Klant van Jobbird Watertalent

Werken bij Watertalent0 beoordelingen met gemiddeld een 8.0 - Watertalent - Plaats een review

Watertalent


Soort organisatie
Werkgever
Branche
Reclame/communicatie/media
Locaties
Abbenbroek
Aantal medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee

Wie zijn wij?Concept Watertalent

In­mid­dels is Wa­ter­ta­lent uit­ge­groeid tot de meest ge­bruiks­vrien­de­lij­ke en com­ple­te car­rière­si­te voor de ha­ven en in­du­strie. Een unie­ke com­mu­ni­ty met lo­gi­sche kop­pe­lin­gen tus­sen werk­ge­vers, re­le­van­te op­lei­din­gen, ac­tu­e­le va­ca­tu­res, sta­ge­plaat­sen en in­te­res­san­te eve­ne­men­ten.
 

Doelstelling Watertalent

Het is onze pri­mai­re doel­stel­ling om de re­gi­o­na­le ar­beids­markt trans­pa­ran­ter, aan­trek­ke­lij­ker en be­ter toe­gan­ke­lijk te ma­ken. In­for­ma­tie over wer­ken in de ha­ven en in­du­strie is hier te vin­den, bran­che­breed en voor alle mo­ge­lij­ke func­ties. 

Om de goe­de stra­te­gi­sche po­si­ties van de ha­ven­re­gio's te be­hou­den en te ver­ster­ken is het nood­za­ke­lijk om ta­lent­vol­le en ge­kwa­li­fi­ceer­de men­sen (van alle op­lei­dings­ni­veaus en rich­tin­gen) be­wust te blij­ven ma­ken van alle car­rière­mo­ge­lijk­he­den.
 

Offline activiteiten

Naast ons di­gi­ta­le plat­form bren­gen wij onze aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties op uit­een­lo­pen­de ma­nie­ren on­der de aan­dacht van de doel­groep. Wa­ter­ta­lent is ac­tief op car­rière­beur­zen en is aan­we­zig bij open da­gen van op­lei­din­gen en bij groot­scha­li­ge eve­ne­men­ten. 

Het is onze pas­sie om be­drij­ven en men­sen ge­richt met el­kaar in con­tact te bren­gen. Om dit con­tact zo op­ti­maal mo­ge­lijk tot stand te bren­gen zijn wij be­trok­ken bij, of ini­ti­a­tief­ne­mer van, aan­spre­ken­de pro­jec­ten. De ver­kie­zing tot Jong Ha­ven­ta­lent, het Main­port Ta­len­ten Di­ner en de Main­port Mee­werk­da­gen zijn hier en­ke­le voor­beel­den van.
 

Strategisch netwerk

Wa­ter­ta­lent werkt zo­wel stra­te­gisch als ope­ra­ti­o­neel sa­men met be­lang­rij­ke sleu­tel­or­ga­ni­sa­ties die ons doel en am­bi­tie on­der­schrij­ven. 
 

Onze part­ners en am­bas­sa­deurs zijn: 

Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam, Ha­ven Am­ster­dam, Del­ta­lin­qs, Jong Ha­ven­ver­e­ni­ging, Ha­ven­schap Moer­dijk, KMR, het Lec­to­raat Ide­a­le Ha­ven en Ge­meen­te Rot­ter­dam.
 

 

 

 Medewerkers

R. Dukker

Plan route

Afstand

Op dit moment heeft dit bedrijf geen vacatures


Contactgegevens
Watertalent
Oudelandsedijk 
3216AR Abbenbroek
Oudelandsedijk Abbenbroek, NL
Bedrijfswebsite

Contactpersoon
R. Dukker

Mogelijk interessante vacatures

Sales medewerker
Carriere-Uitzendbureau   Utrecht
2 dagen geleden


Junior Accountmanager Binnendienst voor groeiend mediabedrijf
Brand New Sales   Alphen aan den Rijn
Vandaag

Accountmanager email marketing
Brand New Sales   Zoetermeer
1 dag geleden

Junior Accountmanager Outdoor Media
Brand New Sales   Rotterdam
1 dag geleden

Junior Accountmanager outdoor media
Brand New Sales   Amsterdam
1 dag geleden