Matchd

Werken bij MatchdMatchd

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Venray
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
2014

Wie zijn wij?

Missie Het vervullen van vacatures op voornamelijk interim basis bij (semi) overheid en het bedrijfsleven, gebruikmakend van onze gezamenlijke kennis van de arbeidsmarkt, recruitment en vakgebieden. Hierbij wordt de balans gezocht tussen het belang van de klant om de vacature op de juiste manier in te vullen en de wens van de kandidaat voor een leuke en leerzame werkplek tegen een eerlijke en marktconforme vergoeding. Visie Met een open en eerlijke houding de match tot stand brengen tussen werkzoekenden en opdrachtgevers zorgt altijd voor een win-win situatie. Voor iedereen een eerlijke vergoeding; geen hoge marges, geen uitgeknepen tarieven of misbruik maken van een tekort in de markt. Dit alles omkleed met een directe en eerlijke communicatie zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Wat bieden wij?

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204


Medewerkers

Amber Mahawat Khan
+31332048201

Plan route

Afstand

Vacatures

Informatie-adviseur Collectivisering Omgevingswet
Startdatum: 1-2-2017Einddatum: 1-5-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 32Sluitingsdatum: 12-01-2017 om 12:00 uurHet project Collectiviteit en Sourcing OmgevingswetEen aantal mogelijkheden voor collectiviteit (voor zover gerelateerd aan de Omgevingswet) is reeds onderzocht en uitgewerkt in vervolg op het VIVO-traject. Tot op heden is echter niet systematisch in beeld gebracht op welke vlakken/onderwerpen collectiviteit in deze context gewenst en haalbaar is. Daarbij liggen er vragen ten aanzien van samenhang, inrichting en besturing van de collectiviteitsambities (afzonderlijk of als ‘pakket’).Het project Collectiviteit en Sourcing heeft ten doel te komen tot een integraal beeld van de mogelijkheden voor collectiviteit, de haalbaarheid daarvan en de samenhang ertussen. Dit voortbouwend op de resultaten van VIVO en met inbegrip van de beelden die nu in ontwikkeling zijn bij de reeds in gang gezette collectiviteitstrajecten. Daarbij dienen ook de mogelijkheden voor de borging en de governance (inrichting, besturing, financiering) van collectiviteit verkend te worden. Het totaal dient uit te monden in een advies voor de verdere ontwikkeling(en) van collectiviteit(en) aan de opdrachtgever, dat voldoende handvatten biedt voor bestuurlijke afwegingen. De realisatie van collectiviteit zal – na besluitvorming – ondergebracht worden in andere, reeds bestaande dan wel in te richten projecten. Het project heeft daarmee en analyserende, een verbindende en een voorbereidende opdracht.Doel van de opdrachtWij zoeken een senior Adviseur die, gezamenlijk met een meer juridisch/bestuurlijk georiënteerde adviseur en een projectondersteuner, het projectteam zullen vormen. Concreet zijn de thans voorziene deliverables van dit project de volgende:Een allesomvattend overzicht van gewenste en haalbare collectiviteiten ihkv de omgevingswet, zowel alle reeds lopende trajecten als de in dit project onderkende collectiviteiten. Zodat alle gewenste gemeentelijke collectiviteiten ihkv de omgevingswet in beeld zijn; De afwegingscriteria die zijn toegepast bij zowel de keuze van onderwerpen van collectiviteit als de vormen (waaronder sourcing) ervan. Zodat duidelijk is wat de keuze voor gewenste en haalbare collectiviteiten heeft bepaald; Een evaluatie van de inhoudelijke samenhang tussen alle onderkende collectiviteiten. Zodat duidelijk is wat de samenhang is en hoe daar op gestuurd kan gaan worden; Suggesties voor de governance (inrichting, besturing en financiering) van de collectiviteiten in samenhang. Zodat duidelijk is welke wijzen van governance mogelijk zijn en hier later een keuze uit gemaakt kan worden; Suggesties voor de opzet en structuur van de ontwerp- en realisatiefase. Zodat duidelijk is op welke manieren de realisatie van de verschillende collectiviteiten ingericht en bestuurd kan worden.Verantwoordelijkheden en resultaatgebiedenInventariseren, samen met gemeenten, van collectiviteiten die in