en eigen mensen als bij de wereld waarin wij ons werk uitvoeren.

De regio’s waarin LM Uitzendbureau actief is in Nederland, verandert de komende periode sterk. Demografische verschuivingen, stijgende concurrentie en technologische vooruitgang leiden tot continue aanpassingen op de arbeidsmarkt. Allemaal punten die vereisen dat organisaties flexibel zijn en continu kunnen meebewegen met veranderingen. En daardoor behoefte hebben aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat LM Uitzendbureau de komende jaren een nog belangrijkere rol gaat spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende uitzendmedewerkers. Wij hebben namelijk maar één doel: bijdragen aan het succes van úw organisatie en medewerkers in de techniek. Onze mensen – een LM uitzendmedewerker herken je uit duizenden – maken daarin het verschil. Zij zijn het die deze doelstelling dagelijks waarmaken in de praktijk. Daarin zijn ze betrokken, inventief en daadkrachtig. Zíj vormen de basis van ons Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Juridisch adviseur Stadsbeheer

  • Nieuw
  • 1 views
  • Almere
  • 24-32 uur
  • WO/Universitair
  • €5000 - €7500 euro
  Functie :  Juridisch adviseur StadsbeheerSluitingsdatum Vacature : 02-02-2017 17.00 uur  Aanvang opdracht: 13-2-2017 Voltooiing opdracht: 1-12-2017 Optie verlenging: 4 x 3 maandenUren: 24 per week   Opdrachtomschrijving :  De functie richt zich op de afdeling Advies- en Ingenieursbureau (AIB) van Stadsbeheer, en bestrijkt de werkvelden ‘grijs’ ‘groen’ en ‘blauw’, met elementen als aanleg en onderhoud van infrastructuur, openbaar groen, water- en havenbeheer, rioleringen, kabels en leidingen, etc.Het betreft een zeer divers werkveld, juridisch bestaande uit privaatrecht, publiekrecht, bijzondere wetten. Voorbeelden zijn werkzaamheden als infrastructurele afspraken met Prorail, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, aanbestedingen en contractvorming (UAV, UAV-GC), bouwclaims, actualiseren bebouwde kom, bomenverordening, onttrekkingen aan de openbaarheid, (bezwaarschriften inzake) verkeersbesluiten, faillissementen van aannemers.  Kandidaatomschrijving  : De kandidaat moet in ieder geval over de volgende compententies beschikken: Je hebt WO werk- en denkniveau met een juridische opleiding; Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring; Je beschikt over goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden; Je beschikt over de kennis en ervaring op het gebied van Privaatrecht; Je hebt aantoonbaar ervaring met adviesvaardigheden; Je beschikt over omgevingssensitiviteit; Het is een pré als de kandidaatr enige affiniteit met het vakgebied Beheer Openbare ruimte heeft. De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.  CV / Functie Eisen ( Weging ) : *Op cv aantoonbaar een afgeronde opleiding WO-Rechten.*Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, in de functie van Juridisch adviseur binnen een overheidsinstantie.*Op cv aantoonbaar meerjarige werkervaring als Juridisch adviseur. 3 t/m 4 jaar werkervaring (5 %) 5 t/m 6 jaar werkervaring (9 %) 7 of meer jaar werkervaring (20 %)   Weging: 20 %*Op cv aantoonbaar beschikbaar op de werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.   Weging: 10 %*Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, op het gebied van Privaatrecht.   Weging: 20 % Motivatiebrief : Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht. De door de kandidaat geschreven brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. Het is een pré als de kandidaat omschrijft dat hij/zij affiniteit heeft met het vakgebied Beheer Openbare ruimte.  Weging: 25 % Sollicitatiegesprek : Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke  beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat omschrijving. Tevens  wordt er gekeken of er een klik met de kandidaat is.  Weging: 25 % Gespreksplanning : De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een solliticatiegesprek. De gesprekken staan gepland op woensdag 8 februari 2017. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden. Toelichting op rooster : De dagen zijn in overleg in te delen. Pré als de kandidaat beschikbaar is op de maandag, dinsdag en donderdag.    Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en eventueel een kopie van uw Diploma voor naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Procesregisseur Opdrachtverlening Schuldhulpverlening

