De nieuwe organisatie

Werken bij De nieuwe organisatieDe nieuwe organisatie

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Gezondheids/welzijn sector
Locaties
Almelo
Aantal medewerkers
51-200
Internationaal actief
Nee
Jaar van oprichting
2013

Wie zijn wij?

De Nieuwe Organisatie is dé regionale organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Noordwest-Twente. De Nieuwe Organisatie bestaat uit: Maatschappelijk Werk noordwest Twente, Scoop welzijn en Sociale Wijkteams Almelo.

Wat bieden wij?

Wie is onze klant? De dienstverlening van DNO is er voor alle burgers in Twente, van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Ze ondersteunt burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie. DNO werkt in opdracht van gemeenten, andere maatschappelijke organisatie en de eerstelijns hulpverlening. Wat is de klantbehoefte en -belofte? DNO vergroot het geluk, welzijn en welbevinden van burgers. Zij stimuleert de eigen kracht van burgers. Ze ondersteunt mensen in een kwetsbare positie in het oplossen van problemen, het maken van keuzes en het pakken van kansen. Jongeren helpt zij bij het ontwikkelen van hun talenten en het bieden van een toekomstperspectief. Zelfredzaamheid, zelfontplooiing, ‘meedoen’ en ‘meetellen’ (een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij) leiden aantoonbaar tot gelukkiger individuen en tot sociale stijging. Een gelukkiger burger leidt weer tot een leefbaarder samenleving. Opdrachtgevers van DNO streven naar een leefbare samenleving met zelfredzame burgers die participeren in de samenleving. Dit leidt uiteindelijk tot lagere maatschappelijke kosten. Investeren in welzijns- en maatschappelijk werk bespaart de gemeenschap de hogere kosten van zorg. Door haar dienstverlening aan (groepen van) burgers vervult DNO de opdracht van haar opdrachtgevers. Wat is onze competentie? DNO werkt vanuit een autonome, neutrale positie. Er is geen verborgen agenda en geen financieel belang om meer of minder cliënten te ondersteunen. Medewerkers van DNO streven naar de beste ondersteuning van hun cliënten en willen zoveel mogelijk mensen van dienst zijn met de beschikbare middelen. Daarbij zoeken zij - als dat passend is - de verbinding met professionals van andere organisaties en worden zij ook weer door anderen gevonden. DNO is een maatschappelijke netwerkorganisatie, die een bijdrage levert aan het sociale evenwicht in de (lokale) samenleving. DNO werkt altijd vanuit het perspectief van de klant; vanuit de leeftijd, levensbeschouwing en leefstijl van de klant en in het leefgebied van de klant. Dat wil zeggen dat medewerkers van DNO daar zijn waar hun klant is (dichtbij en present), maar ook dat ze zich verdiepen in de gedachtegang en de achtergrond van hun cliënt. Medewerkers van DNO maken optimaal gebruik van het eigen netwerk van een klant om de ondersteuning zo effectief mogelijk vorm te geven. DNO zet mensen weer eigen kracht. Indien nodig is er vanuit DNO 24/7 ondersteuning beschikbaar. Vakmanschap is de basis van onze dienstverlening. Medewerkers van DNO zijn professioneel in de brede zin van het woord. Ze verstaan hun vak en werken op een professionele manier samen met cliënt, opdrachtgever, partners en vrijwilligers. Ze werken met het oog op mensen en hanteren de menselijke maat. Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen? Centraal in al het handelen staan onze normen, waarden en overtuigingen. Deze vormen ons interne kompas en bepalen onze dagelijkse keuzes. Dit zijn de belangrijkste. - De menselijke maat; in onze afwegingen staat centraal wat er echt toe doet. Procedures en systemen houden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We leveren maatwerk. - Ondernemerschap; wij zien kansen en durven die te pakken. We zijn alert en gaan erop af. - Duurzaamheid; We investeren in duurzame relaties met partners en cliënten en sluiten aan bij en verbinden bestaande structuren. We streven naar duurzame veranderingen. - Vriendelijkheid; Onze medewerkers zijn vriendelijk, belangstellend, open en transparant. Ze geven ruimte en nemen verantwoordelijkheid naar cliënten en collega’s. Ze spreken elkaar aan. - Betrouwbaarheid; We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We komen afspraken na en spreken verwachtingen uit.