het kader van de invoering van Omgevingswet wenselijk zijn en haalbaar. Inclusief de vorm van deze collectiviteiten en het gewenste niveau (gemeentelijk, interbestuurlijk of in het DSO). Dit vanuit een gedegen kennis van het DSO, het gemeentelijke informatielandschap en visie(s) op collectiviteit; Inventariseren van lopende projecten gericht op collectiviteit (bij KING, bij grote gemeentelijke samenwerkingen, in andere bestuurslagen, in DSO en in Digitale Agenda 2020), de daar gehanteerde afwegingscriteria en inclusief de daar beoogde plannen en vormen van collectiviteit (waaronder sourcing) en denkbeelden over governance (inrichting, besturing en financiering) waarop in het kader van de Omgevingswet kan worden voortgebouwd; Formuleren van afwegingscriteria, te hanteren bij de beslissing bepaalde behoeften wel of niet collectief in te vullen en bij de keuze van de vorm van collectiviteit (waaronder sourcing); Waar nodig uitvoeren van impactanalyses om de effecten en haalbaarheid van collectiviteit nader in beeld te brengen ten behoeve van adviezen aan de Taskforce Omgevingswet en de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid; Evalueren van de inhoudelijke samenhang tussen bestaande en (mogelijk) te starten ontwikkelingen naar collectiviteit; uitbrengen van advies om deze samenhang te managen; Vanuit bovenstaande komen tot voorstellen en scenario’s voor de verdere ontwikkeling van collectiviteit , het bewaken van de samenhang daarin, en deze afstemmen met belanghebbenden. Voorbeelden van collectiviteiten zijn niet alleen centrale infrastructuur of functionaliteiten, maar ook serviceorganisaties (bijvoorbeeld t.b.v. Regelbeheer); Alle werkzaamheden in nauwe samenwerking met gemeentelijke deskundigen, architecten, andere projecten binnen KING en externe deskundigen. Functie-eisenWO-opleiding afgerond of heeft tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau minimaal vijf jaar recente (opgedaan in afgelopen 8 jaar) werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening kennis van gemeentelijke processen in het fysieke domein, van informatiestromen, van informatievoorzieningen en van ICT-infrastructuur minimaal 5 jaar recente (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) werkervaring als (senior) adviseur in strategische sourcingvraagstukken op het vlak van ICT en Informatievoorziening recente(opgedaan in de afgelopen vijf jaar) werkervaring met het inrichten van informatieketens vanuit kennis van de onderliggende (architectuur)principes aantoonbaar (op basis van opleiding en/of werkervaring) kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de vraagstukken die daarin spelen  kennis van de context van de Omgevingswet door een inhoudelijke rol bij projecten of programma’s op dit terrein  kennis van de overheidsvisie op gegevensknooppunten en het stelsel van overheidsgegevensArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
Docent VMBO
Startdatum: zsmEinddatum: 1-6-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 12Sluitingsdatum: 5-12-2016 om 12:00 uurVoor een VMBO school zoeken wij met enige regelmaat docenten.  De school heeft een vriendelijke sfeer, een breed onderwijsaanbod, goede leerlingenzorg en goede leerresultaten.Wij zoeken docenten voor verschillende vakken zoals biologie, wiskunde, engels, groen (landbouw), etc. Functie-eisen2e graads lesbevoegdheid enige jaren ervaring als docentArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
Functioneel beheerder afdeling SIM BAZ-M&D
Startdatum: 22-12-2016Einddatum: 1-12-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 36Sluitingsdatum: 13-12-2016 om 17:00 uurDe afdeling SIM BAZ-M&D is onderdeel van de sector Middelen en Dienstverlening. Het betreft een nieuw gevormde afdeling die vanaf 1 november j.l. van start is gegaan. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening voor de sectoren Bestuurs- en Algemene Zaken (BAZ) en Middelen en Dienstverlening (M&D). De SIM-afdeling staat dus midden in de organisatie om een brug te slaan tussen de business en de informatievoorziening.Als functioneel beheerder word je belast en verantwoordelijk gehouden voor het uitvoeren van de onderstaande taken.Instructies maken en opleiding geven aan gebruikers. Signaleren van knelpunten en adviseren over veranderingen en nieuwe toepassingen. Verzorgen van beheer en onderhoud van de HR applicaties. Ontwikkelen en beheren van eenvoudige queries op basis van SQL en de BI-tool. Optreden als intermediair tussen gebuikers en leverancier(s). Testen van functionaliteit zowel bij projecten als bij releases en fixes. Onderhouden van de documentatie van applicaties.Wij zijn op zoek naar iemand die in een relatief korte tijd kennis van de organisatie en applicaties eigen kan maken, maar die ook in staat is om verbindingen te leggen met collega's, klanten en leveranciers.Naast de taken in de opdrachtomschrijving ben je:betrouwbaar; betrokken; verbinder; slagvaardig; positief kritisch.Functie-eisenHBO diploma Bedrijfskundige Informatica minimaal 1 tot 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie werkervaring en kennis van HR processen en HR-applicatiesArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
Business analist (Senior)
Startdatum: 01-01-2017Einddatum: 01-06-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 24Sluitingsdatum:  13-12-2016 om 17:00 uurBinnen de eenheid bestaat de behoefte aan het inhuren van een senior business analist. Deze analist wordt ingezet op de opdracht ‘Fase 1 Vernieuwing eerstelijns gezondheidszorg IT: DELIGHT’. Het doel van deze opdracht is om de de eerste fase van het project te komen tot de volgende producten: beschreven business eisen, business processen enbusiness regels, alsmede een verwervings-strategie en een Project lnitiatie Document voor de uitvoering van de rest van het project.De senior business analist zal zich met name richten op de eerste drie genoemde producten. De business analist zal onderdeel uitmaken van een team die deze opdracht gezamenlijk zal uitvoeren. In deze rol zullen zij belast worden met het inhoudelijk uitvoering geven aan de werkzaamheden. Dit zal gebeuren onder functionele aansturing van een projectleider.De taken en verantwoordelijkheden houden in:Is eindverantwoordelijk voor het analistenteam en levert vanuit expertise een inhoudelijke bijdrage aan complexe projecten/opdrachten; Analyseert en beschrijft de bedrijfsvoering; Helpt mee bij het opstellen van de business effecten en business case; Onderkent en specificeert business rules (rulespeak) decision management, casemanagement; Is vaardig in Object Georienteerde Analyse en Modellering; Maakt de vertaaislag van beleid/bedrijfsvoering naar de impact op de informatievoorziening; Onderkent kansen of knelpunten voor de opdrachtgever en vertaalt deze naar vernieuwingen in bedrijfsprocessen; Identificeert en ontwikkelt nieuwe en alternatieve aanpakken voor het uitvoeren van business/zorg-activiteiten die mogelijk zijn door de beschikbaarheid van informatietechnologie; Adviseert over de (on)mogelijkheden van en gevolgen voor de informatievoorzieningsbehoefte bij veranderingen in de beleidsdoelen en bedrijfsprocessen; Bewaakt beheersingsaspecten zoals tijd/planning, kwaliteit, risico’s, budget en informatie en bewaakt en beoordeelt de voortgang van de opdracht.Functie-eisenMinimaal afgeronde Hbo-opleiding bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica; Heeft minimaal drie jaar ervaring in het analyseren en beschrijven van (delen van) bedrijfsprocessen; Heeft in minimaal twee opdrachten gewerkt met service georiënteerde architectuur toepassingen en met het definiëren van business rules.  Is in minimaal twee opdrachten eindverantwoordelijk geweest voor het analistenteam en heeft daarin de analisten aangestuurd, opgeleid/getraind en beoordeeld; minimaal twee jaar gewerkt in de primaire processen van de eerste of tweedelijnsgezondheidszorg of heeft Minimaal twee jaar opdrachten uitgevoerd die te maken hadden met de verbetering van gezondheidszorg-processen Minimaal één jaar ervaring met decision- en casemanagement gecertificeerd op gebied van methoden voor verbetering bedrijfsprocessen/analysemethodieken/enterprise architectuur zoals LEAN. TOGAF of DEMO minimaal twee jaar ervaring met het werken met referentie architectuurmodellen binnen de gezondheidszorg zoals bij voorkeur het HIS-referentiemodel NHG minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van projectdocumentatie; waaronder adviezen en business casesArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
