Met David bv

Werken bij Met David bvMet David bv

Soort organisatie
Werving & selectie / uitzendbureau
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Locaties
Geldrop
Aantal medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?

Werving & selectie bureau

Wat bieden wij?

Met David is gespecialiseerd in: - Talentontwikkeling - Werving en selectie - Loopbaanbegeleiding - Interim Management - Strategische personeelsplanning - TMA methodiek - Assessments


Medewerkers

Met David bv

Plan route

Afstand

Vacatures

Directeur SBO Van der Putt in Geldrop
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs geven we kinderen een stevige basis mee. Daarvan hebben ze hun leven lang plezier. We maken gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en we zorgen dat onze scholen hun kennis met elkaar delen. U vindt onze 27 scholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Daar werken we aan een goede toekomst van ruim 5.300 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Eenbes Basisonderwijs is op zoek naar een Directeur M/VSBO van der Putt in Geldrop0,8 - 1 wtf De Van der Puttschool is een school voor Speciaal Basis Onderwijs, afgekort S.B.O. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit Geldrop, Nuenen, Heeze en Mierlo. Het aantal leerlingen is 150 bij de start van het schooljaar en er werken 30 personeelsleden.  Omschrijving werkzaamheden:Het geven van leiding aan het team van de school;Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de school;Het bewaken van de identiteit van de school en het gewenste pedagogische klimaat;Het bevorderen van een open en klantvriendelijke houding naar ouders en leerlingen;Het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school;Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels-, financieel, onderwijsinhoudelijk en facilitair beleid van de school (integraal leiderschap) en van de Eenbesorganisatie (rol in expertisegroepen).Conformeren aan en uitdragen van de beloften (op organisatie- en schoolniveau), doelen en uitgangspunten, zoals opgenomen in het Koersplan 15/19 van Eenbes Basisonderwijs;Het onderhouden van interne en externe contacten; Vaardigheden: De directeur herkent zich in onderstaande vaardigheden;Communicatief vaardig: toegankelijk, duidelijk en eerlijk waarbij zakelijk en sociaal met elkaar in balans zijn;Daadkrachtig en besluitvaardig waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders, inspectie, medewerkers en vervolgopleidingen;Vaardig in het leggen van verbindingen met de medewerkers, ouders. leerlingen en collega-directeuren;Bekwaam in het meenemen van het team in de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op de school afkomen;Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;Aanspreekpunt voor medewerkers van het team en voor de ouders van de leerlingen;Ambassadeur van de school naar buiten.   Functie-eisen:HBO/academisch werk- en denkniveauAfgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of studerend hiervoor;Relevante ervaring als schoolleider is een pré. Kijk even op de website www.metdavid.nl voor het functieprofiel  met bijbehorende competenties.Met nadruk dagen wij ook jong, veelbelovend talent uit om te reageren. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – voor 30 november 2016 t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-160016.          12 dagen geleden
Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering
Onderwijsstichting Swalm & Roer is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs. Dit zijn 22 'reguliere' basisscholen, en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met in totaal bijna 5569 leerlingen en 561 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen; zij liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. De Stichting Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.Voor de afdeling Financiën zoeken wij een gedreven: Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering  (0,6 WTF)DoelBijdragen aan de formulering van de strategie van de stichting. Zorgdragen voor de beleidsontwikkeling voor één of meer beleidsterreinen binnen de stichting en, na vaststelling van het te voeren beleid door het College van Bestuur, voor beleidsimplementatie en –evaluatie van (deel)processen, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van deze processen, binnen de doelstelling van de stichting, teneinde een optimale bedrijfsvoering te realiseren. ContextRapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van het College van Bestuur.Geeft leiding aan de afdeling gericht op financiën en bedrijfsvoering binnen de stichting.De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van Swalm & Roer. De afdeling financiën ondersteunt de directies, het directeurenoverleg (DO) en het College van Bestuur op het gebied financiën en bedrijfsvoering. Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering voert daar waar nodig overleg met Stafmanager Personeel en Organisatie. BevoegdhedenDe stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering neemt beslissingen:bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de stichting;in de dagelijkse bedrijfsvoering;bij het toetsen van de werking van de financiële administratie;bij het doen van voorstellen ten aanzien van financieel beheer en bedrijfsvoering;bij het voeren van functioneringsgesprekken. VerantwoordingDe stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan het College van Bestuur.  KERNACTIVITEITEN 1.Strategie KernactiviteitOpstellen van (onderdelen) van een conceptstrategie voor de gehele stichting, waarbij de nadruk ligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderVisie van het College van Bestuur. Opdracht van het College van Bestuur.Toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatOnderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van de strategie van de stichting. ActiviteitenVolgen van in- en externe ontwikkelingen en beoordelen daarvan op relevantie voor de huidige en de te voeren instellingsstrategie.Voeren van beleidsvormend overleg met belanghebbenden binnen en buiten de stichting.Vragen van input voor en afstemmen van de strategische voorstellen met belanghebbenden binnen de stichting.Ontwikkelen van beleidsideeën ten behoeve van stichting breed beleid vanuit de eigen beleidsterreinen.Deelnemen aan het bestuurlijk overleg en bijdragen aan de besluitvorming met betrekking tot de strategie van de stichting. 2.Beleidsontwikkeling KernactiviteitZorgdragen voor het ontwikkelen en evalueren van beleid voor de stichting, waarbij de nadrukligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderStrategienota.Toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatOnderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op de totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van het integraal beleid voor de stichting. Activiteiten(Laten) verzamelen en analyseren van relevante informatie, ken- en stuurgetallen, e.d.Vragen van input voor en afstemmen van het beleid met schooldirecteuren en manager.(Laten) opstellen van beleidsvoorstellen voor de gehele stichting vanuit de eigen beleidsterreinen.Afstemmen van de diverse beleidsterreinen op de strategie van de stichting.Beoordelen van door eigen medewerkers ontwikkelde beleidsideeën en –voorstellen en deze integreren tot een totaal conceptbeleid en –plan.Ter goedkeuring voorleggen van beleidsnotities aan de bestuurlijk eindverantwoordelijken. 3.Advisering KernactiviteitAdviseren en ondersteunen van belanghebbenden en betrokkenen binnen de stichting over beleidsvragen en –thema’s. KaderEigen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). ResultaatDraagvlak voor en acceptatie van het geformuleerde beleid en consistentie en de realisatie daarvan. ActiviteitenZich op de hoogte stellen van wensen en behoeften binnen de stichting op het gebied van de eigen beleidsterreinen.Uitdragen van (in ontwikkeling zijnde en geformuleerde) beleid aan stakeholders.Signaleren van de noodzaak tot formulering c.q. aanpassing van beleid.Informeren van het management over relevante wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en mogelijke consequenties hiervan voor de organisatie.Verhelderen en formuleren van adviesvragen en deze afstemmen met advies vragers.Formuleren en presenteren van adviezen. 4.BeleidsuitvoeringKernactiviteitZorgdragen voor de uitvoering en evaluatie van beleid, waarbij de nadruk ligt op financiën en bedrijfsvoering. KaderStrategienota.Planning & Control-cyclus. ResultaatHet creëren van ideale randvoorwaarden voor het verzorgen van onderwijs. ActiviteitenOntwikkelen van voorstellen voor een optimale inrichting van toegewezen beleidsterreinen en de daartoe behorende afdelingen (organisatiestructuur, taakverdeling, procedures etc.).Ter goedkeuring voorleggen van voorstellen voor een optimale inrichting aan de bestuurlijk eindverantwoordelijken.Zorgdragen voor een juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen voor de toegewezen beleidsterreinen.Coördineren, bewaken en bijsturen van de implementatie van het beleid.Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.(Laten) bewaken van de inzet van middelen, toetsen of deze inzet leidt tot het scheppen van de juiste randvoorwaarden en oplossen van knelpunten hieromtrent.Periodiek rapporteren inzake voortgang en resultaten van bedrijfsvoering. 