Klant van Jobbird Met David bv

Werken bij Met David bvMet David bv


Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Geldrop
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

Werving & selectie bureau

Wat bieden wij?

Met David is gespecialiseerd in: - Talentontwikkeling - Werving en selectie - Loopbaanbegeleiding - Interim Management - Strategische personeelsplanning - TMA methodiek - Assessments


Medewerkers

Met David bv

Plan route

Afstand

Nieuwste vacatures

 • Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering

  • 11 dagen geleden
  • 61 views
  • Roermond
  • 24-32 uur
  • HBO
  Onderwijsstichting Swalm & Roer is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs. Dit zijn 22 'reguliere' basisscholen, en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met in totaal bijna 5569 leerlingen en 561 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen; zij liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. De Stichting Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.Voor de afdeling Financiën zoeken wij een gedreven: Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering  (0,6 WTF)DoelBijdragen aan de formulering van de strategie van de stichting. Zorgdragen voor de beleidsontwikkeling voor één of meer beleidsterreinen binnen de stichting en, na vaststelling van het te voeren beleid door het College van Bestuur, voor beleidsimplementatie en –evaluatie van (deel)processen, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van deze processen, binnen de doelstelling van de stichting, teneinde een optimale bedrijfsvoering te realiseren. ContextRapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van het College van Bestuur.Geeft leiding aan de afdeling gericht op financiën en bedrijfsvoering binnen de stichting.De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van Swalm & Roer. De afdeling financiën ondersteunt de directies, het directeurenoverleg (DO) en het College van Bestuur op het gebied financiën en bedrijfsvoering. Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering voert daar waar nodig overleg met Stafmanager Personeel en Organisatie. BevoegdhedenDe stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering neemt beslissingen:bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de stichting;in de dagelijkse bedrijfsvoering;bij het toetsen van de werking van de financiële administratie;bij het doen van voorstellen ten aanzien van financieel beheer en bedrijfsvoering;bij het voeren van functioneringsgesprekken. VerantwoordingDe stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan het College van Bestuur.  KERNACTIVITEITEN 1.Strategie KernactiviteitOpstellen van (onderdelen) van een conceptstrategie voor de gehele stichting, waarbij de nadruk ligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderVisie van het College van Bestuur. Opdracht van het College van Bestuur.Toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatOnderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van de strategie van de stichting. ActiviteitenVolgen van in- en externe ontwikkelingen en beoordelen daarvan op relevantie voor de huidige en de te voeren instellingsstrategie.Voeren van beleidsvormend overleg met belanghebbenden binnen en buiten de stichting.Vragen van input voor en afstemmen van de strategische voorstellen met belanghebbenden binnen de stichting.Ontwikkelen van beleidsideeën ten behoeve van stichting breed beleid vanuit de eigen beleidsterreinen.Deelnemen aan het bestuurlijk overleg en bijdragen aan de besluitvorming met betrekking tot de strategie van de stichting. 2.Beleidsontwikkeling KernactiviteitZorgdragen voor het ontwikkelen en evalueren van beleid voor de stichting, waarbij de nadrukligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderStrategienota.Toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatOnderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op de totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van het integraal beleid voor de stichting. Activiteiten(Laten) verzamelen en analyseren van relevante informatie, ken- en stuurgetallen, e.d.Vragen van input voor en afstemmen van het beleid met schooldirecteuren en manager.(Laten) opstellen van beleidsvoorstellen voor de gehele stichting vanuit de eigen beleidsterreinen.Afstemmen van de diverse beleidsterreinen op de strategie van de stichting.Beoordelen van door eigen medewerkers ontwikkelde beleidsideeën en –voorstellen en deze integreren tot een totaal conceptbeleid en –plan.Ter goedkeuring voorleggen van beleidsnotities aan de bestuurlijk eindverantwoordelijken. 3.Advisering KernactiviteitAdviseren en ondersteunen van belanghebbenden en betrokkenen binnen de stichting over beleidsvragen en –thema’s. KaderEigen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatDraagvlak voor en acceptatie van het geformuleerde beleid en consistentie en de realisatie daarvan. ActiviteitenZich op de hoogte stellen van wensen en behoeften binnen de stichting op het gebied van de eigen beleidsterreinen.Uitdragen van (in ontwikkeling zijnde en geformuleerde) beleid aan stakeholders.Signaleren van de noodzaak tot formulering c.q. aanpassing van beleid.Informeren van het management over relevante wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en mogelijke consequenties hiervan voor de organisatie.Verhelderen en formuleren van adviesvragen en deze afstemmen met advies vragers.Formuleren en presenteren van adviezen. 4.BeleidsuitvoeringKernactiviteitZorgdragen voor de uitvoering en evaluatie van beleid, waarbij de nadruk ligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderStrategienota.Planning & Control-cyclus. ResultaatHet creëren van ideale randvoorwaarden voor het verzorgen van onderwijs. ActiviteitenOntwikkelen van voorstellen voor een optimale inrichting van toegewezen beleidsterreinen en de daartoe behorende afdelingen (organisatiestructuur, taakverdeling, procedures etc.).Ter goedkeuring voorleggen van voorstellen voor een optimale inrichting aan de bestuurlijk eindverantwoordelijken.Zorgdragen voor een juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen voor de toegewezen beleidsterreinen.Coördineren, bewaken en bijsturen van de implementatie van het beleid.Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.(Laten) bewaken van de inzet van middelen, toetsen of deze inzet leidt tot het scheppen van de juiste randvoorwaarden en oplossen van knelpunten hieromtrent.Periodiek rapporteren inzake voortgang en resultaten van bedrijfsvoering. 5.Leidinggeven KernactiviteitLeiding en sturing geven aan medewerkers en werkzaamheden binnen de toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). KaderAfdelingsplan. ResultaatEffectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werkzaamheden en processen. ActiviteitenInformeren van medewerkers over te realiseren doelstellingen, overdragen van kennis en informatie over de te volgen werkwijzen en procedures.Plannen en toekennen van werkzaamheden (en bevoegdheden), rekening houdend met individuele capaciteiten en kwaliteiten van medewerkers.Voeren van periodiek bilateraal overleg met directe medewerkers over de voortgang en resultaten.Bewaken en bevorderen van een goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met overige afdelingen.Toezien op en bevorderen van de voortgang van werkzaamheden.Beoordeling van resultaten.Stellen van prioriteiten.Ingrijpen bij/opheffen van zich voordoende onvolkomenheden en problemen.Nemen van maatregelen ter voorkoming van problemen of verbetering van processen. 6.HRM KernactiviteitMede vormgeven en implementeren van het HRM-beleid binnen de eigen afdeling. KaderStrategienotaCAO PO.HRM-beleid stichting. ResultaatKwantitatieve en kwalitatieve bezetting die in optimale zin bijdraagt aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. ActiviteitenZorgdragen voor het werven en selecteren van medewerkers.Voeren van functioneringsgesprekken, loopbaanontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken met medewerkers.Zorgdragen voor opleiding en begeleiding van medewerkers.Toekennen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao.Zorgdragen voor ontwikkeling van talenten en professionaliseren van medewerkers.Coachen van medewerkers.Zorgdragen voor verzuimpreventie en –beheersing. CompetentiesVisieSturen op resultaatVerbindend leiderschapOrganisatiesensitiviteitOvertuigingskracht Deze procedure wordt begeleid door Met David bv, professionals in talentmanagement.Reacties graag mailen naar: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – onder vermelding van vacaturenummer O-160017. 

Contactgegevens
Met David bv
De Burght 268
5664PT Geldrop
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Met David bv
040-2802120