  • Nieuw
  • 0 views
  • Amsterdam
  • 24-32 uur
  • WO/Universitair
  • €3500 - €5000 euro
  Functie :  Procesregisseur Opdrachtverlening Schuldhulpverlening Sluitingsdatum Vacature : 01-02-2017 17.00 uur     Aantal uren per week : 24Duur : 6 maanden + optie op verlenging    Profiel Organisatie :Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het cluster voor de overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet. De resultaten die op de hoofdprocessen binnen het cluster Sociaal behaald dienen te worden zijn: 1. Meer mensen aan het werk en een toename van participatie, gezondheid, veiligheid in gezinnen en jeugd met schoolsucces en perspectief op de arbeidsmarkt 2. Minder mensen in (onnodig geëscaleerde) problemen door preventie en tijdige interventies 3. Minder mensen in armoede 4. Toename van het aantal burgers dat op eigen kracht of met behulp van netwerken in de samenleving een oplossing vindt 5. Toename van zelfregie en –service door burgers als het gaat om enkelvoudige vragen (zoals het zelf digitaal een uitkering aanvragen) 6. Toename maatschappelijke coalities om de door het college gestelde doelen te realiseren  Profiel Opdracht : De procesregisseur/kwartiermaker is verantwoordelijk voor de volgende zaken: – Is vanuit de afdeling Armoedebestrijding verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan de instellingen die de maatschappelijke dienstverlening uitvoeren met name op het onderdeel schuldhulpverlening; – Is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de inhoudelijke en procesmatige voorbereidingen van de prestatiedialogen met de maatschappelijke instellingen; – Vervult de rol van voorzitter tijdens de tertiale prestatiedialogen; – Vervult voor wat betreft de schuldhulpverlening een verbindende/aansturende rol op de gebieden; beleid, audit en financiën; – Managet de keten, verzamelt de managementinformatie en stuurt op basis daarvan tactisch en strategisch op de uitvoering van het dossier;   Verdere werkzaamheden omvatten: – Draagt zorg dat de managementinformatie tijdig aangeleverd wordt; – Maakt afspraken met de maatschappelijke instellingen over de wijze waarop de samenwerking plaats vindt en hoe de    aansturing van de samenwerking plaats vindt; – Houdt het overzicht op de wensen (politiek, beleid, cliënten) en de uitvoerbaarheid van de te maken afspraken; – Waakt er voor, op tactisch en strategisch niveau, dat het integrale opdrachtgeverschap met de Stadsdelen en Zorg is    ingericht en dat dit zo blijft; – Werkt nauw samen met de cijferanalist; – Rapporteert/escaleert indien een knelpunt niet kan worden opgelost; – Bewaakt uitputting budget via tertiale realisatiecijfers besprekingen; – Voorbereiden ondersteunen bij jaarlijkse subsidieaanvraag en beschikkingen; – Vervullen van secretarisrol bij het Opdrachtgeversoverleg en streeft naar integraliteit van opdrachtgeverschap; – Initiëren projecten om proces te verbeteren en/of budgettaire uitgaven te beheersen.  Functie / CV Eisen ( Weging ) : * De kandidaat heeft een afgeronde WO- opleiding in de richting Bedrijfskunde/Bedrijfseconomie.  ( Kopie Diploma Toevoegen ) *De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met schuldhulpverlening.   Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.*De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring (sociaal domein) binnen een 100.000+ gemeente.   Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren*Heeft de kandidaat training gevolgd op het terrein van schuldhulpverlening?  Indien u aan deze wens kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.  Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 35%*Is de kandidaat bekend met instellingen voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam?  Indien u aan deze wens kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.  Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 35%*Heeft de kandidaat ervaring vanuit inkoop/subsidies met het voeren van evaluatiegesprekken vanuit de rol van opdrachtgever?  