Werken bij POSGPOSG

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Accountancy
Locaties
Zeewolde
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee


Plan route

Afstand

Vacatures

Klantmanager Werk
Het team Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van de bijstandsklanten van de gemeente. De gemeente heeft klantmanagers/accountmanagers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling van de klanten naar werk. Met de klantmanagers is een taakstelling afgesproken met betrekking tot het aantal klanten dat maandelijks moet uitstromen naar regulier werk. De klantmanagers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het opleggen van maatregelen indien klanten niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.De klantmanagers hebben instrumenten tot hun beschikking om klanten naar werk te bemiddelen maar deze worden heel selectief ingezet. Deze worden alleen ingezet indien er daadwerkelijk uitstroom naar werk kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld indien een werkgever iemand in dienst wil nemen maar hiervoor tijdelijk een loonkostensubsidie wenst of de bekostiging van een opleiding. De gemeente investeert niet in langdurige reintegratietrajecten die niet tot uitstroom leiden.Taken en verantwoordelijkhedenAls ervaren klantmanager/accountmanager ga je zelfstandig en resultaatgericht een eigen caseload beheren. Voer je intakegesprekken met cliënten en stel je samen een trajectplan op richting scholing en de arbeidsmarkt. Je bewaakt de voortgang van het trajectplan en legt de resultaten vast in GWS en het onderdeel Suite.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het hunten van vacatures en voor het succesvol bemiddelen van klanten naar reguliere arbeid. De klantmanager/accountmanager is in belangrijke mate bezig met de directe bemiddeling van klanten naar regulier werk (en additioneel met hiervoor noodzakelijke coaching en training). Tot slot draagt de klantmanager/accountmanager zorg voor het onderzoek naar en voor het opleggen van een maatregel.De Klantmanager heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:• Het in een kort tijdsbestek bemiddelings- en plaatsingsrijp maken van klanten door middel van intensieve, efficiënte en effectieve individuele coaching;• Het om die reden voeren van klantgesprekken volgens een door de organisatie vastgestelde planning van drie dan wel zeswekelijks.• Een resultaatverplichting van 100 uur uitkeringsonafhankelijkheid per maand als gevolg van bemiddeling naar regulier werk of als gevolg van oplegging/uitvoering van een maatregel;• Het leggen van contacten met werkgevers (actieve werkgeversbenadering, deels op basis van koude – en deels op basis van warme acquisitie en gericht op bemiddeling) en met hen concrete afspraken maken over het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden.• Afstemming en samenwerking met de overige Jobhunters / Klantmanagers werk en met de Accountmanagers WerkgeversServicepunt.Functie-eisenDe klantmanager dient te beschikken over HBO denk- en werkniveau en over onderstaande kennis en ervaring:• Minimaal 3 jaar recente en aantoonbaar succesvolle ervaring in de rol van Klantmanager werk ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, met de directe werkgeversbenadering en met een concrete bemiddeling van bijstandsklanten naar werk;• De beschikking over een relevant en actueel (werkgevers)netwerk;• Ruime ervaring als succesvol coach van bijstandsklanten gericht op activering (met name voor wat betreft de verbetering van werknemersvaardigheden) en bemiddeling;• Kennis van wetgeving op het terrein van het sociale domein;• Ervaring met het werken en registeren in GWS en de Suite is een must;• Ervaring met accountmanagement informatiesystemen (in relatie tot het vastleggen van de gerealiseerde werkgeverscontacten).Tevens zijn de volgende competenties vereist:• Communicatief sterk;• Commercieel en zakelijk ingesteld;• Samenwerken en kunnen enthousiasmeren;• Plannen en organiseren, netwerkvaardigheid en resultaatgerichtheid;• Politiek bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;• Klanten in beweging kunnen brengen en hen direct aanspreken op gemaakte afspraken.ArbeidsvoorwaardenDe aanvang en duur van de opdracht is afhankelijk van de desbetreffende opdrachtgever.Sollicitatieprocedure 5 dagen geleden
Directieadviseur