5.Leidinggeven KernactiviteitLeiding en sturing geven aan medewerkers en werkzaamheden binnen de toegewezen beleidsterreinen (financiën en bedrijfsvoering). KaderAfdelingsplan. ResultaatEffectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werkzaamheden en processen. ActiviteitenInformeren van medewerkers over te realiseren doelstellingen, overdragen van kennis en informatie over de te volgen werkwijzen en procedures.Plannen en toekennen van werkzaamheden (en bevoegdheden), rekening houdend met individuele capaciteiten en kwaliteiten van medewerkers.Voeren van periodiek bilateraal overleg met directe medewerkers over de voortgang en resultaten.Bewaken en bevorderen van een goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling en met overige afdelingen.Toezien op en bevorderen van de voortgang van werkzaamheden.Beoordeling van resultaten.Stellen van prioriteiten.Ingrijpen bij/opheffen van zich voordoende onvolkomenheden en problemen.Nemen van maatregelen ter voorkoming van problemen of verbetering van processen. 6.HRM KernactiviteitMede vormgeven en implementeren van het HRM-beleid binnen de eigen afdeling. KaderStrategienotaCAO PO.HRM-beleid stichting. ResultaatKwantitatieve en kwalitatieve bezetting die in optimale zin bijdraagt aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. ActiviteitenZorgdragen voor het werven en selecteren van medewerkers.Voeren van functioneringsgesprekken, loopbaanontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken met medewerkers.Zorgdragen voor opleiding en begeleiding van medewerkers.Toekennen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao.Zorgdragen voor ontwikkeling van talenten en professionaliseren van medewerkers.Coachen van medewerkers.Zorgdragen voor verzuimpreventie en –beheersing. CompetentiesVisieSturen op resultaatVerbindend leiderschapOrganisatiesensitiviteitOvertuigingskracht Deze procedure wordt begeleid door Met David bv, professionals in talentmanagement.Reacties graag voor 1-12 2016 a.s. mailen naar: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – onder vermelding van vacaturenummer O-160017.  12 dagen geleden
Controller 1 fte Van Vonderen Bergeijk
Van Vonderen biedt totale dienstverlening in afbouw en afwerking. Op basis van de opgeleverde ruwbouw kunnen zij het project van A tot Z invullen: vanaf het plaatsen van wanden en plafonds, het aanbrengen van alle vereiste brandwerende, thermische en akoestische isolaties tot en met het binnen- en buitenschilderwerk. Het ervaringsgebied is enorm breed: van nieuwbouw en renovatie tot restauratie, van kantoorgebouwen en scholen tot woningen, van ziekenhuizen tot monumentale panden, van zorgcentra tot musea, van appartementencomplexen tot bioscopen, van trendy winkels tot oude stadsvernieuwingswijken. Wat Van Vonderen uniek maakt is het totaal. Alleen bij hun vindt u deze uitgesproken specialismen onder één dak, werkend vanuit één visie, mentaliteit en integrale projectorganisatie. Het is dan ook deze unieke bundeling van krachten die maakt dat Van Vonderen in elk project een doorslaggevende toegevoegde waarde inbrengt.Door vertrek van de huidige collega, zijn wij op zoek naar een enthousiaste (Business) Controller 1 fte  Functieomschrijving: Beleidsmatige verantwoordelijkheidDraagt zorg voor de ontwikkeling van een financieel jaarplan inclusief het bijbehorende budget;Is verantwoordelijk voor een correcte inrichting van financieel- en administratieve bedrijfsprocessen;Draagt zorg voor een efficiënte financiële bedrijfsvoering, waarbij optimalisatie en standaardisatie van de financiële bedrijfsprocessen centraal staan;Is verantwoordelijk voor een betrouwbare interne controle op de juistheid en de verwerking van financiële gegevens;Is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de salarisadministratie en het opstellen en versturen van financiële managementrapportages;Is (mede) verantwoordelijk voor beslissingen met financiële consequenties. Commerciële verantwoordelijkheidFungeert als business partner voor het commercieel management;Doet verbetervoorstellen op grond van projectmatige financiële en strategische analyses;Ondersteunt het commercieel management door middel van periodieke en ad hoc financiële rapportages en analyses;Draagt zorg voor en adviseert over financieel economische informatie ten behoeve van de verkooporganisatie; Leidinggevende verantwoordelijkheidZorgt voor het optimaal aansturen van de afdeling door begeleiding, sturing en het motiveren van de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden;Stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling teneinde prestaties te optimaliseren en de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten;Draagt zorg voor een optimaal werkklimaat door het creëren van openheid en vertrouwen;Communiceert visie en strategie op heldere wijze en vertaalt doelstellingen naar concrete acties;Draagt zorg voor de naleving van procedures en richtlijnen;Is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Functie-eisen:HEAO BE of gelijkwaardige opleiding;Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;Leidinggevende ervaring;Expert op het gebied van bedrijfs- en administratieve processen;Uitstekend cijfermatig/analytisch vermogen;Gezien de ontwikkelingen binnen het bedrijf zijn wij van mening dat de meest ideale kandidaat toe is aan een tweede of derde carrièrestap in zijn loopbaan. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – onder vermelding van vacaturenummer O-160003.     16 dagen geleden