Bedrijfscultuur

De organisatiestructuur is een logisch gevolg van de strategie. Het werk staat centraal. Er is een bescheiden MT bestaande uit directeur/bestuurder, managers (2) en controller. Het middenmanagement heeft een sleutelpositie. Midden managers zijn peoplemanagers die (autonome) professionals faciliteren. Samenwerking (ook intern) en ondernemerschap worden gestimuleerd. Het middenmanagement heeft integrale verantwoordelijkheid. Wel worden zij in-huis ondersteund op de functies financiën, personeelsmanagement en ICT. Ook deze ondersteuning is sober en doelmatig vormgegeven. De stijl van leidinggeven is gebaseerd op het Rijnlands organisatiemodel. Vertrouwen, verbinden en vakmanschap staan daarbij centraal. Medewerkers krijgen en nemen de ruimte om binnen de collectieve ambitie en inspiratie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. Medewerkers hebben durf en lef. Ze mogen fouten maken (en er van leren). Ze vragen om hulp en zijn aanspreekbaar op proces en resultaat. De teams werken gebiedsgericht. Dit sluit het beste aan bij de strategie van nabij zijn en lokaal werken en denken. Meer dan nu het geval is zijn medewerkers generalisten, soms met een zeker specialisatie op leeftijd of aandachtsgebied (zogenaamde T-shaped professionals). Om de vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit te borgen, zijn er regelmatig vakinhoudelijke overleggen Teams en professionals hebben een grote mate van zelfsturing. De organisatie is zodanig ingericht dat professionals optimaal worden ondersteund. Dat zien we terug in de organisatiestructuur, maar ook in de huisvesting en de technische ondersteuning (mobiel, flexibel werken). Professionals zijn direct bereikbaar via mobiele telefoonnummers en kunnen altijd en overal werken door mobiele faciliteiten. Op centraal niveau is er een klantcontactcentrum. Een deskundige, vriendelijke en toegankelijke front-office die het (eerste) klantcontact afhandelt en klanten met de juiste medewerker verbindt.

Kernwaarden en activiteiten

(zie hierboven)