• Je adviseert het college, de directie en het MT over complexe politieke en bestuurlijke aangelegenheden.• Je bewaakt de voortgang van planningsaangelegenheden op concernniveau.• Je adviseert de directie en het MT over de consequenties van organisatieontwikkeling en -beleid en het in de organisatie uitzetten van programma’s en politieke afspraken.• Je zorgt voor een adequate agendasetting van vergaderingen van het MT en het formeel overleg met de ondernemingsraad.• Je signaleert ontwikkelingen, adviseert de portefeuillehouder, de directie en het MT ter zake en neemt het initiatief tot nadere beleidsontwikkeling in algemene zin.• Je bewaakt de kwaliteit van processen en producten, waaronder stukken ten behoeve van college en raad en fungeert als sparringpartner voor de griffie.• Je adviseert en ondersteunt de concernstaf bij het opstellen van begroting, verantwoordingsrapportages en budgetbewaking. In het verlengde daarvan draag je bij aan de organisatiebrede doorontwikkeling van de P&C-cyclus.• Je draagt bij aan de doorontwikkeling van ons algemene beleid ten aanzien van regionale samenwerking en verbonden partijen.• Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in de maatschappij en bij andere overheden, vertaalt in- en externe ontwikkelingen naar beleidsvorming en formuleert (beleids)plannen en nota’s. Tevens draag je zorg voor de implementatie en uitvoering hiervan.Functie-eisen• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.• Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling en -implementatie, organisatieverandering en het werken binnen de gemeentelijke overheid. • Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken, je schriftelijke taalvaardigheid is uitstekend en je beschikt over digitale vaardigheden (Word, Excel, zaakgericht werken).• Je hebt kennis van de planning- en controlcyclus of kunt je dit snel eigen maken. • Je beschikt – naast onze kerncompetenties samenwerken, resultaat- en klantgerichtheid – over de volgende competenties: overtuigingskracht, analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht start per 1 januari 2017 en kent in eerste instantie een doorlooptijd van 4 maanden, met optie op verlenging. De inzet bedraagt 32 uur per week.Sollicitatieprocedure 5 dagen geleden
Auditor Balansdossiers - Veenhuizen & Den Haag
Voor de locaties Veenhuizen en Den Haag zoekt het team Kwaliteit van DJI verschillende Auditor Balansdossiers. In deze opdracht ga je gedurende drie weken aan de slag met het controleren van de balansdossiers.Functie-eisen- Relevante HBO/WO opleiding- Achtergrond in de Accountancy- Ruime werkervaring binnen Audit-werkzaamheden, ervaring binnen de overheid heeft de voorkeurArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot dinsdag 22 november. De opdracht kent een doorloop van 3 weken, periode van 13 januari t/m 3 februari 2017. De inzet is 36 uur per week.Sollicitatieprocedure 14 dagen geleden
Teamleider Sociaal Domein
• Je zorgt voor implementatie van concern- en afdeling breed beleid binnen het team.• Je coördineert, begeleidt en ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij optimaal functioneren.• Je creëert de randvoorwaarden voor de medewerkers waarbinnen zij het werk zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren.• Je maakt afspraken met je teamleden, houdt de voortgang bij en voert daar gesprekken over;• Je bent primair verantwoordelijk voor de teamresultaten en de –ontwikkeling.• Je zorgt ervoor dat jouw team samenwerkt en afstemt met andere teams. Hiermee draag je bij aan het integraal bereiken van de organisatiedoelen. • Je functioneert als sparringpartner voor zowel je afdelingshoofd, het MT als de gemeentesecretaris.• Je zorgt voor de totstandkoming van nieuw beleid; een actuele opgave voor de periode • 2016- 2017 Is het ontwikkelen van nieuw beleid binnen het sociaal domein; Je zorgt samen met andere gemeentelijke teams en externe dienstverleners ervoor, dat er beleid wordt ontwikkeld binnen de mogelijkheden van het sociaal domein. Hiermee positioneer je de gemeentelijke organisatie als regisseur en facilitator ter bevordering van de eigen kracht van de maatschappelijke organisaties die opereren binnen het sociaal domein;• Je geeft mede vorm aan een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van jouw team.Functie-eisen• Je beschikt over tenminste een HBO werk- en denkniveau;• Je bent in staat een strategisch vergezicht te vertalen naar de ontwikkelopdracht die er voor het teams ligt en dit te vertalen in concrete stappen die het team en de organisatie daarin moeten zetten;• Je kunt vraagstukken helder formuleren;• Je hebt overzicht en kunt organiseren op operationeel en tactisch niveau; • Je kunt effectief en met gemak omgaan met zowel de werkvloer, management als het bestuur;• Je beschikt over aantoonbare leidinggevende en coachende capaciteiten;• Je hebt ruime ervaring (tenminste 3 jaar) in een vergelijkbare functie.