Klant van Jobbird Watertalent

Werken bij WatertalentEr zijn nog geen beoordelingen voor Watertalent - plaats een beoordeling - weergaves

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Reclame/communicatie/media
Locaties
Abbenbroek
Bedrijfsgrootte
1000+ medewerkers
Internationaal
Nee

Wie zijn wij?Concept Watertalent

In­mid­dels is Wa­ter­ta­lent uit­ge­groeid tot de meest ge­bruiks­vrien­de­lij­ke en com­ple­te car­rière­si­te voor de ha­ven en in­du­strie. Een unie­ke com­mu­ni­ty met lo­gi­sche kop­pe­lin­gen tus­sen werk­ge­vers, re­le­van­te op­lei­din­gen, ac­tu­e­le va­ca­tu­res, sta­ge­plaat­sen en in­te­res­san­te eve­ne­men­ten.
 

Doelstelling Watertalent

Het is onze pri­mai­re doel­stel­ling om de re­gi­o­na­le ar­beids­markt trans­pa­ran­ter, aan­trek­ke­lij­ker en be­ter toe­gan­ke­lijk te ma­ken. In­for­ma­tie over wer­ken in de ha­ven en in­du­strie is hier te vin­den, bran­che­breed en voor alle mo­ge­lij­ke func­ties. 

Om de goe­de stra­te­gi­sche po­si­ties van de ha­ven­re­gio's te be­hou­den en te ver­ster­ken is het nood­za­ke­lijk om ta­lent­vol­le en ge­kwa­li­fi­ceer­de men­sen (van alle op­lei­dings­ni­veaus en rich­tin­gen) be­wust te blij­ven ma­ken van alle car­rière­mo­ge­lijk­he­den.
 

Offline activiteiten

Naast ons di­gi­ta­le plat­form bren­gen wij onze aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties op uit­een­lo­pen­de ma­nie­ren on­der de aan­dacht van de doel­groep. Wa­ter­ta­lent is ac­tief op car­rière­beur­zen en is aan­we­zig bij open da­gen van op­lei­din­gen en bij groot­scha­li­ge eve­ne­men­ten. 

Het is onze pas­sie om be­drij­ven en men­sen ge­richt met el­kaar in con­tact te bren­gen. Om dit con­tact zo op­ti­maal mo­ge­lijk tot stand te bren­gen zijn wij be­trok­ken bij, of ini­ti­a­tief­ne­mer van, aan­spre­ken­de pro­jec­ten. De ver­kie­zing tot Jong Ha­ven­ta­lent, het Main­port Ta­len­ten Di­ner en de Main­port Mee­werk­da­gen zijn hier en­ke­le voor­beel­den van.
 

Strategisch netwerk

Wa­ter­ta­lent werkt zo­wel stra­te­gisch als ope­ra­ti­o­neel sa­men met be­lang­rij­ke sleu­tel­or­ga­ni­sa­ties die ons doel en am­bi­tie on­der­schrij­ven. 
 

Onze part­ners en am­bas­sa­deurs zijn: 

Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam, Ha­ven Am­ster­dam, Del­ta­lin­qs, Jong Ha­ven­ver­e­ni­ging, Ha­ven­schap Moer­dijk, KMR, het Lec­to­raat Ide­a­le Ha­ven en Ge­meen­te Rot­ter­dam.
 

 

 

 
Medewerkers

R. Dukker

Plan een route

Afstand


Er zijn geen vacatures gevonden


Contactgegevens
Watertalent
Oudelandsedijk 
3216AR Abbenbroek
Bedrijfspresentatie

Contactpersoon


R. Dukker
Deel dit bedrijf met vrienden
Interessante vacatures


Accountmanager Binnendienst
Werkspot   Amsterdam
1 dag geleden


Parttime vacature klantbehoud bij De Persgroep in Best
YoungCapital   Eindhoven
30+ dagen geleden