Klant van Jobbird Watertalent

Werken bij WatertalentEr zijn nog geen beoordelingen voor Watertalent - plaats een beoordeling - weergaves

Soort organisatie
Werkgever
Branche
Reclame/communicatie/media
Locaties
Abbenbroek
Bedrijfsgrootte
1000+ medewerkers
Internationaal
Nee

Wie zijn wij?Concept Watertalent

In­mid­dels is Wa­ter­ta­lent uit­ge­groeid tot de meest ge­bruiks­vrien­de­lij­ke en com­ple­te car­rière­si­te voor de ha­ven en in­du­strie. Een unie­ke com­mu­ni­ty met lo­gi­sche kop­pe­lin­gen tus­sen werk­ge­vers, re­le­van­te op­lei­din­gen, ac­tu­e­le va­ca­tu­res, sta­ge­plaat­sen en in­te­res­san­te eve­ne­men­ten.
 

Doelstelling Watertalent

Het is onze pri­mai­re doel­stel­ling om de re­gi­o­na­le ar­beids­markt trans­pa­ran­ter, aan­trek­ke­lij­ker en be­ter toe­gan­ke­lijk te ma­ken. In­for­ma­tie over wer­ken in de ha­ven en in­du­strie is hier te vin­den, bran­che­breed en voor alle mo­ge­lij­ke func­ties. 

Om de goe­de stra­te­gi­sche po­si­ties van de ha­ven­re­gio's te be­hou­den en te ver­ster­ken is het nood­za­ke­lijk om ta­lent­vol­le en ge­kwa­li­fi­ceer­de men­sen (van alle op­lei­dings­ni­veaus en rich­tin­gen) be­wust te blij­ven ma­ken van alle car­rière­mo­ge­lijk­he­den.
 

Offline activiteiten

Naast ons di­gi­ta­le plat­form bren­gen wij onze aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties op uit­een­lo­pen­de ma­nie­ren on­der de aan­dacht van de doel­groep. Wa­ter­ta­lent is ac­tief op car­rière­beur­zen en is aan­we­zig bij open da­gen van op­lei­din­gen en bij groot­scha­li­ge eve­ne­men­ten. 

Het is onze pas­sie om be­drij­ven en men­sen ge­richt met el­kaar in con­tact te bren­gen. Om dit con­tact zo op­ti­maal mo­ge­lijk tot stand te bren­gen zijn wij be­trok­ken bij, of ini­ti­a­tief­ne­mer van, aan­spre­ken­de pro­jec­ten. De ver­kie­zing tot Jong Ha­ven­ta­lent, het Main­port Ta­len­ten Di­ner en de Main­port Mee­werk­da­gen zijn hier en­ke­le voor­beel­den van.
 

Strategisch netwerk

Wa­ter­ta­lent werkt zo­wel stra­te­gisch als ope­ra­ti­o­neel sa­men met be­lang­rij­ke sleu­tel­or­ga­ni­sa­ties die ons doel en am­bi­tie on­der­schrij­ven. 
 

Onze part­ners en am­bas­sa­deurs zijn: 

Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam, Ha­ven Am­ster­dam, Del­ta­lin­qs, Jong Ha­ven­ver­e­ni­ging, Ha­ven­schap Moer­dijk, KMR, het Lec­to­raat Ide­a­le Ha­ven en Ge­meen­te Rot­ter­dam.
 

 

 

 
Medewerkers

R. Dukker

Plan een route

Afstand


Er zijn geen vacatures gevonden


Contactgegevens
Watertalent
Oudelandsedijk 
3216AR Abbenbroek
Bedrijfspresentatie

Contactpersoon


R. Dukker
Deel dit bedrijf met vrienden