Testmanager Vervanging AAA Computers
Startdatum:01-01-2017Einddatum:30-06-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week:24Sluitingsdatum:02-12-2016 om 17:00 uur.Testmanager ten behoeve van het project "Vervanging AAA Computers".Heeft ruime ervaring op het gebied van testmanagement van bedrijf kritische systemen (24/7) Bezit projectleiderscompetenties op niveau IPMA D of kan aantonen deze middels ervaring te hebben verkregen Is uitermate analytisch Is ondernemend Kan goed omgaan met mensen Hoog normbesef Kandidaat moet vertrouwen uitstralen Heeft veel ervaring met testmanagement binnen ATM projecten met een grote ICT component HBO niveauFunctie-eisenminimaal één project als testmanager van een minimaal een jaar en 24 uur per week succesvol afgerond de afgelopen 3 jaar op het gebied van Air Traffic Management Heeft ruime ervaring op het gebied van testmanagement van bedrijf kritische systemen (24/7) Bezit projectleiderscompetenties op niveau IPMA D of kan aantonen deze middels ervaring te hebben verkregen Is uitermate analytisch Is ondernemend Kan goed omgaan met mensen Hoog normbesef Kandidaat moet vertrouwen uitstralen Heeft veel ervaring met testmanagement binnen Air Traffic Managment projecten met een grote ICT component HBO niveauArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden
Projectleider team bankverwerking
Startdatum: zsmEinddatum: 1-4-2017Optie op verlenging: JaAantal uur per week: 24Sluitingsdatum: 8-12-2016 om 10:00 uurHet organisatieonderdeel Financien heeft een opdracht voor een Projectleider team bankverwerking. Financiën is onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering. Financiën is met haar producten en processen verbonden met alle primaire processen van de gemeentelijke organisatie en vormt daardoor een belangrijke partner voor iedereen binnen het concern. Financiën bestaat uit z’on 55o medewerkers en kent op dit moment nog drie afdelingen: Debiteuren/crediteuren, Grootboek en Betalingsverkeer en P&C en Advies (PCA).De hoofdtaken van Financiën zijn:-Een up-to-date financiële administratie en verslaglegging;-Helder proces van financiële planning, Financial Control en geconsolideerde P&C producten;-Het verzorgen van financiële advisering en managementrapportages ter ondersteuning van het management;-Het inrichten, ontwikkelen en beheren van de administratieve organisatie en interne beheersing;-Externe rapportages en verantwoording.Op dit moment bevindt Financiën zich in een doorontwikkeling/reorganisatie en is er op kort termijn een ervaren projectleider nodig voor de inrichting van het nieuwe team Bankverwerking.WerkzaamhedenOptimaliseren van betaalproces en inrichten van het team Bankverwerking. Het eindresultaat moet zijn: oprichting en werkend krijgen van het team die de bankafschriften van alle gemeenschappelijke bankrekeningen verwerken via een eenduidig proces en vanuit een gemeenschappelijk doel (via de resultaatgebieden: bemensing, processen, bankrekeningen, inrichting systeem e.d. Functioneel aansturen projectmedewerkers.Functie-eisenWO werk- en denkniveau bij grotere gemeenten ruime ervaring opgedaan in het leiden van projecten met een aantoonbaar succesvol resultaat ruime kennis van en ervaring met het herinrichten van financiële processen binnen grotere Gemeenten ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke grootboekadministratie ruime ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij grotere gemeenten kennis van en ervaring met AFS 2.0 zeer ruime aantoonbare ervaring in complexe bestuurlijke organisaties kennis en ervaring op het gebied van het jaarrekeningtraject binnen een gemeentelijke organisatie binnen de G4ArbeidsvoorwaardenSollicitatieprocedure 2 dagen geleden

Contactgegevens
Matchd
Venray
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Amber Mahawat Khan
+31332048201