Directeur Brede School Dommeldal in Geldrop
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs geven we kinderen een stevige basis mee. Daarvan hebben ze hun leven lang plezier. We maken gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en we zorgen dat onze scholen hun kennis met elkaar delen. U vindt onze 27 scholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Daar werken we aan een goede toekomst van ruim 5.300 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Eenbes Basisonderwijs is op zoek naar eenDirecteur M/VBrede School Dommeldal in Geldrop0,8 - 1 wtf Zeg je Dommeldalschool, dan zeg je gericht op kinderen, gericht op resultaat. Met de basis op orde hebben we de mogelijkheid om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen bij onze kinderen. Je zegt ook professionele werksfeer, gekoppeld aan gezelligheid en collegialiteit.   Omschrijving werkzaamheden:Het geven van leiding aan het team van de school;Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de school;Het bewaken van de identiteit van de school en het gewenste pedagogische klimaat;Het bevorderen van een open en klantvriendelijke houding naar ouders en leerlingen;Het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school;Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels-, financieel, onderwijsinhoudelijk en facilitair beleid van de school (integraal leiderschap) en van de Eenbesorganisatie (rol in expertisegroepen);Conformeren aan en uitdragen van de beloften (op organisatie- en schoolniveau), doelen en uitgangspunten, zoals opgenomen in het Koersplan 15/19 van Eenbes Basisonderwijs;Het onderhouden van interne en externe contacten; Vaardigheden: De directeur herkent zich in onderstaande vaardigheden;Communicatief vaardig: toegankelijk, duidelijk en eerlijk waarbij zakelijk en sociaal met elkaar in balans zijn;Daadkrachtig en besluitvaardig waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders, inspectie, medewerkers en vervolgopleidingen;Vaardig in het leggen van verbindingen met de medewerkers, ouders. leerlingen en collega-directeuren;Bekwaam in het meenemen van het team in de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op de school afkomen;Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;Aanspreekpunt voor medewerkers van het team en voor de ouders van de leerlingen;Ambassadeur van de school naar buiten.   Functie-eisen:HBO/academisch werk- en denkniveau;Afgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of studerend hiervoor;Relevante ervaring opgedaan is een pré.Kijk even op de website www.metdavid.nl voor het functieprofiel  met bijbehorende competenties.Met nadruk dagen wij ook jong, veelbelovend talent uit om te reageren. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – voor 28 november 2016 t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-160013.          17 dagen geleden
Directeur basisschool Vijfblad in Geldrop
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs geven we kinderen een stevige basis mee. Daarvan hebben ze hun leven lang plezier. We maken gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en we zorgen dat onze scholen hun kennis met elkaar delen. U vindt onze 27 scholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Daar werken we aan een goede toekomst van ruim 5.300 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Eenbes Basisonderwijs is op zoek naar eenDirecteur M/VBasisschool Vijfblad in Geldrop0,8 - 1 wtf Eenbes basisschool Vijfblad richt haar aanbod zoveel mogelijk zo in, dat het aansluit bij de onderwijs- en pedagogische behoeften van elk kind, ongeacht afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk.Eenbes basisschool Vijfblad streeft naar een pedagogische en onderwijskundige sfeer waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen en  waar ouders en leerkrachten de kinderen die ondersteuning geven die zij nodig hebben. Intensieve contacten met de ouders zijn heel belangrijk voor ons.Er wordt gewerkt met Denkbeelden en Coöperatieve werkvormen. Omschrijving werkzaamheden:Het geven van leiding aan het team van de school;Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de school;Het bewaken van de identiteit van de school en het gewenste pedagogische klimaat;Het bevorderen van een open en klantvriendelijke