Plan route

Afstand

Vacatures

Lid Raad van Toezicht
Wij zoeken per 1 januari 2017 een Lid Raad van Toezicht met juridische deskundigheid.  Profiel Raad van Toezicht De Nieuwe Organisatie (DNO) 1.    Omvang van de Raad van Toezicht Statutair is bepaald, dat de Raad van Toezicht uit 5 tot 7 leden bestaat, waaronder een voorzitter.  2.    Taken van de Raad van Toezicht· Het uitoefenen van het toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn, naast het gestelde in de statuten:a.     ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategisch beleid;b.     de organisatie en haar performance en imago.c.     identiteit en levensbeschouwing;d.     het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;e.     het functioneren van het bestuur;f.      de financiële continuïteit van de organisatie;g.     belangrijke externe ontwikkelingen;h.    het relatiepatroon met financiers en stakeholders.· het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord.· het functioneren als werkgever voor het Bestuur.· het benoemen van de externe accountant.  3.     Karakterisering van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vertegenwoordigt:· verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit en levensbeschouwing, personeel, financiën, maatschappelijke dienstverlening en juridische aangelegenheden.·  de omgeving van de organisatie (maatschappelijk en politiek) doordat de leden van de raad in netwerken zitten waar zij beleidsmatig interessante informatie kunnen opdoen.·  algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.  De dagelijkse werkomgeving van de leden van de Raad van Toezicht dient als klankbord voor het Bestuur. De leden van de raad signaleren via hun netwerk trends in het werkveld van de organisatie. De leden hebben binding met het werkgebied van de Stichting.  4.     Samenstelling van de Raad van Toezicht Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht niet om aparte portefeuilles, maar om invalshoeken. Voor DNO zijn in elk geval de volgende invalshoeken relevant:· het werkveld (maatschappelijk werk en/of aanpalende werksoort –welzijn/zorg)· zingevingsvraagstukken en morele dilemma’s· financiën· (lokale) overheid, gelet op subsidierelaties· (arbeids-)recht· Marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap 5.    Profielschets individuele leden Raad van Toezicht· Affiniteit met de doelstelling van de Stichting DNO.· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.· Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.· Brede maatschappelijke belangstelling.· Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.· Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.· Het vermogen en de attitude het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.· Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen.· Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.· Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.· Beschikken van een breed netwerk: lokaal en regionaal.· Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.  6.    Specifieke eisen aan individuele leden Als afgeleide van het profiel van de Raad als geheel worden in het individuele profiel een aantal specifieke, functionele eisen gesteld, zoals:· Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van (ontwikkelingen in)het maatschappelijk werk en welzijn.· Deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied.· Deskundigheid en ervaring op bestuurlijk/politiek/arbeidsrechtelijk gebied.· Marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap.  7.    Specifieke eisen aan de voorzitter· Voldoende mate van beschikbaarheid.·  Bewust van de specifieke rol als regisseur van het proces van toezicht, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het functioneren van de Raad en de leden, en als bewaker van de collegialiteit.· Beschikt over goede vergadertechniek.· Integrerende kwaliteiten.· Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.· Moet in staat zijn een goede verstandhouding met de bestuurder te kunnen opbouwen en te onderhouden.  8.    Competenties van de leden van de Raad van Toezicht·         Maatschappelijke inbreng – ‘van buiten naar binnen’ Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.·         Ambassadeursschap – ‘van binnen naar buiten’ Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie, en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie.·         Richting geven en strategisch denken Denkt in hoofdlijnen, en niet in details, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen, kan met vernieuwende ideeën komen.·         Bemoedigen en inspireren Handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt eigener beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.·         Brede professionaliteit en beschikbaarheid Draagt bij aan gemeenschappelijk belang, en is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom gevraagd wordt.·         Veranderingsbereidheid en leerbaarheid Staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving, en kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.·         Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden Kan medebestuurders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen op spreken in strijd hiermee, en kan feedback, die van anderen wordt ontvangen, accepteren. InformatieDNO bestaat uit Scoop Welzijn, Maatschappelijk Werk noordwest Twente en de Sociale WijkteamsAlmelo. De functie lid Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie en kent een jaarlijkse onkostenvergoeding. De voorzitter Raad van Toezicht mw. E.S. van Goor is telefonisch bereikbaar na 19.00 uur op06-82755996. Stuur uw sollicitatie o.v.v. vacature lid RvT, motivatie en actueel CV uiterlijk 17 september aan – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren - . De gesprekken zijn gepland op woensdagavond 28 september. 30+ dagen geleden

Contactgegevens
De nieuwe organisatie
Plesmanweg 9L
7602PD Almelo
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
C. Smit

Mogelijk interessante vacatures

IC neonatologie verpleegkundigen
Nederland   HighCare/AmbuCare
13 dagen geleden
Meldkamercentralist
Leeuwarden   HighCare/AmbuCare
30+ dagen geleden
Gezocht per direct een coordinator Buitenschoolse opvang (scouting en Boerderij opvang)
Amsterdam   Kindercentrum Watergraafsmeer Amsterdam
30+ dagen geleden
Werken waar en wanneer u dat wilt?
Uithoorn   Amazing future
13 dagen geleden
Meer financiële zekerheid?
Amersfoort   Amazing future
30+ dagen geleden
Management Trainee - Traineeship in de Zorg
Assen   High select b.v.
30+ dagen geleden