• Je hebt inzicht in taken en functionele verhoudingen van de teams en op hoofdlijnen van de gemeentelijke organisatie.• Verder voldoe je aan de volgende competenties: uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, resultaat- en omgevingsgerichtheid, politieke sensitiviteit.ArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot woensdag 23 november. De opdracht start zo snel mogelijk en kent in eerste instantie een doorlooptijd van een jaar. De inzet bedraagt 32-36 uur per week.Sollicitatieprocedure 19 dagen geleden
Projectleider Implementatie Midoffice Suite
• Projectleiding van vervolg implementatie Mid Office suite van Brein• Ondersteuning bij opzet en inrichting beheer Mid Office suiteFunctie-eisen• Ervaring met de invoering van zaak- en proces gericht werken.• Aantoonbare afgeronde en succesvolle implementaties van Mid Office suites. • Ruim inzicht in en ervaring met alle aspecten die relevant zijn bij deze implementaties, zowel op organisatorisch, architectonisch, functioneel als technisch vlak.• Ervaring als projectleider binnen de lokale overheid• Ervaring met het inrichten van (functionele) beheersituaties binnen een gemeente.• Ruime ervaring met het communiceren met alle geledingen binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie onderdelen.• Stevige politieke sensitiviteit.• Is zeer pragmatisch ingesteld• Is analytisch en weet daardoor hoofd- en bijzaak uit elkaar te houden en snel de kern van de uitdagingen te benoemen.• Weet het project realistisch en haalbaar te definiëren, te houden en aan te sturen.• Is goed op de hoogte van de (landelijke) ontwikkelingen en standaarden rond de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening:o Stelsel van basisregistratieso Zaakgericht werkeno Bedrijfsinformatie (BI)o Papierarme bedrijfsvoering en dienstverleningo Kanaalsturing• Kennis van en ervaring met diverse gemeentelijke ICT landschappen, dienstverleningsmodellen, landelijk architectuurmodellen, etc.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht start op zo kort mogelijke termijn en kent in eerste instantie een doorlooptijd van een jaar, met optie op verlenging. De inzet bedraagt drie tot vier dagen per week.Sollicitatieprocedure 20 dagen geleden
Medewerker Sport en Accomodaties
• Afwikkelen harmonisatietraject buitensportaccommodaties• Projectleiding bij aanbesteding en uitvoering onderhoud • Voorbereiden en implementeren beleid• Het maken van voorstellen voor college en gemeenteraad • Het adviseren van het management over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied• Verantwoordelijk voor het beheer en exploitaties van de sportaccommodaties• Vraag op gebied van sport en accommodatiesFunctie-eisen• Hbo opleiding op gebied van sport(management) en accommodaties• Min 5 jaar ervaring bij een gemeente • Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden• Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen• OmgevingssensitiefArbeidsvoorwaardenReacties zijn welkom tot donderdag 17 november. De opdracht start per 1 december 2016 en kent in eerste instantie een doorlooptijd tot eind juli 2017, met optie op verlenging.Sollicitatieprocedure 20 dagen geleden

Contactgegevens
POSG
Zeewolde
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Receptie POSG
088 330 20 00

Mogelijk interessante vacatures

Assistent Accountant 2e stap!
Etten-leur   Rousch
30+ dagen geleden
Gevorderd Assistent Accountant - Controlepraktijk
Zaandam   Rousch
30+ dagen geleden
Zelfstandig Assistent Accountant AA
Rotterdam   Rousch
30+ dagen geleden
Belastingadviseur - 3-5 jaar ervaring
Gouda   Rousch
30+ dagen geleden
Assistent accountant RA - mogelijkheid RA opleiding
Dordrecht   Rousch
30+ dagen geleden
Assistent accountant
Den haag   Rousch
30+ dagen geleden