houding naar ouders en leerlingen;Het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school;Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels-, financieel, onderwijsinhoudelijk en facilitair beleid van de school (integraal leiderschap) en van de Eenbesorganisatie (rol in expertisegroepen);Conformeren aan en uitdragen van de beloften (op organisatie- en schoolniveau), doelen en uitgangspunten, zoals opgenomen in het Koersplan 15/19 van Eenbes Basisonderwijs;Het onderhouden van interne en externe contacten; Vaardigheden: De directeur herkent zich in onderstaande vaardigheden;Communicatief vaardig: toegankelijk, duidelijk en eerlijk waarbij zakelijk en sociaal met elkaar in balans zijn;Daadkrachtig en besluitvaardig waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders, inspectie, medewerkers en vervolgopleidingen;Vaardig in het leggen van verbindingen met de medewerkers, ouders. leerlingen en collega-directeuren;Bekwaam in het meenemen van het team in de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op de school afkomen;Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;Aanspreekpunt voor medewerkers van het team en voor de ouders van de leerlingen;Ambassadeur van de school naar buiten.   Functie-eisen:HBO/academisch werk- en denkniveau;Afgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of studerend hiervoor;Relevante ervaring opgedaan is een pré. Kijk even op de website www.metdavid.nl voor het functieprofiel  met bijbehorende competenties.Met nadruk dagen wij ook jong, veelbelovend talent uit om te reageren. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – voor 28 november 2016 t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-160014.          17 dagen geleden
Directeur basisschool De Vlinder in Geldrop
Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs geven we kinderen een stevige basis mee. Daarvan hebben ze hun leven lang plezier. We maken gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en we zorgen dat onze scholen hun kennis met elkaar delen. U vindt onze 27 scholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Daar werken we aan een goede toekomst van ruim 5.300 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Eenbes Basisonderwijs is op zoek naar eenDirecteur M/VBasisschool De Vlinder in Geldrop0,8 - 1 wtf Onderdeel Integraal Kindcentrum De Vlinder.   Omschrijving werkzaamheden:Het geven van leiding aan het team van de school;Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de school;Het bewaken van de identiteit van de school en het gewenste pedagogische klimaat;Het bevorderen van een open en klantvriendelijke houding naar ouders en leerlingen;Het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school;Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels-, financieel, onderwijsinhoudelijk en facilitair beleid van de school (integraal leiderschap) en van de Eenbesorganisatie (rol in expertisegroepen);Conformeren aan en uitdragen van de beloften (op organisatie- en schoolniveau), doelen en uitgangspunten, zoals opgenomen in het Koersplan 15/19 van Eenbes Basisonderwijs;Het onderhouden van interne en externe contacten; Vaardigheden: De directeur herkent zich in onderstaande vaardigheden;Communicatief vaardig: toegankelijk, duidelijk en eerlijk waarbij zakelijk en sociaal met elkaar in balans zijn;Daadkrachtig en besluitvaardig waarbij een juiste balans wordt gevonden tussen de belangen van kinderen, ouders, inspectie, medewerkers en vervolgopleidingen;Vaardig in het leggen van verbindingen met de medewerkers, ouders. leerlingen en collega-directeuren;Bekwaam in het meenemen van het team in de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op de school afkomen;Zichtbaar als authentiek leider voor alle geledingen binnen de school;Kan zich vinden in de speerpunten van de school en deze mee ontwikkelen, voortzetten en uitdragen;Aanspreekpunt voor medewerkers van het team en voor de ouders van de leerlingen;Ambassadeur van de school naar buiten.   Functie-eisen:HBO/academisch werk- en denkniveau;Afgeronde schoolleiders- of andere managementopleiding die voldoet aan de eisen van het Schoolleidersregister, of studerend hiervoor;Relevante ervaring opgedaan is een pré. Kijk even op de website www.metdavid.nl voor het functieprofiel  met bijbehorende competenties. Met nadruk dagen wij ook jong, veelbelovend talent uit om te reageren. Deze procedure wordt begeleid door Met David bv. Reacties graag per mail naar – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren – voor 28 november 2016 t.a.v. Mieke ten Have onder vermelding van vacaturenummer O-160015.          17 dagen geleden

Contactgegevens
Met David bv
De Burght 268
5664PT Geldrop
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
Met David bv
040-2802120