Indien u aan deze wens kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv door de onderdelen te arceren.  Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 30%*De kandidaat is direct beschikbaar na datum gunning, voor een periode van 6 maanden. Het aantal uren is 24 per week.   Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities.   Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties: – Visie op samenwerking hebben en blijvend ontwikkelen; – Strategisch kunnen handelen: hoofd en bijzaken goed kunnen scheiden; – Politieke sensitiviteit: weten welke zaken politiek van belang/gevoelig zijn en hier snel naar kunnen handelen/op kunnen reageren; – Tactisch handelen: vertalen van strategie naar uitvoering kunnen goed kunnen omgaan met veel verschillende wensen en belangen; – Proactief handelen: signaleren en op basis daarvan acties uitzetten in het belang van de burger of het proces/de samenwerking; – Sensitief/zakelijk: zacht op de relatie hard op de inhoud; – Flexibiliteit: kunnen schakelen tussen directie en uitvoering; – Betrokken zijn/verbinden: om bovenstaande te kunnen realiseren moet er sprake zijn van een mensen mens. Hij/zij moet zich goed kunnen verplaatsen in anderen: ondanks niet formele bevoegdheden, moet er toch aangestuurd worden om de uitvoer op het dossier goed te laten verlopen; – Complexe situaties overzien: deze situaties kunnen terugbrengen naar praktische oplossingsrichtingen; – Als opdrachtgever kunnen functioneren: vertalen van opdrachten naar dienstverlening en vervolgens de maatschappelijke instellingen kunnen aansturen om de doelen te behalen. Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.    Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 01-02-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
 • Senior projectmanager Integrale kentekenonderzoeken

  • Nieuw
  • 6 views
  • Amsterdam
  • 32-40 uur
  • HBO
  • €5000 - €7500 euro
  Functie : Senior projectmanager Integrale kentekenonderzoekenSluitingsdatum Vacature : 01-02-2017 17.00 uur   Aantal uren Per week : 32Duur : 24 Maanden   Profiel Afdeling : Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van het organisatieonderdeel Ruimte en Economie en de 13 afdelingen met 2584 medewerkers die samen dit organisatieonderdeel vormen. De afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 afdelingen met 284 medewerkers binnen het organisatieonderdeel Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten. V&OR met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega afdelingen en stadsdelen.  Profiel Opdracht : De senior projectmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van integrale kentekenonderzoeken en de daaruit voortvloeiende spinn-off projecten, zoals de aanpak van buurt gerelateerde parkeerproblematiek, en de aanpassing van bewegwijzering en parkeerverwijzing. De werkzaamheden omvatten beleidsvorming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van parkeer – en verkeersonderzoeken en coördinatie en implementatie van de daaruit voortvloeiende projecten. De senior projectmanager coördineert, organiseert en evalueert de uitvoering van de plannen en stuurt daarbij de relevante projectteams aan en koppelt zorgvuldig en helder terug naar het bestuur. Verder dient de senior projectmanager draagvlak te creëren bij stakeholders en op basis van de beschikbare gegevens en draagvlak een duidelijk plan van aanpak te maken, inclusief de financiële consequenties. Ook behoort tot het takenpakket, het inventariseren, analyseren en interpreteren van de aanwezige knelpunten, stakeholders, en oplossingsmogelijkheden.   CV / Functie Eisen ( Weging ) : * De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante    werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma. Dit moet duidelijk blijken uit het cv. Een kopie van het diploma kan toegevoegd worden*De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in het creëren van draagvlak bij stakeholders en kan op basis van de  beschikbare gegevens en draagvlak, een duidelijk plan van aanpak maken, inclusief planning en budgettering.  Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv. Daarnaast voegt u een document van max 1 A4  toe in de map  achter deze vraag waarin u een concreet voorbeeld van deze ervaring beschrijft, waarbij u de  bovengenoemde punten in de eis beschrijft  en waar u deze ervaring heeft opgedaan.*De kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring in een functie waarbij hij/zij de uitvoering van de plannen coördineert,  organiseert en evalueert en daarbij de relevante projectteams aanstuurt en de voortgang / resultaten zorgvuldig en  helder terugkoppelt naar het bestuur / managementteam. Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken  uit het cv. Daarnaast voegt u een document van max 1 A4 toe in de map achter deze vraag waarin u een concreet  voorbeeld van deze ervaring beschrijft, waarbij u de bovengenoemde punten in de eis beschrijft en waar u deze ervaring  heeft opgedaan*De kandidaat heeft tenminste een jaar ervaring met integrale kentekenonderzoeken met een omvang van minimaal 400  camera’s (combinatie van vaste én mobiele camera’s) in een 100.000+ gemeente. Indien u aan deze eis kan voldoen  dient dit duidelijk te blijken uit het cv*De kandidaat heeft tenminste een jaar ervaring met het in kaart brengen van gedetailleerde vervoerspatronen,  herkomst- bestemmingsmatrices, vervoersmotieven van gespecificeerde doelgroepen, op basis van de cameradata,  verrijkt met RDW gegevens en NPR gegevens. Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv*De kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring met het vertalen van deze data (zoals beschreven in de hierboven  vermelde eis) in doelgroep gerelateerde maatregelen en uitvoeringsplannen op te stellen op basis van de geformuleerde  maatregelen. Indien u aan deze eis kan voldoen dient dit duidelijk te blijken uit het cv* Graag ontvangen we een motivatie betreffende deze functie, van max 1 A4, waarom u goed aansluit bij de gestelde    eisen en wensen.  Heeft de kandidaat tenminste 5 jaar ervaring in de functie van projectmanager op het gebied van participatietrajecten? Indien u aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan duidelijk beschreven te staan in het cv. Is dit niet het geval dan stellen we de score bij naar nul punten.Ja: 100 puntenNee: 0 puntenWeging: 30%*Heeft de kandidaat tenminste 5 jaar ervaring in de functie van projectmanager op het gebied van het aanpakken van  parkeer- en verkeersproblematiek in een G4 gemeente? Indien u aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en  waar deze ervaring is opgedaan   duidelijk beschreven te staan in het cv. Is dit niet het geval dan stellen we de score bij  naar nul punten.  Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 25%*Heeft de kandidaat tenminste 5 jaar ervaring in de functie van projectmanager op het gebied van infrastructurele  projecten ?  Indien u aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan duidelijk beschreven te staan in het cv. Is  dit niet het geval dan stellen we de score bij naar nul punten. Ja: 100 punten  Nee: 0 punten  Weging: 25%*Heeft de aangeboden kandidaat tenminste 5 jaar ervaring met het opstellen van bestuurlijke besluiten?  Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dient deze ervaring en waar deze ervaring is opgedaan beschreven te    staan in het cv.    Is dit niet het geval dan stellen we de score bij naar nul punten.   Ja = 100 punten   Nee = 0 punten   Weging: 20% *De kandidaat is beschikbaar per 15 februari 2017 tot 15 februari 2019, mits er een positief besluit valt over de inhuurperiode van twee (2)  jaar.Deze informatie is bekend op 24 januari 2017 en zal meegenomen worden in de Nota van Inlichtingen. Het aantal uren is 32 per week.  Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties: – Omgevingsbewustzijn – Expert niveau – Samenwerken – Expert niveau – Relatiebeheer – Expert niveau – Resultaatgerichtheid – Expert niveau – Overtuigingskracht – Expert niveau Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.    Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 01-02-2017 17.00 uur naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )
Bekijk alle vacatures van dit bedrijf

Contactgegevens
LM Uitzendbureau
Schoof Schoof
1771PC Wieringerwerf
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Svetlana Lungman
031682140999